Arkivert artikkel

Kortere ventetid med Høyre

Ikke siden sist Høyre satt i regjering har det vært kortere ventetid enn nå. Dette gjelder spesielt for mennesker som venter på rusbehandling. For disse pasientene kan lang ventetid være livsfarlig.

Under de rødgrønne økte både antall ventende og ventetiden.

– Høyre lovte å styrke velferdstilbudet og sa før valget at vi ville ha kortere helsekøer. Nå leverer vi. Dette viser at det betyr noe hvem som styrer og hvordan man prioriterer. Arbeiderpartiets uttalelser om at «det er grunn til å frykte hvilke konsekvenser regjeringens budsjett vil ha for sykehusene» og at det var «noe merkelig at man skal øke pasientbehandlingen samtidig som man leverer et meget svakt sykehusbudsjett» viser seg i ettertid å ha vært typisk svartmaling. Det er mulig å levere bedre tjenester hvis man har nye ideer og bedre løsninger om hvordan pengene kan brukes sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres helsepolitiske talsperson.

Regjeringen vil følge opp arbeidet med å redusere ventetidene, og har i 2015 stilt krav om at ventetidene til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten skal reduseres og fristbrudd ikke skal forekomme. Regjeringen har i tillegg i bedt de regionale helseforetakene om å intensivere arbeidet med å få ned ventetidene.

Regjeringen har lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst i pasientbehandlingen i sine to første budsjetter enn det de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Like fullt er det fortsatt mange pasienter som venter unødvendig lenge på utredning og behandling samtidig som det er ledig kapasitet ved offentlige og private behandlingssteder. Til høsten innfører regjeringen derfor fritt behandlingsvalg for å redusere unødvendig venting ytterligere.

– Nedgangen så langt er gledelig, og betyr mye for de som nå slipper å vente i kø. Men vår ambisjon er å få ned både køer og ventetider enda mer. Derfor er det verdt for velgerne å merke seg at Arbeiderpartiet har sagt de skal reversere politikken dersom de vinner valget i 2017. Da er det all grunn til å tro at det går som det gjorde sist Ap fikk styre helsepolitikken: Økt helsekø og lenger ventetid sier Trøen.