Arkivert artikkel

Mindre antibiotikabruk i helsetjenesten

Antibiotikaresistente bakterier er en av de største truslene som folkehelsen står overfor.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen har satt seg som mål å redusere bruken av antibiotika i helsesektoren med 30 pst. innen 2020. Denne uken la helse- og omsorgsminister Bent Høie frem handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsevesenet. Planen inneholder konkrete tiltak som skal bidra til å redusere forskrivning og bruk av antibiotika.

  • De fleste av oss tenker ikke på antibiotika som livreddende medisin, men noe som får oss raskere opp av sengen og som hindrer unødige plager. Men dagens bruk av antibiotika er ikke bærekraftig. Vi vet at økt forbruk av antibiotika er direkte knyttet til økt forekomst av resistente bakterier. Multiresistente bakterier sprer seg raskt og skaper store problemer. Spesielt på sykehusene. Hvis vi ikke handler nå, risikerer vi at antallet som dør av alvorlige infeksjoner i Norge vil begynne å stige i årene fremover, sier helse- og omsorgsministeren.
Handlingsplanen er en oppfølging av den nasjonale strategien som regjeringen la frem i fjor. Handlingsplanen inneholder tiltak rettet mot fastleger og legevaktsleger, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen. 80 prosent av all forskrivning skjer i allmennpraksis. Her er det et stort potensial for å redusere bruken.
  • I nært samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen skal helsepersonell få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibiotikabruk. Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen med resistente bakterier, sier Høie.
Viktige tiltak i planen:
  • Fastleger og legevaktsleger skal få tilbud om å delta i grupper med kollegabasert gjennomgang av egen forskrivningspraksis av antibiotika. Her skal de få bedre oversikt over hvor mye antibiotika de skriver ut og rådgivning om hvordan de kan redusere bruken. Antibiotikasenteret for primærmedisin styrkes med fire millioner kroner til denne oppgaven.
  • Fastleger, legevaktsleger og leger på sykehjem skal også få tilbud om individuelle veiledningsbesøk om riktig antibiotikabruk.
  • Fastlegenes elektroniske pasientjournal skal utformes slik at legene får hjelp til å ta riktige beslutninger om antibiotika. I løpet av 2017 skal elektronisk pasientjournal kobles mot faglige retningslinjer for antibiotikabruk.
  • Helsedirektoratet skal i løpet av året vurdere informasjonskampanjer mot befolkningen om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.
  • Gyldighetstiden for resept for antibiotika skal reduseres. I dag er den på ett år, men mange resepter blir ikke hentet når de skal. Målet er å redusere gyldighetstiden i løpet av 2017.
  • De regionale helseforetakene vil i 2016 få i oppdrag å starte innføringen av antibiotikastyringsprogrammer i sykehus som skal redusere bruken av bredspektret antibiotika.
  • Tannleger står for 5,3 prosent av forskrivning av antibiotika. Forskrivningen har økt noe de siste ti årene og det skrives ut mer bredspektret antibiotika. Tannlegeforeningen vil opprette en fagkomitee som skal føre til at faglige retningslinjer for antibiotikabruk blir bedre kjent og implementert i tannhelsetjenesten.