Arkivert artikkel

Grønn vekst til lands til vanns og i luften

Høyre legger til rette for grønne veivalg – og bringer slik Norge nærmere lavutslippssamfunnet.

 1. Høyre har sagt at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Vi vil ta markedet og statens innkjøpsmakt i bruk for å stimulere til vekst innenfor grønne næringer og et skifte fra miljøfiendtlig aktivitet til bærekraftig forbruk.
 2. Klimagassutslippene skal ned og klima- og miljøpolitikken skal fungere som en ramme rundt alle våre politiske satsingsområder. Det gjelder også transportsektoren, som i dag står for om lag en tredjedel av norske utslipp av klimagasser.
 3. Ny nasjonal transportplan
 4. Nasjonal transportplan (NTP) er det viktigste verktøyet for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. For første gang i historien har en regjering bedt transportetatene og Avinor utarbeide en egen klimastrategi som skal inngå i NTP 2018–2029. Regjeringens bestilling er klar: Nasjonal transportplan skal bidra til utvikling i retning lavutslippssamfunnet og redusere andre negative miljøkonsekvenser, herunder luftforurensning og tap av naturmangfold.
 5. Bestillingen er i tråd med Norges nye klimamål for 2030 og 2050 som regjeringen la fram i februar. I tillegg skal nasjonal transportplan legge til rette for et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping over hele landet. Det måtte et nytt, ikke-sosialistisk flertall til for å endre fastgrodde rutiner og utdaterte mål.
 6. Egen maritim strategi
 7. Regjeringen la nylig fram en egen maritim strategi. Bare timer etter fremleggelsen varslet flere norske rederier at de vil flagge hjem skip. Hovedmålet med regjeringens maritime strategi er å stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring, økt bruk av miljøteknologiske løsninger og mer miljøvennlig drivstoff for skip. Høyre vet at utslippskutt på land bare vil ta oss halvveis til klimamålet innenfor transportsektoren.
 8. Vi må også stimulere den maritime sektoren til å delta i klimadugnaden og bruke statens innkjøpsmakt i miljøets tjeneste. Derfor vil vi stille krav til lavutslipps- og nullutslippsteknologi i fargeanbud når teknologien tilsier det.
 9. Vi ber også Enova, som vi styrker med 12,75 mrd. kroner utover enigheten i klimaforliket, utvikle kostnadseffektive virkemidler. Disse vil understøtte investeringer i miljø- og klimatiltak i maritim sektor, samt vurdere endringer i miljøavgiftene for å stimulere til kostnadseffektive utslippsreduksjoner i skipsfarten.
 10. Fra særstilling til omstilling
 11. Norge er på vei fra særstilling til omstilling. Ledigheten stiger i kommuner som har nytt godt av høy aktivitet i petroleumssektoren. Skatteinntektene reduseres. Det er først og fremst et problem for dem som nå mister jobben, men også som samfunn må vi omstille oss, skape nye arbeidsplasser og gi landet flere bein å stå på.
 12. Norge har gode forutsetninger for omstilling. Vi har teknologi, kompetanse og kapital, og noen av de beste fagarbeiderne i verden. Vi vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, en konkurransedyktig industrisektor basert på fornybar energi, en stor og viktig maritim næring, en voksende havbruksnæring og en mineralnæring med betydelig potensial.
 13. Skritt for skritt tar Høyre i regjering Norge nærmere lavutslippssamfunnet. Venstresiden anklager oss for at vi gjør for lite, for sent. Vi er opptatt av å omstille samfunnet på en forsvarlig måte. Vi ønsker ingen radikal omveltning som skaper motstand mot nødvendige endringer. Norske arbeidsplasser og næringsliv er avhengig av forutsigbarhet og solide rammeverk. Det er Høyre en garantist for.