Arkivert artikkel

Firepartiregjering for et bærekraftig velferdssamfunn

Regjeringens prosjekt er å trygge Norge for fremtiden – å bygge et bærekraftig velferdssamfunn.

Pressekonferanse om den nye regjeringsplattformen fra Gardermoen. Fra venstre: Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Her kan du laste ned Granavolden-plattformen.

Norge er et av verdens beste land å bo i. Vi har små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Dette er det viktig å ta vare på i årene som kommer. Derfor vil flertallsregjeringen løse fire store utfordringer Norge står overfor:

  • Økonomisk bærekraft: Det vil i årene som kommer være langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Samtidig vil inntektene fra olje og gass reduseres. For å sikre at Norge har flere ben å stå på og kan ha et bærekraftig velferdssamfunn, må vi skape flere jobber og omstille norsk økonomi.
  • Økologisk bærekraft: Norge må oppfylle våre klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen. Vårt nye næringsliv må være grønt, smart og nyskapende. Derfor må det satses mer på ny grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger.
  • Sosial bærekraft: Utenforskap bidrar til at folk mister mulighet til å skape gode liv. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle. Særlig er dette viktig for å integrere innvandrere i arbeidsmarkedet. For å bidra til sosial og økonomisk bærekraft vil regjeringen føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.
  • Trygghet: Trygghet er en forutsetning for frihet. Ny kriminalitet skaper utrygghet. Derfor må innbyggerne trygges gjennom rettsstaten, et sterkt og effektivt politi og et troverdig forsvar av landet vårt.

Et konservativt prosjekt for fremtiden

Høyre og regjeringens politikk bygger på forvalteransvaret. Det betyr at vi skal sørge for at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss.

– Vi ønsker at barna som fødes og vokser opp i dag skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for pensjoner og velferd. Vi må overlevere kloden i god stand til neste generasjon. Regjeringens politikk skal bidra til dette, sier statsminister Erna Solberg.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad, Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande. Fra Granavolden i Hadeland.

Nye politiske løsninger

Regjeringsplattformen har en lang rekke punkter som skal bidra til at Norge blir et mer bærekraftig velferdssamfunn.

  • En politikk for å skape flere jobber: Plattformen slår fast at Regjeringen ønsker å «senke det totale skatte- og avgiftsnivået». Formuesskatten på arbeidende kapital skal trappes ned. Flertallsregjeringen slår også ring om EØS-avtalen og forsvarer frihandel, som er viktig for at bedriftene skal ha et marked å selge til.
  • Tidenes grønneste regjeringsplattform: Regjeringen setter historisk høye mål for utslippskuttene til Norge. Regjeringen forplikter Norge i EU med et nasjonalt mål om 45 prosent utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 2005. Blant annet skal det være en gradvis opptrapping av CO2-avgiften, avgiftspolitikk som belønner grønne valg og sektorvise ambisjoner for kutt i utslipp. Blant annet skal bygge- og anleggsplasser gjøres utslippsfrie innen 2025.
  • Styrker skolepolitikken: Plattformen har mye god skolepolitikk. Blant annet skal antallet lærerspesialister økes med 3000 innen fire år. Det skal settes en nedre grense for skolekvalitet og systematisk oppfølging av skoleeiere med vedvarende svake resultater på læringsmiljø og faglig utbytte. Det skal også innføres én ekstra realfagstime i uken, og obligatorisk engelsk på VG2 og VG3.
  • Effektivisering av offentlig sektor: Kommunereformen skal videreføres og regionreformen skal gjennomføres. Det fører blant annet til at vi får færre heltidspolitikere. Pensjonsreformen fortsetter, og vi øker den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år. I tillegg skal antall ansatte i statsforvaltningen være lavere i 2021 enn i 2017.
  • Innrette trygde- og skattesystemet slik at det lønner seg å jobbe: Aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere utvides til å gjelde for de over 30 år. Velferdsytelser som eksporteres til EU skal flertallsregjeringen arbeide for å kjøpekraftsjustere.
  • Et sterkere forsvar: I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet vil flertallsregjeringen«ta sikte på at Norge beveger seg ytterligere i retning av to-prosent-målet.» De neste 20 årene skal vi bruke mer enn 1000 milliarder kroner på å styrke Forsvaret. Vi kjøper nye kampfly, ubåter, stridsvogner, artilleri, luftvern, overvåkingsfly og annet viktig materiell for å bevare landets sikkerhet.

Last ned regjeringsplattformen her:

Her kan du se pressekonferanse fra fremleggelsen: