Arkivert artikkel

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss – mål om byggestart i 2019

Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen tettere sammen med Osloregionen og reisetiden mellom Oslo og Bergen vil reduseres med én time.

– Ringeriksbanen har vært diskutert i over 125 år. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen nå får klarsignal til å begynne planleggingen, er målet anleggsstart for både vei- og baneprosjektet i 2019, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg.


Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen tettere sammen med Osloregionen og reisetiden mellom Oslo og Bergen vil reduseres med én time.

1. Dette er gode nyheter for alle som bor og jobber i Ringeriksregionen. Samtidig knyttes Oslo og Bergen, via reiselivsdestinasjonen Hallingdal, enda tettere sammen både med vei og bane. Dette er et godt grunnlag for utvikling og vekst, sier Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder som er fra Buskerud.

Mer transport fra vei til bane.

Befolkningsveksten og klimautfordringene gjør at transportutfordringene i og mellom byområdene ikke kan løses med bare veitransport. Målet er derfor at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

2. Å bygge ut og modernisere jernbanenettet er en viktig del av regjeringens satsing på kollektivtransport. Nye dobbeltspor sørger for at togene kommer raskere frem, samt flere og hyppigere avganger. Det er helt avgjørende for at flere skal velge tog framfor bil til og fra jobb og skole, sier Solberg.

Ett prosjekt = Planleggingstiden reduseres med om lag fem år.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss som ett prosjekt. Det skal tas endelig stilling til organiseringen av utbyggingen senere.

3. Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi har besluttet å ikke lage en kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan. Dette innebærer at planleggingstiden kan forkortes med om lag to år. Dette viser at plan- og bygningsloven kan brukes mer aktivt for å redusere planleggingstiden. Planleggingen gjennomføres som statlig plan på grunn av avveiningen av flere statlige interesser i dette prosjektet og Stortingets ønske om rask fremdrift.

Med denne beslutningen, kan vi også legge til side innsigelsesprosessen for E16-prosjektet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Det er også lagt opp til at arbeidene med ulike faser i planleggingen skal overlappe hverandre i tid. Dette sparer vi drøyt to år på, sier Helleland.