Arkivert artikkel

Høyres plan for bedre omsorg

Høyres ambisjon for omsorgstjenesten er at flere skal få mulighet til å bo hjemme lenger, leve aktive og selvstendige liv – med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet. Derfor vil vi øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenestene.

Flere skal få etter og videreutdanning

– Kompetanse er avgjørende for å sikre en god omsorg. I dag er det 34 000 ansatte i sektoren uten formell kompetanse, samtidig som det blir flere eldre og behovet for helse- og omsorgstjenestene blir større.

– Derfor vil Høyre vil tilby grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere[1] og videreutdanning til 15 000 sykepleiere[2] frem til 2020, sier Solberg.

Kapasiteten skal bygges ut

– I tillegg vil vi bygge ut kapasiteten i omsorgen i takt med behovene. Økt statlig støtte har økt utbyggingstakten etter regjeringsskiftet. Høyre vil at staten skal ta ansvar for å bidra til at kommunene kan møte behovet. Samtidig skal kommunene føre liste over de som venter på omsorgsplass, slik at det blir åpenhet om reelle behov, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Eldre skal ha valgfrihet og få hjelp til å mestre livet

Høyre vil i kommunene legge til rette for at eldre i størst mulig grad skal få bestemme over eget liv og bosituasjon, og hvem som utfører de tjenestene de trenger. Fritt brukervalg i hjemmetjenesten er et eksempel på det. Høyre vil ta vare på verdigheten gjennom størst mulig valgfrihet så lenge som mulig.

– Personer med behov for omsorg skal få hjelp til å leve selvstendige liv og bo hjemme lengst mulig når de ønsker dette. Derfor vil Høyre i kommunene satse på hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi, understreker Høie.

Trygghetsstandard for god omsorg

Mange kommuner jobber systematisk og godt med kvalitetsforbedring og utvikler gode lokale løsninger som andre kommuner kan lære av. Det er likevel for stor variasjon i kvaliteten på ulike sykehjem, og det er behov for en nasjonal innsats for å støtte kommunene i deres kvalitetsarbeid. Derfor vil regjeringen utvikle en standard for kvalitet – en trygghetsstandard for sykehjem.

– Det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de mangler ofte verktøy for å sette sine erfaringer i system for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Vi vil derfor utvikle et felles verktøy som alle sykehjem kan bruke for å sikre god praksis, sier Solberg.[1] Inkluderer grunnutdanning vgo for personer uten helse- og sosialfaglig utdanning («ufaglærte»), grunnutdanning høyskole for samme gruppe samt personer med vgo og videreutdanning for personer med vgo.

[2] Inkluderer høyskoleutdannet personell, primært sykepleiere.