Arkivert artikkel

Ny handlingsplan mot voldtekt

I dag legger regjeringen frem en helt ny handlingsplan mot voldtekt. Planen inneholder tiltak som ulike sektorer har ansvar for å følge opp.

Handlingsplanen mot voldtekt er et viktig skritt på veien mot å forebygge og bekjempe voldtekt. Foto: Cecilie Victoria Jensen

De siste fem årene har det vært en økning i antall anmeldelser for vold, mishandling og seksuallovbrudd. For seksuallovbrudd har økningen vært på hele 66 prosent siden 2013. Det er mange grunner til dette og politiet peker blant annet på at det er flere som anmelder fordi det er større åpenhet i samfunnet om seksuelle overgrep. Ofte utløser også èn etterforskning flere anmeldelser. En tredje årsak til økningen kan være at det begås flere voldtekter.

Høyre mener voldtektsanmeldelsene har for lang saksbehandlingstid hos politiet og at de fremover skal ha høyeste prioritet. Blir saker liggende lenge uten at nødvendige etterforskingsskritt tas, går det ut over muligheten til å sikre bevis. Det er et fastsatt mål for regjeringen at saksbehandlingstiden på voldtektssaker skal ned og flere saker skal oppklares.

Fungerende leder i Høyres Kvinneforum, Guro Angell Gimse, ønsker den nye handlingsplanen velkommen:

Handlingsplanen mot voldtekt er et viktig skritt på veien mot å forebygge og bekjempe voldtekt. Lang saksbehandlingstid går utover folks tillitt til politiet og borgernes rettssikkerhet. Så skal politikerne sørge for at politiet har de verktøyene som trengs for å etterforske raskere og bedre.

Handlingsplanen berører også det forebyggende arbeidet og oppfølging av ofre.

Spesielt viktig blir det å arbeide med holdninger. Når voldtekten har skjedd er det for seint. Planen inneholder en god balanse mellom forebygging, oppfølging, kunnskap og etterforskning, sier Guro Angell Gimse.

Handlingsplanens viktigste innsatsområder:

  1. Målrettet forebygging; med tiltak tilpasset ulike aldersnivå. Skolen skal gi bedre undervisning om respekt for egne og andres grenser, og hva overgrep er. Digitale informasjonstjenester rettet mot barn og unge skal styrkes. Det holdningsskapende arbeidet skal også ansvarliggjøre unge menn og tydelig-gjøre konsekvensene av å bli politianmeldt for voldtekt.

  2. Hjelpetilbud etter voldtekt; med tiltak som å gjøre overgrepsmottakene bedre kjent for publikum. Oppfølgingen ved incestsentrene, krisesentrene og støttesentrene for kriminalitetsutsatte skal styrkes.

  3. Oppfølging av gjerningspersonene; med tiltak for å styrke kompetansen og for å etablere et behandlingstilbud for barn og unge med skadelig seksuell adferd. Det skal etableres et landsdekkende behandlingstilbud til personer i fengsel dømt for seksuelle overgrep.

  4. Etterforskning og behandling i rettsapparatet; med tiltak for å bidra til god etterforskningskvalitet i voldtektssaker. Det skal vurderes en gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Påtalemyndigheten vil i samarbeid med Politidirektoratet følge opp læringspunkter fra statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse av voldtektssaker og mishandling av nærstående fra 2016, og en ny undersøkelse skal gjennomføres i 2020.

  5. Kunnskap og kompetanse; med tiltak for å dele kunnskap om godt forebyggende arbeid i kommunene. Det skal gjennomføres regelmessige omfangsundersøkelser av voldtekt og utvikles mer kunnskap om anmeldelsestilbøyelighet. Vi skal også øke kunnskapen om hvorvidt innvandrerbefolkningen oppsøker hjelpeapparatet og anmelder voldtekt.
Les hele planen her