Arkivert artikkel

Klimautfordringen kan gi verdiskaping og utvikling

10 klimatiltak før 2030 kan bidra med 96% av utslippsreduksjonene for å nå FN sine klimamål, i følge ny rapport, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup.

klimaomstilling innenfor avgjørende sektorer som energi og skog/arealbruk. Innsatsområdene vil også støtte drivere for vekst så som innovasjon, infrastruktur og ressurseffektivisering.

Utslippsreduserende tiltak

Den nye rapporten skisserer 10 klimatiltak som, dersom de gjennomføres innen 2030, kan stå for opptil 96 % av de utslippsreduksjonene som er nødvendige for å holde seg under FNs mål om maksimalt to grader global oppvarming. Norge er allerede godt på vei med omfattende tiltak knyttet til en rekke av disse målene. Noen eksempler er:

– Å akselerere utviklingen av verdens storbyer i en lavutslippsretning: Oslo er tatt opp som pionerby i nettverket C40; en sammenslutning av verdens storbyer med mål om å redusere klimagassutslipp og sikre en klimarobust utvikling.

– Et investeringsmål på 1000 milliarder dollar (8200 milliarder kroner) i fornybar energi i året: Norges klima- og energiinitiativ Energy+ støtter fornybar energi i utviklingsland, Statkraft er tilført ny egenkapital og Norfund gjør allerede investeringer i utviklingsland på kommersiell basis.

– Implementering av effektiv karbonprising i utviklede land og voksende økonomier: Norge deltar i Verdensbankens Partnership for market readiness, som er et partnerskap for utforming og innføring av karbonprisingssystemer.

– Styrking av forskning og utvikling av lavutslippsløsninger: Norge finansierer omfattende teknologiutvikling for CCS på Mongstad teknologisenter, og deltar i flere internasjonale fora for CCS, blant annet Carbon Sequestration Leadership Forum.

– Fase ut klimaskadelige HFK-gasser: Norge støtter en endring i Montrealprotokollen slik at utfasing av klimaskadelige HFK-gasser vil gå raskere. Norge har for tiden lederskapet i Climate and Clean Air Coalition sammen med Chile, og arbeider aktivt for tiltak som kan bidra til å framskynde utfasing av HFK. I tillegg har vi en høy avgift på HFK i Norge.