Arkivert artikkel

Endringer i pleiepengeordningen

Mange flere familier vil fra 1. oktober få rett til pleiepenger – familier som i dag ikke får pleiepenger, eller som går inn og ut av ordningen som følge av et strengt regelverk.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Endret 21.09. 2017

– Regelverket blir litt enklere, for i dag er det svært strengt og komplisert. Det er lite forutsigbart for foreldre og svært utfordrende for NAV pga. fare for forskjellsbehandling. Dette har gjort at nåværende ordning har fått mye kritikk, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Pleiepenger er ment til å være et midlertidig frikjøp for foreldre som er i jobb. Den nye ordningen vil bli mer fleksibel og gjøre det lettere for foreldre å kombinere pleieoppgaver og delvis arbeid. De 260 dagene med full betaling kan fordeles over 10-årsperioden, så fremt vilkårene er der. Alle starter på scratch med ny ordning, dvs. at retten til full dagkonto (1300 dager) gjelder for alle uavhengig om det tidligere er mottatt pleiepenger

Målet med endringene er at livet vil bli lettere og mer forutsigbart for familier i en vanskelig livssituasjon med den nye ordningen. Samtidig tettes et hull i den foreslåtte nye ordningen slik at foreldre ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon hvis barnet blir alvorlig syk på nytt.

– Jeg mener at endringene vi har gjort legger godt til rette for familier med syke barn. Disse barna skal få tilbud om pleie og omsorg, uten å være avhengige av at foreldrene kutter all kontakt med jobb, sier Hauglie.

Endringene i pleiepengeordningen ble etter grundig debatt i stortinget i midten av april, enstemmig vedtatt.

– Før måtte man betale den første uken før pleiepenger selv, det trenger man ikke etter våre endringer. Det tidligere svært strenge sykdomskravet har vi myket opp. Det er nå nok at barnet er sykt og med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie (før måtte det værer livstruende eller svært alvorlig sykdom). Aldersgrensen er økt fra 12 til 18 år for alle grupper. Vi har også gjort det mulig for at begge foreldrene kan ta ut pleiepenger samtidig, det har kun vært mulig ved livstruende eller svært alvorlig sykdom, sier Anniken Hauglie.

Høyre har i denne perioden sørget for å lovfeste at helsepersonell må ivareta barn og søsken som pårørende. I høst lovet Statsministeren en egen pårørendestrategi. Den kan du lese mer om her.

Fakta om den nye pleiepengeordningen:

Hva er pleiepenger?

Pleiepengene skal fungere som en «frikjøpsordning» fra foreldrenes jobb. Det er ikke en lønn til foreldrene for å utføre pleieoppgaver. Pleiepenger skal derimot midlertidig kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive med rett til sykepenger i forbindelse med barns sykdom, barns funksjonshemming og pleie av nære pårørende i livets sluttfase.

Hvilke andre ordninger ivaretar familier med syke barn?

Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg. Pleiepenger kommer i tillegg til blant annet ordningene omsorgslønn og avlastningshjelp som kommunene står for og hjelpestønad fra NAV.

Hvem har rett på pleiepenger?

Foreldre som har barn under 18 år med varige sykdommer eller barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie kan søke om pleiepenger. Stortinget har med endringene vedtatt å gi foreldre til barn som trenger pleie pga av en varig sykdom mulighet til å kunne få pleiepenger, fordi det er rimelig at to barn med like store pleiebehov skal få samme mulighet til å bli pleiet av foreldrene sine i en midlertidig periode uavhengig av om sykdommen er varig eller ikke. Samtidig har man økt øvre aldersgrense fra 12 år.

Graderte pleiepenger

Uttak av graderte pleiepenger vil kunne forlenge pleiepengeperioden, maksimalt i ti år. slk at det vil bli enklere å kombinere delvis arbeid og omsorgog foreldrene får uttelling for delvis yrkesdeltakelse. For at foreldre med store pleieoppgaver kan kombinere pleiepenger med delvis arbeidsdeltagelse, skal det bli lettere å få støtte for deler av dagen, helt ned til 20 prosent uttak. Det kan man gjøre i inntil 10 år. Dersom det tas ut 50 % pleiepenger, kan ytelsen gis for inntil 2600 dager totalt. En utvidelse av ordningen innebærer også mer tid til å forberede og planlegge et samarbeid med kommunen, ut fra om det er en varig/kronisk sykdom, en sykdom som varierer mye eller om det er en sykdom hvor barnet blir friskt etter en tid med behandling.

Hvor mange har fått pleiepenger og hvor lenge?

I 2015 fikk 8500 foreldre ta ut pleiepenger, med våre endringer vil dobbelt så mange i året kunne benytte den muligheten fremover. I gjennomsnitt ble det tatt ut 40 dager. I 2015 var det litt over 400 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn ett år, mens det var litt under 50 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn tre år.

Når kan man få pleiepenger?

Fra første sykedag har foreldre rett på 100 % kompensasjon, i motsetning til før, når man hadde 7 karensdager man dekket selv. Etter uttak av 260 dager har man rett på 66 % av tidligere inntekt, lik ordning som ved sykemelding. Dette har man rett på i ytterligere 1040 fulle dager (inntil fem år), eller enda flere graderte dager – inntil ti år. Folketrygdens system er det slik at kortvarige ytelser gis med full dekning, mens langvarige ytelser graderes ned.