Arkivert artikkel

Statsbudsjettet for 2019 har en solid sosial profil

Sykehusene skal behandle flere pasienter, mennesker som sliter med rus og psykiatri får bedre hjelp og personer utenfor arbeidslivet skal få hjelp til å komme inn i arbeid. Nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Heidi Nordby Lunde, mener forslaget til statsbudsjett har en solid sosial profil.

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsperson Heidi Nordby Lunde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
– I dag har regjeringen lagt frem et budsjett med store sosiale satsinger. Jeg er glad for at flere mennesker får sykehusbehandling, for at det bygges flere sykehjemsplasser, for at færre barn skal vokse opp i fattigdom og for at flere skal få hjelp til å komme i jobb. Dette statsbudsjettet handler om å ivareta dem som har det vanskelig i samfunnet vårt, sier arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Høyre, Heidi Nordby Lunde.

–Budsjettet er godt, tilpasset økonomien og sørger for at det vil skapes flere jobber. Samtidig sørger vi for å prioritere dem som trenger det mest; barna våre, de som trenger hjelp fra helsevesenet og våre eldre. I statsbudsjettet har vi gjort prioriteringer som sikrer et bærekraftig velferdssamfunn på sikt, fortsetter Lunde.

I regjeringens budsjett legges det opp til at flere pasienter skal få behandling på sykehusene. Flere med rusproblemer får behandling og rehabilitering. Det er store satsinger for å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet og det legges opp til en omfattende innsats for å bekjempe barnefattigdom.

– Alt i alt, er det gode grunner til å være fornøyd med budsjettet for alle som er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller, bekjempe fattigdom og få flere inn i arbeid. Politikken kan ikke være slik at vi gir opp mennesker til å være passive stønadsmottakere, når mange både vil og kan jobbe. Da er det vår jobb å hjelpe dem tilbake til arbeidslivet, konkluderer Lunde.

Her er noen av de sosiale satsingene i statsbudsjettet:

 • 125 mill. kroner til å styrke inkluderingsdugnaden, blant annet med flere VTA-plasser.
 • 50 mill. kroner øremerket til boligtiltak for mennesker med rusproblemer.
 • 20 mill. kroner til å øke antall tiltaksplasser for mennesker med rusproblemer.
 • 40 mill. kroner mer til områdesatsinger for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byområder.
 • 20 mill. kroner til styrking av tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Målgruppen er unge med risiko for å avbryte videregående skole.
 • 15 mill. kroner til å styrke Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. (Blant annet for å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og ferier for barn i lavinntektsfamilier).
 • 46 mill. kroner til utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehage for barn i familier med lav inntekt. (Den skal også gjelde to-åringer fra 1. august 2019.)
 • 60 mill. kroner til å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander
 • 200 mill. kroner til kommunene for opptrappingsplanen for rusfeltet.
 • 100 mill. kroner til kommunene for opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
 • 200 mill. kroner til kommunene for tidlig innsats i skolen.
 • 11 mill. kroner til et forsøk med avrusning i fengsel.
 • 18 mill. kroner til inkludering i idrettslag for 2019. Målet er at idrettslagene kan gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra familier med lav betalingsevne og familier med minoritetsbakgrunn.
 • 10 mill. kroner til lokale møteplasser og fritidsaktiviteter for barn og unge med vekt på lavinntektsfamilier.
 • 10 mill. kroner til organisasjoner som jobber for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • 10 mill. kroner til styrket tannhelsetilbud for personer utsatt for tortur/overgrep eller som har angst for tannbehandling.
 • 17 mill. kroner til å heve enkelte grunnstønadssatser (f. eks. ekstrautgifter til klær, sengetøy mv. på grunn av slitasje som skyldes hyperkinetiske lidelser (ADHD, hyperaktivitet osv.).)
 • 2,6 mrd. kroner i investeringstilskudd til 1500 flere heldøgns omsorgsplasser.
 • 1,4 mrd. kroner i aktivitetsvekst på sykehusene (sykehusbehandling, operasjoner mv.).
 • 50 mill. kroner til rekruttering av psykologer i kommunene som tilsvarer om lag 125 nye årsverk.
 • 50 mill. kroner til 450 nye dagaktivitetsplaser for personer med demens
 • 48 mill. til gjennomføringen av kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet
 • 10 mill. kroner til å styrke Folkehelseprogrammet. Kommunene kan søke om midler til lokalt folkehelsearbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe, og psykisk helse og rusforebygging er viktige innsatsområder.
 • Ca. 156 mill. kroner for å gjøre kompensasjonen for dem som hadde bostøtte før uførereformen, varig. Dette vil medføre at personer som var uføre og mottok bostøtte før 1. januar 2015 ikke får redusert bostøtte som følge av uførereformen.
 • 165 mill. kroner mer til gradvis opptrapping til 11 måneders studiestøtte (fullføres i 2020).

Totalt 5,4 milliarder kroner.

Her kan du lese mer om statsbudsjettet for 2019.

Her kan du se direktesendt Facebook-sending om statsbudsjettet

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande svarte på spørsmål fra kommentarfeltet i “folkets spørretime” direkte på Facebook. Sendingen kan du se på nytt her: