Arkivert artikkel

Statsbudsjettet 2017: En solid og god sosial profil

– Regjeringens statsbudsjett har en solid og god sosial profil. Mer enn fire milliarder kroner skal brukes for å løfte de aller svakeste i samfunnet.

Arve Kambe. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Leder for Arbeids- og sosialkomiteen på stortinget, Arve Kambe, synes det er alt for lett for opposisjonspartiene å samle opp omstruktureringer som til sammen blir en brøkdel av alle gode økninger, for å så rope om kutt.

– Jeg har satt meg ned og regnet, jeg også, sier han om dagens VG-oppslag der omstruktureringene Audun Lysbakken viser til utgjør til sammen rundt 360 millioner. Det de ikke sier noen ting om, er at vi også har over fire milliarder kroner i satsinger. Ikke bare gir vi over ti ganger så mye, men dette er også nye løsninger som vil trygge Norge og hjelpe oss i omstillingen vi er midt oppe i.

– Når jeg hører listen fra Lysbakken, så tenker jeg de har funnet lite å kritisere i budsjettet. Her har SV og VG kun sett på kuttene, ikke hvorfor det gjøres eller om det gjøres noe annet som er bedre bruk av pengene, fortsetter Kambe.

Flere pasienter vil få behandling og sykehuskøene har falt kraftig siden SV satt i regjering. Flere med rusproblemer får behandling og rehabilitering.

Vi innfører den nye pleiepengeordningen SV aldri innførte, og gir større fleksibilitet og flere mulighet til å passe på syke barn. Dette betyr 140 millioner kroner mer til denne utsatte gruppen fra neste høst. Årlig bevilgning deretter vil være 560 millioner kroner.

Kambe reagerer også på at SV kritiserer grep de selv har foreslått tidligere.

– Det er riktig at kommunene må betale noe mer for ressurskrevende brukere. Det bør Lysbakken være fornøyd med siden SV selv foreslo skjerpelser i budsjettet for 2014.


Her er en oversikt over hvilke satsinger som gjøres:

• Pleiepenger – reform og styrking av pleiepengeordningen: Regjeringen setter av 140 mill. kroner i 2017 til en ny pleiepengeordning.

• Ny ungdomsinnsats for de under 30 år: Regjeringen setter av 30 mill. kroner til en ny ungdomsinnsats for å få unge under 30 år raskere ut i arbeid og aktivitet.

• Raskere integrering av flyktninger i arbeid: Det settes av 13 mill. kroner til å få flyktninger raskere ut i arbeid. Midlene for yrkesveiledning i mottak på 10 mill. kroner videreføres i 2017.

• Styrker ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet: Regjeringen styrker ordningen funksjonsassistanse i arbeidslivet med 15 mill. kroner i 2017.

• Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde: Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 mill. kroner til en utvidelse av retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i folketrygden.

• Bostøtten økes med 100 millioner kroner.

• Momskompensasjon for borettslag og sameier som inngår i kommunenes lovpålagte helse- og omsorgstilbud. Det er anslått at forslaget vil føre til utbetalinger på omkring 35 mill. kroner i året.

• Styrke tilskuddsordning psykologer i kommunene 20 mill kr

• Overføring til kommunene som følge av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, 60 mill kr

• Tidlig innsats i skolen 150 mill kr (360 mill for skoleåret)

• Bedre utnyttelse av innvandreres videregående opplæring 46,1 mill kr.

• Utvide adgangen til fri rettshjelp til pasienter i tvungent psykisk helsevern ved klage til fylkesmannen over vedtak om behandling uten samtykke; 3 mill årlig

• Styrke ofre og pårørendes stilling i straffesakskjeden; 19 mill

• Statens Barnehus får 15 mill ekstra

• Styrke tilbudet til innsatte med rusproblemer ved å etablere tre nye stifinnerenheter ifbm opptrappingsplanen på rusfeltet; 12 mill

• Styrke fengselshelsetjenesten; 10 mill

• Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene; 1888 mill.

• Sykehusinvesteringer; 363 mill.

• Etablering av protonbehandling av kreft; 75 mill.

• Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten; 205 mill.

• Opptrappingsplan mot vold og overgrep: Regjeringen skal lansere en opptrappingsplan for å forsterke arbeidet mot vold og overgrep ytterligere for å få et tryggere samfunn for folk flest. Opptrappingsplanen innebærer en økt satsing på 176 mill. kr. i 2017, om omfatter en styrket innsats fra flere departementer. Planen legges frem for Stortinget i høst og vil trappes opp ytterligere i årene fremover.

• Regjeringen foreslår å styrke satsningen på rusomsorgen med 345 mill. kroner, hvorav 300 mill. kroner som en del av økningen i kommunenes frie inntekter.

• I et budsjett for en trygg hverdag foreslår regjeringen 25 mill. kroner for å styrke forskningen på rusfeltet (20 mill. kroner) og på området vold og overgrep (5 mill. kroner). Dette er tiltak for å følge opp regjeringens handlingsplaner på områdene.

• Som en oppfølging av regjeringens ungdomshelsestrategi, foreslår regjeringen å samordne digitale helsetjenester til ungdom. Dette vil sikre kvalitet og tilgjengelighet i helsetjenestene til ungdom. Endringen medfører at det opprettes en pott på 6,3 mill. kroner til anskaffelser.

• En tryggere hverdag for barn og unge med ervervet hjerneskade: Det har vært for stor variasjon i kvaliteten på tilbudet. Det er dokumentert at behandling med høy faglig kvalitet i alle ledd gir færre skadevirkninger og bedre kognitiv funksjon. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 14 mill. kroner for å sikre et godt tilbud i alle helseregioner.

• Regjeringen foreslår å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 50 millioner kroner gjennom kommunerammen i 2017.

• Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å bevilge 56,1 millioner kroner til å etablere et program for å styrke kommunens arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel.

• Regjeringen legger sammen med statsbudsjettet frem opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til planen i 2017.

• Det foreslås å bevilge 5 millioner kroner til å etablere pakkeforløp innen psykisk helse og rus-området.

Totalt: 4094,8 mill.