Arkivert artikkel

Utdanning skal gi ny sjanse

Regjeringen skal sørge for at det blir enklere for voksne som står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet å komme tilbake igjen i jobb.

Vi står overfor en situasjon med økende arbeidsledighet og høy innvandring. Ifølge OECD har over 400 000 voksne svake grunnleggende ferdigheter. Mange i denne gruppen er utenfor eller på kanten av arbeidslivet. Regjeringen vil gjøre det enklere for voksne å få den opplæringen de trenger for å klare seg i arbeids- og samfunnsliv.. Dette kan for eksempel være fag- og yrkesopplæring, lese- og skriveopplæring eller norskopplæring.

– Hvis du ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig, eller hvis du har svake norskferdigheter, er veien inn i arbeidslivet lang. Og hvis du til slutt får deg en jobb, kan veien ut av arbeidslivet være kort. Derfor fremmer vi i dag en stortingsmelding med forslag som skal forhindre nettopp dette, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det store skillet går mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Derfor må vi legge til rette for læring gjennom hele livet, og forbygge utenforskap ved at alle deler av hjelpeapparatet jobber sammen. Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket.

– Vi skal gi alle en bedre sjanse enn i dag til å lykkes i arbeidslivet. Flere dører skal åpnes. Da må vi få det offentlige til å samarbeide bedre enn i dag slik at tilbudet til de som trenger det mest styrkes, avslutter Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å:

  • Utvikle verktøy for å kartlegge grunnleggende ferdigheter. Det skal bidra til at behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter avdekkes og følges opp av ulike opplæringsaktører på tvers av sektorene.
  • Ha forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne. Det skal gjøre det enklere å veksle mellom opplæring og arbeid og andre forpliktelser. Modulene skal også kunne inngå i introduksjonsprogrammet og i NAVs arbeidsmarkedstiltak.
  • Etablere en ordning med fagbrev på jobb i samarbeid med partene i arbeidslivet, som en alternativ vei til fag- og svennebrev.
  • Styrke tilbudet til arbeidssøkere gjennom et toårig yrkesrettet opplæringstiltak for personer over 19 år med svake grunnleggende ferdigheter.
  • Utvikle opplæringen i NAV ved å gi et bedre kurstilbud i grunnleggende ferdigheter og i arbeidsrettet norskopplæring.
  • Legge til rette for å øke bruken av grunnskoleopplæring og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet. Det betyr at det blir lettere for flyktninger å ta utdanning samtidig som de lærer seg norsk.
  • Innføre krav om at lærere som skal undervise i norsk etter introduksjonsloven, skal ha faglig fordypning i relevante fag.