Arkivert artikkel

Løsninger for et digitalt Norge

Teknologiskiftet som kommer gir fantastiske muligheter og krevende utfordringer. Her er Høyres løsninger.

Høyre har løsninger for et digitalt Norge. Foto: GettyImages

Under Felleskonferansen 8. januar diskuterte Høyre dokumentet ”En plattform for et digitalt Norge”. Dokumentet er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i Høyre, nedsatt av Erna Solberg. Utvalget kommer med en analyse av muligheter og utfordringer i teknologiskiftet, og ga partiet anbefalinger til tiltak. Med dette som bakgrunn vedtok Sentralstyret og Stortingsgruppen resolusjonen ”løsninger for et digitalt Norge”.

Løsninger for et digitalt Norge

Teknologiutviklingen gir fantastiske muligheter. Samtidig stilles vi som samfunn overfor vanskelige valg, og store potensielle utfordringer. Hvis vi ikke makter å omstille oss i takt med teknologiske og økonomiske endringer, risikerer vi arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden. Hvis vi lykkes kan vi sikre oss mer verdiskaping og velferd med mindre klimautslipp.

Høyre vil møte utviklingen med offensiv politikk. For oss handler det om å utnytte mulighetene og løse utfordringene teknologiutviklingen skaper, samtidig som vi tar vare på styrkene ved det norske samfunnet. Rapporten «Platform for en digitalt Norge» beskriver Høyres syn på digitaliseringen, samt ulike konkrete forslag til politiske svar, som vil behandles i partiets politiske prosesser fremover.

Høyres sentralstyre og stortingsgruppe har vedtatt 5 hovedprinsipper for dette arbeidet:

1. Alle skal ha tilgang på kompetanse gjennom hele livet

Utdanning og kompetanse er nøkkelen til fremtidens verdiskaping. Kravet til kompetanse vil øke fremover, samtidig som høy endringstakt i arbeidslivet betyr at de fleste arbeidstakere vil få behov for oppdatering av kunnskap eller utdanning innenfor helt nye områder, også etter at de har etablert seg i arbeidslivet. Høy kvalitet og fokus på basisferdigheter i grunnopplæringen blir viktigere enn noen gang, både i seg selv, og som basis for den enkeltes mulighet til å stadig tilegne seg ny kunnskap gjennom et langt arbeidsliv. Også evne til kritisk tenkning og kildekritikk blir viktigere i en tid hvor produksjon og deling av informasjon i voksende grad foregår på sosiale medier.

Vi må samtidig sikre både for ufaglærte, faglærte og akademikere mulighet til å oppdatere seg og få ny kompetanse gjennom. Fagskoler, høyskoler og universiteter har en viktig rolle i å utvikle og tilby dette i tillegg til utdanning innenfor dagens fag- og gradsstruktur.

2. Det offentlige skal bruke sine data for å utvikle ny kunnskap og bedre tjenester

Det offentlige forvalter en stor mengde data på veiene av innbyggerne. Tilgang på store datamengde gir mulighet for analyse, forskning og utvikling av nye tilbud og tjenester til beste for samfunnet og individet, både i offentlig og privat regi. Det offentlige må forvalte disse dataene på en måte som muliggjør utvikling nyskaping både i offentlige tjenester og private bedrifter, og samtidig ivaretar den enkeltes personvern. Samtidig kan offentlige tjenester gi et bedre tilbud til den enkelte ved også å kunne motta og bruke data fra private tjenester når brukeren ønsker det.

3. Bedriftenes rammevilkår skal bidra til at Norge blir en digital vinner

Automatisering og økt omstillingstakt vil gi store endringer i norsk næring- og arbeidsliv fremover. For å sikre både arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge i fremtiden, må vi legge til rette for innovasjon og vekst i både etablerte bedrifter og gründerbedrifter, slik at nye lønnsomme arbeidsplasser kan erstatte de som forsvinner. Beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobber og stimulere til å skape nye. Staten må i større grad bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere til innovasjon.

4. Regelverket skal utvikles kontinuerlig i takt med utviklingen

Vi må ha regelverk som gjør det mulig å teste ut nye forretningsmodeller, for eksempel innen delingsøkonomien, og nye tekniske løsninger, som selvkjørende biler. Bedrifter og forbrukere skal kunne ta del i de nye mulighetene, samtidig som både arbeidsliv, trafikk og andre berørte sektorer fortsatt skal være velregulerte og trygge. Arbeidet med oppdatering av regelverk blir aldri ferdigstilt. Et kontinuerlig arbeid med revisjon av regelverk og sikkerhetstiltak i lys av ny teknologi må være normalen. Dette er både nødvendig for å sikre at nye, verdifulle muligheter tas i bruk, og at nye trusler og utfordringer håndteres.

5. Norge skal være ledende på digitalisering av offentlig sektor

Vår offentlige sektor er blant de ledende i verden på digitalisering, men skal vi holde posisjonen må vi øke tempoet. Offentlig sektor må ha brukervennlige og sammenhengende digitale tjenester. Vi må samordne bedre mellom sektorer og med kommunene for å hente ut effektiviseringsgevinster og frigjøre ressurser fra administrasjon som kan brukes på bedre tjenester. Staten skal ikke spørre om informasjon den allerede har. Når det settes i gang nye it-prosjekter må vi stille krav om at det tas i bruk løsninger fra markedet der disse gjør jobben bedre, at staten involverer kommunene og at gevinstene som er lovet også blir levert.

Rapporten «En plattform for et digitalt Norge oversendes som innspill til programbehandlingen og resolusjonsbehandlingen på Høyres landsmøte. 

Last ned rapporten: