Arkivert artikkel

Regjeringspartienes seks løfter for bedre kvinnehelse

Vi vil skape pasientens helsetjeneste. Målet er at pasientene skal bli sett, hørt og forstått.

Kvinnehelse: Befolkningen skal ha like gode helsetjenester uavhengig av kjønn. Foto: Getty Images

Befolkningen skal ha like gode helsetjenester uavhengig av kjønn. Historisk sett har likevel sykdommer som i størst grad rammer kvinner fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn.

Vi har gjort mye for å rette opp i dette – og vi skal gjøre mer.

Her er regjeringspartienes seks løfter for bedre kvinnehelse

 • Forskning
  Noen sykdommer rammer flere kvinner enn menn. Og samme sykdom kan ramme kvinner og menn forskjellig. Dette trenger vi mer kunnskap om. Regjeringen vil derfor fortsette satsingen på forskning på kvinners helse gjennom Forskningsrådet. Brukermedvirkning er en viktig forutsetning – kvinners egne synspunkter har altfor ofte blitt ignorert i forskningen.
 • Bedre reproduktiv helse
  Barn og unge må gjennom god undervisning få kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Seksuelt overførbare sykdommer er et voksende problem. Regjeringen vil i samarbeid med interesseorganisasjoner innføre tiltak for å redusere risiko for spredning.
 • Bedre kreftbehandling
  Dagens celleprøve for å oppdage livmorhalskreft skal erstattes med en enkel HPV-test. Pakkeforløp for brystkreft og gynekologi er innført, men gjennomføringen må bli bedre. Pakkeforløp “kreftpasienter hjem” skal innføres, slik at pasienten får god oppfølging og hjelp til å mestre livet også etter at kreften er borte eller holdt i sjakk.
 • Nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse
  Vi skal inneføre pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter. Disse lidelsene rammer i større grad kvinner enn menn, og årsakssammenhengene er ikke klarlagte.
 • Pårørendestrategi
  Historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, blant annet i pårørenderollen. Alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv. Regjeringen vil utarbeide en pårørendestrategi slik at pårørende kan bevare sin egen helse og ha mulighet til å kombinere yrkes- og samfunnsliv, med omsorg for sine nære.
 • Internasjonal kvinnehelse
  Verden har det siste tiåret sett betydelige fremskritt når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Regjeringen vil styrke Norges ledende rolle innen global helse og utdanning. Utdanning og helse er to bærebjelker for trygge og gode liv. Vi skal særlig styrke satsingen på vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I tillegg vil regjeringen i 2019 lansere en strategi for arbeidet mot blant annet kjønnslemlestelse.

Regjeringspartiene har laget en brosjyre som går enda mer i detalj for om hva vi har gjort, og hva vi skal gjøre. Last ned brosjyren via lenken: