Arkivert artikkel

Tiltak ekstremisme

I et innlegg i Aftenposten 17.juli etterlyser Nina Lian forskning på høyreekstremisme, og konkretisering av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme.

Vi trenger mer kunnskap om høyreekstremisme. Regjeringen bevilget derfor i Revidert nasjonalbudsjett 5 mill. kroner til et senter for forskning på høyreekstremisme. Fra 2016 vil årlig bevilgning være 10 mill. kroner.

Regjeringens handlingsplan inneholder 30 målrettede tiltak. Flere politidistrikter har nå egne forebyggingskontakter. PST trekkes inn i det lokale forebyggende arbeidet. Det er utarbeidet veiledningsmateriell til kommunene. Skolene får verktøy for å identifisere og forebygge radikalisering. Det utarbeides et eget veiledningsopplegg for foreldre som nærer uro for barnas holdninger til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Det er etablert en gruppe som skal styrke politiets forebyggende arbeid på nettet. Gruppen skal være åpent tilstede på nettsteder som sprer radikalisering og voldelig ekstremisme.

Regjeringen bevilger 17,5 mill. koner til oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og ekstremisme. Tilskudd til kommunene og frivillige organisasjoner.