Arkivert artikkel

Vi må bli smartere

Halvert oljepris har ført til usikkerhet for mange som arbeider i olje- og gassnæringen. Men Norge er ikke i krise. Kunnskap er den nye oljen. Norge trenger flere ideer som blir til nye arbeidsplasser. Norsk økonomi skal gå fra særstilling til omstilling.

For de fleste av oss er juli tid for sommerferie. En velfortjent pust i bakken og tid til å slappe av med familie og venner. Mange nyter late dager der myggstikk og manglende sommervarme er de største bekymringene, men for noen er bekymringene av en annen karakter. Siden i fjor sommer har oljeprisen halvert seg og ført til usikkerhet for mange av de titusen som arbeider i norsk olje- og gassnæring.

Det er ingen grunn til å svartmale den generelle situasjonen. Norge er ikke i krise. Arbeidsledigheten har hovedsakelig steget på Sør- og Vestlandet. Samtidig er det flere lyspunkter. Sysselsettingen har gått opp både på Innlandet og i Oslo, og Nord-Norge går så det suser med en sterk økning i eksport, verdiskaping og arbeidsplasser. Eksporten fra norsk fastlandsøkonomi økte med over seks prosent i første halvår. Det er bra.

Mer nyskaping

Likevel er det grunn til å ta de utfordringene norsk oljenæring nå møter på alvor. For dem som har mistet jobben, er det liten trøst i at Norge som helhet ikke er i krise. For dem er krisen mer enn stor nok. Det å ha en trygg jobb å gå til sikrer evnen til å forsørge oss selv og de rundt oss. Samtidig er arbeidsplassen en viktig arena for å delta i samfunnet og realisere våre evner. Trygge arbeidsplasser har en verdi utover de inntektene de skaper for den enkelte i form av lønn, og for det offentlige i form av skatteinntekter.

Norsk økonomi står overfor omstilling både på kort og lang sikt. Økonomien har stått i en særstilling med høy aktivitet i olje og gassnæringene. Med lavere investeringer og aktivitet i oljenæringene, må vi omstille oss til et bredere næringsgrunnlag. Det er krevende. Oljeprisfallet gir oss nå en kortsiktig utfordring. Samtidig må norsk økonomi på lengre sikt gå fra særstilling til omstilling og takle utfordringene med en aldrende befolkning. Regjeringen har tydelige tiltak for både den langsiktige og den kortsiktige omstillingen. Det viktige er at tiltakene vi setter i verk på kort sikt ikke gjør de langsiktige omstillingsutfordringene enda større.

Regjeringens plan for å møte omstillingen og trygge arbeidsplassene kan oppsummeres i mer nyskaping, økt aktivitet og flere jobber. Mer nyskaping: Kunnskap er den nye oljen. Norge trenger flere ideer som blir til nye arbeidsplasser. Vi kan aldri bli billigst, så vi må bli smartere. Derfor er kunnskap, forskning og innovasjon nøkkelen til mer nyskaping på kort og på lang sikt. Derfor bruker vi blant annet 1,5 milliarder mer på næringsrettet forskning enn i 2013. Det gir mer forskning og utvikling i næringslivet, grunnlaget for nye produkter og tjenester. Slik skaper vi fremtidens bedrifter og nye arbeidsplasser. Planen er å fortsette satsingen på kunnskap, forskning og innovasjon, og å sikre finansiering av vårt velferdstilbud også i årene som kommer.

Økt aktivitet

Vi prioriterer politiske løsninger som gir økt aktivitet i offentlig og privat sektor – innenfor rammene av en ansvarlig økonomisk politikk.

Lavere skatter bidrar til investeringer og forbruk. Redusert formuesskatt gjør det mer lønnsomt for norske eiere å investere i norske arbeidsplasser. Det gir rom for nyskaping og nye ben og stå på. Redusert skatt på arbeid gir familiene mer å rutte med.

Økte investeringer i samferdsel – både vei og bane. Vi har økt investeringene med nær 30 prosent på to statsbudsjetter. Nivået er over krisepakken til de rødgrønne. Mer enn 25 veiprosjekt er fremskyndet gjennom økte bevilgninger, raskere beslutninger og forenklede planprosesser. Det er i 2015 cirka 100 flere tog på jernbanen hver dag enn det var i fjor. For første gang på flere tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei og bane.

Oljenæringen vil være en bærebjelke i flere tiår fremover. Vi har utlyst 23. konsesjonsrunde som åpner for nye utbygginger, investeringer og arbeidsplasser på norsk sokkel i årene fremover. Vi har styrket petroleumsforskningen.

De neste årene vil vi, som en del av de nødvendige omstillingsgrepene, fortsette å senke skattene for næringslivet og folk flest, bygge flere veier og ruste opp jernbanen, og sørge for gode vekstmuligheter både i oljenæringen og andre bransjer.

Flere jobber

Enklere vei tilbake i arbeid: Regjeringen jobber aktivt sammen med partene i arbeidslivet for å gjøre veien tilbake til arbeidslivet lettere for dem som står uten arbeid. Derfor har vi blant annet forbedret permitteringsregelverket vesentlig. For å hjelpe arbeidstagere som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet har vi opprettet 1000 nye tiltaksplasser. Vi vil fortsette et tett og godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å skape flere trygge og lønnsomme jobber.

I tillegg fører vi en ansvarlig økonomisk politikk som gjør pengepolitikken effektiv. Lavere kronekurs har gitt eksport-rettet næringsliv et løft. Denne sommeren merker vi det også på at det er mange flere utlendinger som legger ferien sin til Norge. Den lave renten gjør det også enklere for familiene.

I fjor sommer kunne ingen forutse at oljeprisen skulle halveres i løpet av få måneder og bringe med seg en økning i arbeidsledigheten. Men vi kunne forutse at Norge er sårbart for kortsiktige svingninger i oljekursen som også koster i form av tapte arbeidsplasser. Og for dem som ville se var det tydelig at vi må ruste Norge for fremtiden og legge til rette for et næringsliv med flere ben å stå på.

Det er derfor jeg siden før stortingsvalget i 2013 klart og tydelig har sagt at vår viktigste jobb er å styre Norge trygt gjennom omstillingen. En omstilling som med de rette grepene kan bidra til innovasjon, nyskaping og nye næringer, som i sin tur må til for å sikre et grunnlag for et godt velferdstilbud for senere generasjoner. Det er derfor regjeringen fører en aktiv næringspolitikk for trygge arbeidsplasser.