Arkivert artikkel

Masterplan for marin forskning

Havets ressurser har alltid vært viktige for Norge. En konkurransekraftig marin sektor vil gi verdiskaping til våre kystsamfunn, økt matproduksjon, nye energikilder og betydelige bidrag til det grønne skiftet.

– Marine næringer har et stort fremtidspotensial. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har lagt fram en masterplan for marin forskning. De viktigste tiltakene i planen:

• Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv

• Tilrettelegge for flere marine næringsklynger

• Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen

• Økt internasjonalisering

Masterplanen er en konkretisering av Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning på det marine området. I langtidsplanen varsler regjeringen at offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av BNP. De årlige bevilgningene til marin forskning kommer i statsbudsjettet.

Her kan du leser mer om planen.