Arkivert artikkel

Omstilling trygger bosetting

Vi omfordeler oljeinntektene for å trygge sysselsetting og bosetting over hele landet. Raskere bygging av vei og jernbane.

Veibygging og forenkling

Regjeringens taksskifte på samferdselsfronten er helt nødvendig. Over tid har det vært investert for lite, vedlikeholdt for dårlig og ikke investert slik at vi får mest mulig ut av pengene. Regjeringen har nå fremskyndet mer 25 veiprosjekter gjennom økte bevilgninger, raskere beslutninger og forenklede planprosesser.

Vi lever av eksport

Et effektivt transportsystem er avgjørende for at perifere Norge skal kunne hevde seg i verdenshandelen. Det er eksporten vi lever av – ikke importen. Oljeinntektene har redusert annen konkurranseutsatt virksomhet i Norge. Mange eksportbedrifter har avgått med døden. Norge har en liten, men svært åpen økonomi. Vår handel med omverden er helt avgjørende for vårt velstandsnivå. Oljeinntektene er på fallende kurs, og en dag er oljebrønnene tomme. Ny virksomhet må utvikles som erstatning for oljevirksomheten.

Næringsvennlig infrastruktur

Lønnsnivået i Norge ligger opptil 60 prosent høyere enn våre handelspartnere. For å få solgt våre varer er vi avhengig av god infrastruktur som binder landet sammen og kobler oss til markedene. Derfor satser regjeringen så tungt på samferdsel, og omstilling.

Mer asfalt og jernbane

Bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier er økt med 66 % sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag i 2014. Vedlikehold og fornying av jernbanen er økt med 53 %. Slikt gir ny asfalt, færre hull, nye vognsett, hyppigere avganger, og forserte investeringer i et jernbane- og veinett som skriker etter oppgradering.

Veiselskap

Det er opprettet et nytt veiselskap som skal planlegge, drifte og vedlikeholde større veistrekninger. Hensikten er å sørge for sammenhengende utbygginger og mindre av veistump-politikken med stykkevis og delte utbygginger. Et nytt infrastrukturfond vil i 2017 ha en grunnkapital på 100 milliarder kroner der avkastningen pløyes inn i vei- og jernbaneinvesteringer.

Fremtiden

Vi omfordeler oljeinntektene for å trygge sysselsetting og bosetting over hele landet. Vi ruster Norge for fremtiden.