Arkivert artikkel

Slik blir ny bemanningsnorm

Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er enig om innretningen på ny minstenorm for bemanning i barnehagen.

Tidlig innsats starter i barnehagen. Personalets kompetanse i barnehagen er avgjørende for å skape en god barnehagehverdag for barna våre.

– Vi får nå på plass ordninger og nye tiltak som bidrar til at vi står enda bedre rustet til å skape en god barnehagehverdag for barna våre, sier Kent Gudmundsen, nestleder i utdannings- og forskningskomiteen.

Minstenorm for bemanning

De fire partiene sikrer flertall for ny minstenorm for bemanning i barnehagene. Normen stiller krav om en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. Partiene ønsker at loven skal tre i kraft 1.august 2018 som varslet, men at det etableres en overgangsperiode frem til 1.august 2019 slik at alle barnehageeiere skal få anledning til å tilpasse seg nye krav.

– Det er bred enighet om at den nye minstenormen er nettopp det navnet tilsier, en minstenorm. Loven skal sikre en nedre grense for bemanning, og at det er den enkelte barnehageeier som har ansvar for å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, fortsetter Gudmundsen.

Private barnehagers tilskudd

Private barnehagers tilskudd baseres på 2 år gamle regnskapstall fra kommunen. For å sikre en god overgangsordning for alle barnehageeiere har vi derfor kommet til enighet om at regjeringen må se på beregningsordninger som kan bidra til å redusere etterslepet for de private barnehagene.

I tillegg vil vi be regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle kostnader knyttes til dette tas med i kommunens regnskap slik at alt av utgifter blir synliggjort og gir likere utgangspunkt for drift i kommunale og private barnehager.

Videre ber disse fire partiene regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, og som også reduserer etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.

– Alle barnehager må kunne ha forutsetningene til å nå de nye kravene på en god måte. Vi har lyttet til utfordringene og kommet de private barnehagene i møte med å be regjeringen se på beregningsordningen slik at den henger mer sammen med de faktiske utgiftene, fortsetter Gudmundsen.

Nytt krav til stedlig leder

Et annet forslag det er enighet om er å gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehage, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.

– Tilstedeværende og god ledelse er viktig for en god barnehage med godt pedagogisk tilbud til barna. Derfor er vi opptatt av at det skal være en tilstedeværende og trygg leder i barnehagen og vil be regjeringen gjennomgå regelverket for å se til at dette overholdes, forsetter Gudmundsen.

Informasjon

Det siste punktet i enigheten er å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med informasjon våren 2019 og våren 2020 slik at vi kan se hvordan bemanningsnormen og den skjerpede pedagognormen faktisk har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

– Når Stortinget endrer barnehageloven og innfører en minstenorm for bemanning og en skjerpet pedagognorm er det viktig å følge endringene tett og se hvordan dette følges opp ute blant de ulike barnehageeierne. Det gir oss en indikasjon på hvordan lovene vi vedtar har virket der ute, avslutter Gudmundsen.

Her er de konkrete forslagene som partiene er kommet til enighet om:

  1. Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har frem til 1.august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.
  2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.
  3. Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.
  4. Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.
  5. Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.
  6. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.