Arkivert artikkel

Høyres kvinneforum er stolt av Granavolden-plattformen

Plattformen har et tydelig preg av likestilling. Både utdanning, arbeidsliv, integrering og tiltak mot vold i nære relasjoner er viktige innsatsområder.

Nestledere i Høyres kvinneforum. F.v: Anne-Mette Øvrum og Guro Angell Gimse

Regjeringsplattformen har en lang rekke punkter som skal bidra til at Norge blir et mer likestilt samfunn. Her er et utvalg av eksempler på god kvinne- og likestillingspolitikk:

 • prioritere arbeidet med å bekjempe vold og overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner.
 • legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt og videreutvikle handlingsplanen mot vold i nære relasjoner
 • evaluere ordningen med overføring av ansvaret for krisesentrene til kommunene og vurdere tiltak som sikrer et godt krisesentertilbud.
 • arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet gjennom bekjempelse av ufrivillig deltid.
 • prioritere tiltak som kan bidra til kvinnelig gründerskap og til et mangfold av løsninger innen velferd og velferdsinnovasjon.
 • stimulere til at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, blant annet ved å gjøre ordninger som «Menn i helse» og «Jenter og teknologi» til landsdekkende ordninger.
 • fremme en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked.
 • legge frem en egen pårørendestrategi
 • styrke Arbeidstilsynets innsats og opprette et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering.
 • forebygge seksuell trakassering i skolen.
 • videreføre Kompetanseløft 2020 for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren.
 • stimulere til et løft for jordmortjenesten for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet. Sikre flere plasser i jordmorutdanningen.
 • utvikle og innføre pakkeforløp for flere lidelser som hyppigs rammer kvinner, herunder pakkeforløp for smertebehandling, og utmattelse, muskel- og skjelettlidelser.
 • styrke helseforskningen, særlig på kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer.
 • utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder.
 • gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme, med videre.
 • utrede en ordning med husvikar ved kortvarig sykdom hos pårørende til barn med store omsorgsbehov.
 • utrede alternative fødselspermisjonsordninger for foreldre som får flerlinger eller barn med spesielle behov.
 • gjennomføre tiltak for å motvirke usunt kroppspress og fremme positivt selvbilde og selvfølelse hos barn og unge.
 • Sett et mål om at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn.
 • bekjempe kjønnslemlestelse.
 • bedre seksualundervisningen i grunnskolen og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser.
 • forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer, blant annet ved å styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet.
 • styrke språkopplæringen og andre målrettede tiltak for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn skal kunne delta i arbeidslivet.
 • styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner.
 • Videreføre en gjennomgående god kvinne- og likestillingsprofil på utviklingspolitikken.
  legge til rette for et trepartssamarbeid mellom frivillige organisasjoner, private og det offentlige for å hjelpe prostituerte ut av prostitusjon.
Høyres kvinneforum er også stolt av å se det gjennomgående satsing på barn og familier i plattformen. Det satses stort på arbeidet mot vold og seksuelle overgrep av barn. Det legges til rette for at familier som har barn med spesielle behov skal få det enklere. Plattformen viser også at regjeringen skal gjøre en målrettet innsats mot fattigdom, spesielt rettet mot barn i lavinntektsfamilier.

Her kan du laste ned Granavolden-plattformen.