Arkivert artikkel

Skolene følger ikke opp mobbing godt nok

Tall fra første året med ny mobbelov viser at skolen ikke gjør nok i fire av fem mobbesaker.

Mobbing er et stort samfunnsproblem. Ingen barn skal oppleve mobbing i Norge. Vi kan ikke ha annet mål enn det, og vi må jobbe hardt for å nå det.
– Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Elevene har fått medhold

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin. Det er blitt meldt inn 1402 saker til fylkesmennene. Av de 1146 ferdigbehandlede sakene, ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene fant fylkesmennene ut av skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller.

– Det er alt for høye tall. Mobbing går ut over barns psykiske helse, læring og trivsel. Alle skoler må gjøre det de kan for å forebygge, gripe inn og følge opp. Dette er rett og slett for dårlig, sier nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, Kent Gudmundsen.

Ny mobbelov

Høsten 2017 innførte vi den nye mobbeloven. Den er mer barnevennlig og setter eleven i sentrum. Nå kan foreldre og elever som mener skolen ikke tar mobbesaken deres på alvor, kan klage til fylkesmannen. Det skal sikre raskere og enklere oppfølging enn tidligere.

– Det å gi barn og unge en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har. Da må vi også sørge for at de elevene som opplever mobbing blir tatt på alvor og at det håndteres raskt på en god måte, avslutter Gudmundsen.

Hovedtrekk fra den nye loven

  • Tydelig nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og annet krenking
  • Styrker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
  • Elevenes opplevelse av skolemiljøet skal til enhver tid være avgjørende, ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle
  • Innfører en ny aktivitetsplikt som skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det bra
  • Skjerpet aktivitetsplikt når det er en voksen på skolen som krenker elever
  • Fornyet og forbedret klageordning. Fylkesmannen forblir klageinstans og skal også drive oppfølging og kontroll av skoleeiere
  • Mulighet for dagbøter til skoleeiere som ikke følger opp vedtak om hva de skal gjøre for å sikre elevene
  • Informasjonsplikt for skolen til både elever og foreldre
  • Oppreisningsordning skal utredes

Fylkestall

Mobbesaker klaget til fylkesmannen i tiden 1.august 2017 til 31.juni 2018

Fylkesmann Meldte saker Ferdigbehandlet Vurdert* Brutt*
Aust og Vest Agder 102 88 56 48 (86 %)
Buskerud 39 39 34 23 (68 %)
Finnmark 69 62 35 29 (83 %)
Hordaland 127 113 82 59 (72 %)
Møre og Romsdal 51 40 32 23 (72 %)
Nordland 88 63 42 31 (74 %)
Trøndelag 126 94 75 70 (93 %)
Hedmark 66 58 26 22 (85 %)
Oppland 73 51 35 29 (83 %)
Oslo og Akershus 249 190 97 87 (90 %)
Rogaland 117 106 96 81 (84 %)
Sogn og Fjordane 23 21 15 12 (80 %)
Telemark 37 31 23 23 (100 %)
Troms 75 65 65 34 (52 %)
Vestfold 70 58 17 16 (94 %)
Østfold 90 67 44 32 (73 %)
Totalt 1402 1146 774 619 (80 %)

* Antall saker der aktivitetsplikten er vurdert og brutt.