Arkivert artikkel

Familien er vårt viktigste fellesskap

Familien gir oss nærhet, samhold og tilhørighet. Alle barn har rett til en trygg oppvekst. I anledning Verdens familiedag 15. mai setter Høyre fokus på familien.

Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene mulighet til å organisere egne liv, mener Høyres familiepolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen.
Regjeringen mener at det viktigste for barn er å få vokse opp i trygge og stabile familier. Vi har derfor satset på familien hvert år siden 2013. Dette gjør vi blant annet gjennom å øke barnetrygden med 1000 kroner i året fra 1. mars. I tillegg øker vi engangsstønaden for fødsel med 20 000 kroner. Det betyr at dersom mor ikke har vært i arbeid i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, vil hun nå få utbetalt omlag 83 000 kroner. Og fra høsten 2019 vil ordningen med gratis kjernetid også gjelde toåringer.

Frihet for familiene

Menneskets egenverdi, valgfrihet og selvrespekt står sentralt i Høyres familiepolitikk. Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene mulighet til å organisere egne liv. Det bør ligge tungtveiende argumenter til grunn når politikken blander seg inn i familienes frihet til å styre sin egen hverdag.

Kristin Ørmen Johnsen, Høyres familiepolitiske talsperson, trekker frem kontantstøtten som et viktig virkemiddel for å gi familiene større frihet.

– Kontantstøtten er viktig for Høyre fordi det handler om frihet. Frihet for familier til å velge hvordan de vil leve sine liv. Familier er forskjellige og barn er forskjellige. Ikke alle barn er klare for å begynne i barnehage når de er ett år gamle, eller til og med tidligere. Kontantstøtten gir familiene en mulighet til å ha en større fleksibilitet, sier Johnsen.

Høyre har også i sitt prinsipprogram vedtatt at familier på sikt skal kunne fordele foreldrepermisjonen fritt.

– Familier er ulike, og en mer fleksibel permisjonsordning vil ta hensyn til det, legger Ørmen Johnsen til.

Fortsetter kampen mot barnefattigdom

Det er fortsatt for mange som rammes av fattigdom og utenforskap i Norge. Ett barn som vokser opp i fattigdom er ett for mye. Derfor har regjeringen tredoblet tilskuddet til Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom fra 100 millioner i 2014 til rundt 312 millioner kroner i 2019. Her får barn og ungdom delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt eller sosiale situasjon.

En styrking av denne ordningen bidrar til en økt satsing på Røde Kors’ ferie for alle, Blå Kors’ barnas stasjon, Kirkens Bymisjon Fri og andre som gir svært viktige og verdifulle tilbud til barn og unge som lever i familier med lave inntekter og ulike utfordringer.

Regjeringens Fritidserklæring, som er undertegnet sammen med kommunene og frivilligheten, er også et viktig samarbeid i kampen mot barnefattigdom. Her tilbys minst én fritidsaktivitet til alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Kommunene kan i samarbeid med frivillige og organisasjoner eller idrettslag søke på midler til tiltak som gir barn en god oppvekst.

Aktivitetskort for barn og unge

Det er viktig for barn å delta på fritidsaktiviteter. Her opplever barn mestring, de får venner og blir inkludert i samfunnet. Derfor foreslår regjeringen et fritidskort som vil gi flere barn og unge muligheten til å delta på faste fritidsaktiviteter. Dette vil være med på å hindre utenforskap tidlig i livet.

Fritidskortet skal dekke deltakerutgifter til fritidsaktiviteter, og gjelde for barn og unge i alderen seks til 18 år. Ordningen skal være enkel å bruke og kunne benyttes til alle typer aktiviteter. Det vil også være mulig for kommunene å «fylle på» kortet, ved å legge på en lokal andel. I revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for denne ordningen.

– Barna våre er vårt viktigste ansvar som politikere. De fortjener en trygg og god oppvekst, enten de er i barnehagen, på skolen, på internett eller i sitt eget hjem. Barns rett til en trygg og god oppvekst er grunnleggende for å skape et godt samfunn for alle, avslutter Ørmen Johnsen.