Arkivert artikkel

Norge og EU enige om EØS og fisk

Norge og EU er nå enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa i perioden 2014-2021. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet.

– Dette er en meget god avtale. EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked. Samtidig er det lagt til rette for at blant annet norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner kan delta i programmer og samarbeidsprosjekter med EU-land, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Norges skal bidra med omlag 3,3 milliarder kroner (388 millioner euro) per år til 15 av de mindre velstående landene i EU. Dette er en økning på 11 prosent fra forrige periode. Økningen er langt unna EUs opprinnelige krav på over 80 prosent.

Mer målrettet bruk av pengene

Regjeringen har ambisiøse målsettinger for en mer målrettet bruk av EØS-midlene i årene fremover i samarbeid med mottakerlandene som er ansvarlig for gjennomføringen. Målsettingene gjenspeiler de store felles utfordringene Europa står overfor.

– Deler av støtten skal settes av til å styrke demokratiske prosesser og respekten for menneskerettigheter. Blant annet vil vi søke å bedre romfolks levekår. Vi vil også prioritere tiltak for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, blant annet i arbeidslivet, sier Helgesen.

Regjeringen legger også vekt på å bruke EØS-midlene til å utvide politi- og justissamarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Dette omfatter felles innsats for å håndtere Europas migrasjonsutfordringer.

Fem hovedsamarbeidsområder:

Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft

Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsreduksjon

Miljø, energi, klima og lav-karbon økonomi

Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og fundamentale rettigheter

Justis og innenriksspørsmål

Bedre adgang for norsk fisk til EU

– Jeg er svært tilfreds med at vi nok en gang har fått til markedsforbedringer for norsk sjømat. EU er vårt viktigste marked og det har stor betydning for norsk sjømatnæring at vi nå har fått på plass flere nye tollfrie kvoter, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Avtalen innebærer:

Nye tollfrie kvoter for filet og bearbeidede produkter som fryst makrell og fersk sild

Økning på 50 prosent av nåværende kvote for krydder- og eddiksild

Forlenget avtaleperiode fra fem til syv år

Før avtalene trer i kraft må de godkjennes i Stortinget og av EUs medlemsland.

Les mer hos regjeringen.no her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-og-eu-enige-om-eos-midler-og-tollfrie-fiskekvoter/id2427804/