Arkivert artikkel

Høyres programkomité: Bedre løsninger trygger Norge

Høyres programkomité signaliserer en storsatsning på skole, arbeid og helse for de neste fire årene.

Leder av programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Tomas Moss, www.icu.no

– Vi trenger Høyre i regjering for å sikre at Norge er et minst like trygt, godt og mulighetsrikt land for våre barn og barnebarn, sier leder i programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen (H).

Høyres programkomité lanserte onsdag førsteutkastet til stortingsvalgprogram for 2017-2021, som du kan lese her (for mindretallspunkter, klikk her). Programmets inneholder flere nye reformer på politikkområdene skole, arbeid og helse.

– Vårt ønske med programarbeidet har vært å skape en politikk som gir muligheter til å satse og trygghet når du trenger det – også for generasjonene som kommer etter oss, sier kunnskapsminister og leder i programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen.

For å sikre at barna lærer mer i skolen foreslår Høyres programkomité blant annet å:
• At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagen skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
• Ha en forsterket satsing på tidlig innsats i skolen slik at alle barn lærer seg grunnleggende ferdigheter og opplever mestring i skolen
• Innføre en rett til ekstra oppfølging for elever som strever med lesing, skriving og regning.
• Reformere spesialundervisningen slik at mer av innsatsen settes inn tidlig i utdanningsløpet.
• Innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner med svake skoleresultater skal få pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps.
• Fortsette løftet for yrkesfagene og flere lærlingplasser.
• Forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering.
• Styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag.
• Styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper i skolen og SFO.

– For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet. Mange elever går ut av grunnskolen uten å ha med seg de grunnleggende verktøyene de trenger for å klare seg godt senere i livet. Vi vil at alle barn får en god start på livet. Høyres viktigste prosjekt i skolen er at elevene skal lære mer. Det utvisker sosiale forskjeller og gir barna våre like muligheter til å lykkes. Derfor vil vi prioritere tidlig innsats og bedre skoleledelse, sier Røe Isaksen.

For å bidra til at det skapes flere jobber og at flere har en jobb å gå til foreslår Høyre blant annet å:
• Oppmuntre og legge til rette for at flere starter nye arbeidsplasser.
• Videreføre den store satsingen på forskning og utvikling.
• Fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp, vei og jernbane.
• Fortsette arbeidet med forenkling og reduksjon av unødvendig byråkrati.
• Ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået, og sikre et bredt skattegrunnlag der alle med skatteevne bidrar.
• Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
• Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
• Formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og på sikt fases ut for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser.
• Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i universitets- og høyskolesektoren, med mål om at flere starter egen bedrift.
• Gjennomføre en harmonisering og forenkling av ledighetstrygdene, herunder å utrede muligheten for en sammenslåing av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre fleksibilitet og hindre negative incentiveffekter i trygdesystemet.
• Ha mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid.
• Innføre et mål om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdanning, arbeidstrening eller annen aktivitet.
• Innføre forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet.
• Innføre forsøk med velferdsobligasjoner for å mobilisere sosiale entreprenører.

– Å skape flere arbeidsplasser er blant de viktigste oppgavene vi som parti må bidra til. Samtidig vil vi sikre at flere får ta del i arbeidslivet og velstandsutviklingen. En jobb å gå til gir trygghet for den enkelte og familien, og finansierer vår felles velferd. Vi vil derfor gi gode rammebetingelser til gründere og bedriftseiere, sørge for raskere utbygging av vei og jernbane i hele landet og et ytterligere forskningsløft. Vi vil også gjennomgå og endre trygdesystemet for å sikre at systemet får arbeidsledige raskt i arbeid og at alle får utnyttet sin restarbeidsevne, sier Røe Isaksen.

For å sikre et godt helse- og omsorgstilbud når du trenger det foreslår Høyres programkomite blant annet å:
• Sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle, uansett hvor man bor i landet.
• Fortsette arbeidet med å redusere ventetidene i helsetjenestene.
• Utvide pakkeforløpene som er innført i kreftbehandlingen til å inkludere flere folkesykdommer, også innen psykisk helse.
• Sikre valgfrihet og mangfold for pasientene, og fortsette utvidelsen av fritt behandlingsvalg til nye områder.
• Bedre behandlingstilbudet innen psykisk helse med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom.
• Innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft.
• Tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, ved blant annet å ta i bruk velferdsteknologi.
• Gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.
• Legge til rette for at praktisk bistand i hjemmet og i hjemmesykepleien kan organiseres som en felles tjeneste, og dermed sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av de ordinære tjenestene.
• Ha flere tverrfaglige oppfølgningsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Teamene skal kartlegge brukernes mål og behov og tilrettelegge og skreddersy et tilbud ut fra dette.

– Et mål for oss er at ordningen med pakkeforløp, som nå er blitt innført med gode resultater for kreftpasienter, også skal innføres på andre områder, for eksempel innen psykisk helse og rus. Pasienter skal få raskere og bedre behandling, og eldre skal få omsorg som møter den enkeltes behov, sier Røe Isaksen.


Her kan du lese førsteutkastet til stortingsprogram for 2017-2021