Arkivert artikkel

Kortere ventetid med Høyre

Et hovedmål for regjeringens helsepolitikk er å redusere ventetidene og gi pasientene raskere behandling. Nye ventetidstall viser at regjeringen leverer.

Altfor mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling i norske sykehus, og for mange pasienter er opplevelsen av å vente en tilleggsbelastning i møtet med helsetjenesten. Gjennom konkrete reformer, tydelige satsninger og klare prioriteringer, gir regjeringens innsats for å redusere ventetidene resultater.

Nye ventetidstall fra Helsedirektoratet for januar viser at den positive utviklingen vi så på slutten av året 2015 fortsetter. Tallene viser en litt større reduksjon i ventetid og andel fristbrudd sammenlignet med tidligere perioder. Månedstallene for januar 2016 viser at ventetiden er redusert med 7 dager sammenlignet med samme måned i 2015.

De nye tallene er en fortsettelse av den positive trenden med kortere ventetid vi har sett under denne regjeringen. Tallene fra 2.tertial 2015 viste at særlig innen rusbehandling går ventetiden ned. For rusbehandling er ventetiden nesten to uker lavere enn på samme tid i fjor. To uker er lang tid i en rusavhengig sitt liv, når en er motivert for behandling.

Vi ser også en begynnende nedgang i antall ventende: det er 25 000 færre som venter på behandling i år enn på samme tid i fjor, en nedgang på 9 prosent. På to år er nedgangen nesten 35 000. Dette viser at Høyres politikk virker. Da forrige regjering gikk av hadde både ventetidene og helsekøene økt. Nå går de ned. Vi ligger nå an til å ha reversert hele ventetidsøkningen forrige regjering påførte pasientene.