Arkivert artikkel

Viktig seier for forsvarsevnen

Enigheten om regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret (LTP) styrker forsvarsevnen og sikrer trygghet om viktige investeringer i nye kampfly, overvåkingsfly og ubåter.

Et stort flertall i Stortinget sluttet seg tirsdag til hovedlinjene i regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Et stort flertall i Stortinget sluttet seg tirsdag til hovedlinjene i regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret (LTP). Det styrker forsvarsevnen og sikrer trygghet om viktige investeringer i nye kampfly, overvåkingsfly og ubåter. Samtidig er partiene enige om å legge på noe ekstra midler for å styrke Hæren og Heimevernet ytterligere.

– Med denne planen skaper vi et moderne forsvar tilpasset et nytt og mer uforutsigbart trusselbilde. Enigheten sikrer bedre forsvarsevne, økt tilstedeværelse og investeringer i kampfly, overvåkingsfly og ubåter. Flertallet har også blitt enige om investeringene på mer enn seks milliarder kroner i Hæren og Heimevernet de neste fire årene, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

Solid flertall

– Det er gledelig at Arbeiderpartiet har vist seg konstruktive og sikrer et solid flertall for regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. Det har vi vært villige til å strekke oss langt for å få til. At planen nå blir vedtatt med små endringer viser at Stortinget er enige i regjeringens veivalg. Forsvarsevnen må styrkes, sier Helleland.

– Samtidig er vi glad for at KrF og Venstre sikrer flertall for forsvarsbudsjettet for neste år, selv om vi ikke kom helt i mål med de to partiene om hele planen, sier Helleland.

Kun marginale endringer blir gjort fra den opprinnelige planen som ble lagt frem av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Kystjegerkommandoen beholdes i Harstad, og Hæren og Heimevernet styrkes ytterligere i nord, ut over den betydelige styrkingen regjeringen allerede har lagt inn i langtidsplanen og budsjettet for 2017.

– De ekstra midlene som vi nå er enige om å tilføre langtidsplanen gjenspeiler også et engasjement fra Høyres fylkes- og lokallag. Det er mange i partiet som har et stort og viktig engasjement for forsvarssektoren, fortsetter Helleland.

Regjeringens plan

Hovedlinjene som regjeringen foreslo i planen blir dermed gjennomført. Pengene skal først gå til vedlikehold av materiell, deretter økt treningsaktivitet og mot slutten av perioden til de store investeringene som sikrer bedre forsvarsevne og situasjonsforståelse i nord.

– Forsvaret har over lenger tid vært blant sektorene med lavest vekst. Vi snudde det da vi kom i regjering, og et stort flertall forplikter seg nå til å øke budsjettene i årene fremover. Det sikrer forsvaret kampkraft og bærekraft, sier Helleland.

En lang rekke av tiltakene vil ha konsekvenser allerede i 2017-budsjettet, der regjeringen blant annet har foreslått å starte opprettelsen av jegerkompaniet på Grensevakten, øke antall øvingsdøgn i Hæren og fortsette innfasingen av nye F-35-kampfly.

– Jeg er glad for at Stortinget denne gangen har klart å se bort fra lokaliseringsstrid, og at endringene gir direkte kampkraft. Samtidig har jeg stor forståelse for at lokalsamfunnene som blir berørt av nedleggelser, er skuffet. Det har vært vanskelige beslutninger, men det har vært nødvendig for å tilpasse Forsvaret det nye trusselbildet, avslutter Helleland.FAKTA: Forsvarspolitisk forlik mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre

De store linjene i langtidsplanen ligger fast, inkludert satsing på de sentrale strategiske kapasitetene kampfly, ubåter og maritime overvåkningsfly. Hovedretningen og prinsippet om langsiktig økonomisk bærekraft opprettholdes.

Endringer sammenliknet med regjeringens langtidsplan

 • Kystjegerkommandoen utenfor Harstad bevares. Organisatorisk tilknytning og lokalisering skal utredes nærmere.
 • Enighet om prinsipper og rammer for den varslede landmaktutredningen. Skal konkluderes i statsbudsjettet for 2018. Kampluftvern for Hæren gjennomføres så raskt som mulig.
 • Forsvarets spesialstyrker tilføres dedikert helikopterstøtte. Dagens fordeling av Bell 412-helikoptre Bardufoss/Rygge består til alternativ helikopterkapasitet er på plass i nord. Landmaktutredningen vil vurdere Hærens behov for helikopterkapasitet (Bell-helikoptre eller nye helikoptre).
 • Forsvarets verksted i Horten (Karljohansvern) opprettholdes.
 • For Andøya varsles ekstraordinær statlig innsats og midler til gode og effektive omstillingsprogrammer. Sivil flyplassdrift på Andøya sikres for å understøtte Andøya Test Centers virksomhet.
 • Forsvarskorpsene i Trondheim og Horten legges ikke ned. Enighet om ny finansieringsmodell for forsvarskorpsene fra 2018.
 • Heimevernsbasen på Setnesmoen videreføres i påvente av landmaktutredningen.

Budsjettendringer 2017

 • 390 mill. i ekstra satsinger (300 mill. friske midler, 90 mill. omdisponeringer).
 • 140 mill. til å opprettholde Kystjegerkommandoen.
 • 231 mill. til Hæren og Heimevernet, særlig i Troms og Finnmark.
 • 7 mill. for å opprettholde forsvarskorpsene i Trondheim og Horten (ny finansieringsmodell fra 2018)