Arkivert artikkel

Viktige endringer som gjelder fra 1 juli

Regjeringen leverer! Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2015:

16. Forskrift om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell i Troms og Nordland reinbeiteområder i 2015/2016, med virkning fra 17. juni 2015.

17. Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt, med virkning fra 1. juli 2015.

18. Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) ble vedtatt av Mattilsynet 29. juni 2015 og trer i kraft 1. juli 2015.

Endringer som har trådt i kraft rett før 1. juli:

• Forskrift om plantevernmidler, FOR-2015-05-06-455, trådte i kraft 01.06. Altså ikke 1. juli

• Landbruks- og matdepartementet har 18. juni 2015 fastsatt en forskrift som forlenger gyldigheten for autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler. Autorisasjonsbevis med utløpsdato i 2015 får forlenget gyldighet fram til 1. januar 2016.

• Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA). Forskriften ble vedtatt 26.6. med umiddelbar ikrafttredelse.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

• Opphevelse av kompetanseforskriften, Her

• Innføring av ny bestemmelse i energilovforskriften, Her

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

1. Lov om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger), se https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2015-06-19-80.

2. Forskrift om sikring på jernbane, fastsettes av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i den nye lovbestemmelsen etter delegasjon fra SD.

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Trer i kraft 1. juli 2015:

• Lovendring. Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske). Endringen innebærer at søknadsprosessen for fisketillatelser blir betydelig enklere.

• Forskriftsendring. Forskrift om endring av diverse forskrifter som følge av vedtak om endringer i deltakerloven..

• Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Endringene gjelder innføring av krav til SEEMP og EEDI for fartøy over 400 bt i innenriksfart.

• Forskrift om endring av forskrift om opptelling og registering av ombordværende på passasjerskip. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 6. september 1999 nr. 1047 om opptelling og registering av ombordværende på passasjerskip.

• Forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger. Fra samme tid oppheves forskrift 18. desember 2009 nr. 1694 om måling av skip (2009-forskriften).

• Forskrift om endring i forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 5. september 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger. Endringene trer i kraft 1. juli 2015. For fiskefartøy gjelder reglene fra 1. juli 2016.

• Forskrift om endringer i forskrift av 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Med virkning fra 1. juli 2015 gjøres følgende endringer i forskrift av 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

• Lov om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) – Ikraftsetting av ny stiftelseslov § 7a. Opprettelse av ny stiftelsesklagenemnd. Stiftelsesklagenemnda skal avløse NFD som klageinstans for behandling av klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven og samvirkeloven, og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som klageinstans over enkeltvedtak etter arveloven og dekningsloven.

• Endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.). Lovendringene omfatter forenkling av reglene om registrering av sameiere i tingsrettslige sameier i Enhetsregisteret.

• Endringer i forskrifter til enhetsregisterloven og foretaksregister-loven. Forskriftsendringene gjelder det å utvide de forenklede signeringsreglene for elektroniske meldinger slik at juridiske personer får mulighet til å signere, f.eks. i Altinn, der de innehar roller som gir rett til signering.

• Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Dei viktigaste forenklingane er:

o Anskaffingar under 100 000 kroner blir unntatt frå anskaffingsregelverket.

o Reglane om lukking og merking av tilbod blir oppheva.

o Plikta til å krevje HMS-erklæring blir oppheva.

o Grensa for å krevje skatteattest aukar frå 100 000 kroner til 500 000 kroner.