Arkivert artikkel

Enighet om statsbudsjettet!

Høyre, FrP, Venstre og KrF er enig om statsbudsjettet for 2018.

Det føles veldig godt å kunne presentere en enighet mellom de fire partiene. Partiene har vist stor vilje til å bli enige, og gi landet et godt budsjett for flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn, sier Høyres forhandler, Nikolai Astrup.

Et budsjett for flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn

Budsjettet viderefører hovedprofilen fra regjeringens fremlegg, men inneholder en ytterligere styrking av gründerpolitikken, klimapolitikken og den sosiale profilen. Dette er 9. budsjettet på rad de fire partiene er blitt enige.

 • For Høyre har det vært viktigst å komme til enighet om et budsjett som legger til rette for fortsatt økonomisk vekst, nødvendig omstilling, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn, sier Høyres finanspolitiske talsmann.
 • I forhandlingene har vi blant annet blitt enig om å gi ytterligere lettelser i opsjonsbeskatningen for gründere, etter- og videreutdanning av lærere, styrking av skolehelsetjenesten og vedlikehold av jernbane. Dette er områder som også mange Høyre-velgere vil glede seg over, sier Astrup

Et stramt budsjett

Neste års statsbudsjett blir likevel stramt, og oljepengebruken vil fortsatt være moderat. De totale rammene er ikke endret i forhandlingene med sentrumspartiene.

 • Høyres viktigste prosjekt er å sikre et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Det krever ikke minst at vi holder igjen på pengebruken. Budsjettenigheten sikrer dette. De nye satsingene er finansiert gjennom omprioriteringer og avgifter begrunnet i miljø- eller helsehensyn, sier Astrup.

Les hele budsjettenigheten mellom H, FrP, Venstre og KrF her.

10 viktige punkter fra budsjettenigheten

 1. Det flyttes totalt på over 6,5 milliarder kroner
 2. Maskinskatten skal fases ut, men kommunene skal kompenseres
 3. Det innføres en lærernorm på grunnskolenivå som fases inn frem mot høsten 2019. Normen skal evalueres underveis. Kompetanse- og karakterkravene som er innført ligger fast.
 4. Dagpengeordningen beholdes i hovedsak som i dag, men det er enighet om at arbeidslinjen i dagpengeordningen skal styrkes.
 5. Det er satt av mer penger til helsesøstre og spesialisthelsetjenesten
 6. Klimaprofilen styrkes gjennom belønningsordningen for kollektivtransport, 450 millioner mer til drift og vedlikehold av jernbane og 100 millioner mer til ENOVA.
 7. Det settes av 200 millioner kroner til videreutdanning av lærere
 8. Gründere får en bedre opsjonsbeskatningsordning, ved at maksimal opsjonsfordel økes fra 30 000 til 500 000 kroner
 9. Politidistriktene styrkes ytterligere med i overkant av 100 millioner.
 10. Viktigste innsparinger er økt avbyråkratiseringsreform med 0,2 prosentpoeng, hvorav sykehus skjermes. NRK inkluderes i kuttet. Engangsavgiften økes, og avgiften på sjokolade, sukker og avgift på alkoholfri drikke heves.