Arkivert artikkel

Fleksibilitet for omstilling og skaperkraft

Regjeringen har satt i verk gode og viktige tiltak som gir større fleksibilitet i arbeidslivet. Endringene sikrer mer fleksibel bruk av arbeidstiden, gir flere en sjanse til å prøve seg i arbeid og til å stå i jobb lenger.

1.juli trer den moderniserte arbeidsmiljøloven i kraft. Norge endrer seg hele tiden. Spesielt har arbeidslivet endret seg mye siden dagens lov ble utformet på 70-tallet. Siden loven trådte i kraft i 1977 har en halv million kvinner inntatt arbeidslivet. Familie er mer mangfoldige i dag enn den gang.

Hovedregelen i arbeidslivet er faste ansettelser. For å gi bedriftene en større mulighet til å teste ut om det er marked for flere arbeidsplasser er det nå anledning til å ansette midlertidig i inntil ett år på generelt grunnlag. Deretter må den ansatte tilbys videre ansettelse, ellers inntrer en karantene. Dette er viktig for å sikre at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

De nye arbeidstidsbestemmelsene gir større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt. Det blir nå enklere å finne gode lokale løsninger for å disponere arbeidskraften, innenfor forsvarlige rammer.

Eldre har bedre helse og arbeidet blir stadig mindre manuelt. Derfor var det høyst nødvendig å tilpasse regelverket til det arbeidslivet vi har. Arbeidsmiljølovens aldersgrense for opphør av oppsigelsesvernet heves fra 70 til 72 år. Samtidig innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhets-ventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere aldersgrenser enn 70 år, men kun når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Arbeidstagerens rett til å gå av med pensjon er som før.

Jeg håper mange tillitsvalgte lokalt og ledere, i både offentlig og privat sektor, raskt tar i bruk de nye bestemmelsene og den fleksibiliteten den moderniserte arbeidsmiljøloven gir. Rammene er ansvarlige og forsvarlige. Jeg håper arbeidsgiverne gir flere som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å få en jobb og vise hva de er god for. Jeg har tillit til at partene er sitt ansvar bevisst.