Arkivert artikkel

Kommunalbudsjettet klart i Stortinget

Kommunenes økonomiske handlingsrom øker mer under Høyre-FrP-regjeringen enn de siste årene med rødgrønn regjering.

Frank Jenssen– Regjeringen fortsetter å levere vekst i kommunenes inntekter og modernisering av offentlig sektor. I dag har kommunalkomiteen avgitt en budsjettinnstilling som støtter opp under regjeringens satsinger, sier Høyres kommunalpolitiske talsperson Frank J. Jenssen.


Spesielt fremhever han at kommunenes frie inntekter, som sier mest om lokalpolitikernes reelle økonomiske handlingsrom, øker mer i perioden 2014-16 enn de tre siste årene med rødgrønn regjering.

– Dette setter kommunene i stand til sikre mer kunnskap i skolen og bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, fortsetter Jenssen

I alt foreslo regjeringen å øke kommunenes inntekter med 7,4 milliarder kroner for 2016, herav 4,7 mrd. var frie inntekter. Budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre øker kommunesektorens inntekter enda mer, blant annet blir lærlingtilskuddet og gratis kjernetid i barnehage utvidet til også å gjelde treåringer.

– I tillegg satser regjeringen stort på nye digitale løsninger som vil effektivisere arbeidet i forvaltningen og legge til rette for flere digitale tjenester til innbyggerne og næringsliv, sier Jenssen.

Selv om flyktningestrømmen er betydelig redusert de siste ukene, blant annet som følge av strammere politikk på området, er det mange som har kommet til Norge, og dette medfører kostnader både for stat og kommuner, som også følges opp i budsjettet. Samtidig gjennomføres kostnadsdempende tiltak, blant annet gjennom reduserte ytelser og enklere standarder.

– Vi strammer inn i innvandringspolitikken, samtidig som vi håndterer tilstrømningen og prioriterer integrering for de som har krav på å bli, avslutter Jenssen

Ny gulrot lansert

I kommunalkomiteens behandling av budsjettet ble Høyre, FrP, KrF og Venstre også enige om en egen bevilgning til infrastrukturtiltak i kommune¬reformen, som det kan søkes om penger fra.

Kommer det mange søknader og behovet blir stort, bes regjeringen komme tilbake til saken og eventuelt øke bevilgningene i revidert budsjett til våren. Dette kommer i tillegg til de betydelige økonomiske virkemidlene som allerede ligger inne i reformen.