Arkivert artikkel

Et løft for personer med demens

Over 70 000 nordmenn lever i dag med demenssyke. Demens angår oss alle, men det er fortsatt for lite åpenhet og mye skam knyttet til demens.

Det er også for lite kunnskap om demens i samfunnet, og det gjør at mange kommer for sent i kontakt med helsetjenesten for informasjon og hjelp. For å bedre tilbudet for demensrammede, har regjeringen igangsatt arbeidet med Demensplan 2020. For å lage utkastet til Demensplan 2020 ble det arrangert en rekke regionale dialogmøter for personer med demens, pårørende, frivillige og ansatte i tjenestene. Det er første gang personer med demens og deres pårørende er invitert med i et slikt arbeid. Høyre vil videre ved hjelp av Nasjonalforeningen for folkehelse invitere mennesker med demens og deres pårørende til å bidra med innspill til regjeringens utkast.

– Mennesker som lever med demens og deres nærmeste kan fortelle oss noe mer og noe annet enn forskningsartikler og søylediagrammer. Derfor er det viktig at vi lytter til brukerne og pårørende selv. Demensplanen er også laget i en demensvennlig utgave, slik at demente lettere kan forstå innholdet og bidra med innspill til høringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltak som foreslås i planen er blant annet:

• Å innføre en plikt om at alle kommuner skal tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Dette skal gjelde fra 2020.

• Utvikle brukerskoler for personer med demens. Skolen skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte.

• Utvikle tiltak for å gi støtte, rådgivning og informasjon i etterkant av at man har fått en diagnose.

• Utvikle opplæringspakke for demens for ulike samfunnssektorer.

• Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger skal være tilpasset personer med demens. Alt som bygges eller moderniseres med investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser skal være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt.

– Målet med Demensplan 2020 er å skape et mer demensvennlig samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. Dette krever større åpenhet, økt kunnskap og bedre tilrettelagte tjenester. Vi håper at brukerne og deres pårørende bruker denne muligheten til å komme med viktige bidrag til hvordan vi kan bedre tilbudet for demensrammede, sier Høie.

En slik plan kan også lages på lokalt nivå, og statsminister Erna Solberg oppfordret gjennom et oppslag i Dagbladet 11. august Høyres ordførerkandidater til å forplikte seg til å lage en slik demensplan. Høringsfristen for innspill til regjeringens utkast er 1. september 2015.