Store utfordringer
kan løses

Høyres alternative statsbudsjett for 2023.

Høyres alternative statsbudsjett

Høyre prioriterer i vårt alternative budsjett folks privatøkonomi, jobber, lokalsamfunn, trygghet og klima. Vi skal løse utfordringene, uten å øke skattene så mye at vi setter folks jobber i fare. Vi må gjøre det mer lønnsomt å investere og mer lønnsomt å gi folk en jobb. Skal vi ha trygge arbeidsplasser, bør det ikke bli dyrere å ha folk ansatt. Høyre vil la jobbskaperne fortsette å skape jobber og verdier. 

Utfordringene Norge nå står overfor vil kreve mye av oss alle, men også store utfordringer kan løses. Høyre er partiet med løsninger på de viktigste utfordringene – slik at hver og en av oss kan leve trygge, gode og selvstendige liv.

Høyres fire hovedprioriteringer

Slik vil vi bedre økonomien og inkludere flere

Vi vil la folk beholde mer av egne penger

Vi vil gi en familie på to voksne med moderate inntekter og to barn 8 000 kroner mer i året å rutte med. Folk vet selv best hvor skoen trykker. Derfor vil vi la folk beholde mer av egne penger.  

Inkludere flere i arbeidslivet

Nav melder om 70.000 ledige jobber. Samtidig står 250.000 mennesker utenfor både utdanning og arbeid. Høyre vil at alle som kan og ønsker å jobbe, skal få jobbe. Derfor styrker vi innsatsen for å få flere inn i arbeidslivet.   

En jobb er et viktig fellesskap og gir mestring i hverdagen. Vi øker antall VTA-plasser, og prioriterer 1 000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi øremerker midler til stiftelsen Helt Med, som skaffer jobb til folk med utviklingshemming. Vi gjeninnfører karensåret for AAP-mottakere, som bidrar til at flere raskere får svar på om de skal i jobb eller få uføretrygd.  

En av de viktigste oppgavene fremover blir å spleise de som står utenfor arbeidslivet med de mange ledige jobbene. For å sikre at flere får den kompetansen de trenger for å ta del i fremtidens arbeidsliv vil vi gjøre det enklere for voksne å skaffe seg et vitnemål eller fagbrev. Vi trenger mer fleksibel opplæring, bedre tilgjengelighet og økt kapasitet. Det vil gi voksne en viktig billett inn i arbeidslivet.  

De viktigste tiltakene

Høyres tiltakMill. kroner
Øke personfradraget med 5000 kroner 3 340
Økt sats i minstefradraget med 10 prosentpoeng for arbeid og trygd  410
3000 kroner i økt barnetrygd per barn (0-18 år) 3 309
1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne160
1000 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid  146
Bransjeprogram 60
Videregående for voksne 58

Slik vil vi styrke militær og sivil beredskap

Mer penger på Forsvaret

Et moderne og forberedt Forsvar er det viktigste bidraget til tryggheten vår. Høyre vil bruke mer penger på Forsvaret, slik at vi kan opprettholde og øke tilstedeværelsen i nordområdene og Nordsjøen.

Sammen med våre allierte har vi gitt betydelig våpenstøtte til Ukraina. Vi vil anskaffe mer ammunisjon til Forsvaret og bevilge penger til NAMMO slik at vi kan produsere mer ammunisjon i Norge.

Vi fjerner regjeringens kutt i støtten til utvikling av norsk forsvarsteknologi. Vi trenger å utdanne flere offiserer og styrker derfor Forsvarets høgskole.

Et moderne politi tilpasset dagens kriminalitetsbilde

Høyre vil ha et moderne politi som beskytter oss mot dagens kriminalitet. Vi vil bruke mer penger på flere synlige politifolk i gatene, i stedet for å åpne nye politikontorer med begrenset åpningstid. Vi vil skjerpe innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i byene.

Høyre vil øke evnen til å forebygge og håndtere virksomhet som truer sikkerheten. Vi vil styrke antidronearbeidet ved Politiets nasjonale beredskapssenter og øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Høyre vil ha et moderne politi som beskytter oss mot dagens kriminalitet. I regjering moderniserte vi politiet og økte pengebruken med over fire milliarder kroner fra 2013. I tillegg ble over fem milliarder kroner brukt på større investeringer i justissektoren. Det har styrket politiets evne til å etterforske alvorlig kriminalitet.

Vi vil bruke mer penger på flere synlige politifolk i gatene, i stedet for å åpne nye politikontorer med begrenset åpningstid. Vi vil skjerpe innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i byene.

Vi vil styrke PSTs rolle som innenlands etterretnings- og
sikkerhetstjeneste og sikre flere verktøy for å forebygge og avdekke forsøk på påvirkning og terror.

 

De viktigste tiltakene

HvaMill. kroner
Oppfylling av Forsvarets ammunisjonslagre600
Kapital til NAMMO for å øke produksjon av ammunisjon 375
Mer aktivitet i Forsvaret330
Ytterligere opptrapping av årsverk i Forsvaret i tråd med forsvarssjefens råd 100
Mer synlig politi i gatene og i lokalsamfunn 70
Styrke PST, NSM og Politiets nasjonale beredskapssenter 35
Bedre kystberedskap, Redningsselskapet 20

Slik skal vi lykkes med det grønne skiftet

Høyre er på lag med de som skaper jobber

Høyre vil la jobbskaperne fortsette å skape jobber og verdier. Vi fjerner økningen i arbeidsgiveravgiften. Skal vi ha trygge arbeidsplasser, bør det ikke bli dyrere å ha folk ansatt.

Vi vil kutte i formuesskatten slik at jobbskaperne beholder mer av pengene sine og kan investere i nye jobber og ny teknologi.

Vi må kutte utslippene samtidig som vi utvikler norsk økonomi

Høyres forslag til alternativ budsjett gjør nullutslippskjøretøy billigere og
bruk av forurensende kjøretøy dyrere. Sammen med et forskningsløft og tiltak for grønn skipsfart, skal vi øke tempoet for å nå klimamålene. Vi vil kutte utslippene samtidig som vi utvikler norsk økonomi. Med mer fornybar kraft kan vi få mer grønn verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Vi vil gi bedrifter tilgang til flere virkemidler for å kutte i sine energikostnader gjennom Enova. Vi har satt av en buffer innenfor vår ramme for lavere oljepengebruk for å kunne videreføre strømstøtte til bedrifter i tilfelle fastpriskontraktene for strøm ikke blir gode nok.

De viktigste tiltakene

HvaMill. kroner
Fjerne økningen i arbeidsgiveravgift (brutto) 9 016
Senke formuesskatten1 953
Høyres veipakke mv. 650
Heve taket for moms på elbil  500
ENØK-tiltak for personer og bedrifter 300
Høyres forskningspakke 650
Grønn skipsfart (prøve ut differansekontrakter) 200
Eksportfremmende tiltak 75
Eksportstrategirådet i Ålesund16
Lavterskel bedriftsrådgivning mot konkurs 5
Innføre CO2-avgift i landbruket på om lag 100 kr per tonn CO2-ekvivalenter -460

Slik skal vi skape gode lokalsamfunn

Høyre vil gi alle barn en god oppvekst

Det viktigste vi kan gi barna våre er en trygg og god barnehage og en skole der de trives, lærer det de skal og møter faglig oppdaterte lærere. Flere barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter, veiene skal bli tryggere og kollektivtilbudet må bli bedre.

Vi vil hjelpe dem som trenger det mest

For Høyre er det viktig å hjelpe dem som trenger det mest. Derfor retter vi opp i regjeringens kutt i tilskuddsordningen for å få flere vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Det gir flere sjansen til å eie egen bolig. Vi vil støtte kommunene slik at de kan bygge og renovere sykehjemsplasser for eldre og boliger til mennesker med utviklingshemming.

Vi gir mer penger til ideelle og frivillige organisasjoner med tilbud innen psykisk
helse, rus og vold. Barnehage blir billigere for dem som trenger det mest, og vi vil videreføre 0-24-samarbeidet som koordinerer tilbudet til sårbare barn og unge.

De viktigste tiltakene

Høyres tiltakMill. kroner
Frie midler til kvalitet i grunnskolen (omprioritert)1 290
Ny auksjon av oppdrettstillatelser som ikke ble solgt i 2022. Overføring til havbruksfondet iht. fordelingsnøkkel 400
Investeringstilskudd til 1000 heldøgns omsorgsplasser196
En ekstra naturfagstime i grunnskolen. Halvårseffekt, 8. trinn.114
Gjeninnføre 1800 lærerspesialistfunksjoner96
Redusere maks prosent foreldrebetaling i barnehagen fra 6 til 5 prosent av inntekt93
Tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller med samme tilsagnsramme som i 202269
Tilskudd til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter mv.30
Øke tilskuddet til kollektiv mv. i mindre byområder20
Økt pott til ideelle og frivillige organisasjoner innen psykisk helse, rus og vold17
Styrke oppfølgingstjenesten for elever som dropper ut10

Mer om Høyres alternative statsbudsjett

Barn i klasserom

En god skole gir muligheter for alle

Det viktigste vi kan gi barn og unge er en god og trygg barnehage
og en skole hvor elevene trives og lærer det de skal.

De viktigste tiltakene

Billigere barnehage til dem som trenger det mest

 • I regjering innførte Høyre en regel om at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten til barnehageutgifter. Nå vil vi senke den til fem prosent.

Ungdomsskolereform og realfagsløft

 • Høyre setter av penger til en ungdomsskolereform. I tillegg vil vi innføre én ekstra naturfagstime i uken på ungdomsskolen.

Faglig oppdaterte lærere og økt fullføring

 • Det viktigste for elevers læring er en god lærer. Vi vil gjeninnføre lærerspesialistordningen, videreføre kompetanseløftet for lærere, og innføre en ny karrierevei innen ledelse i skolen.
 • Høyre prioriterer vi det viktigste: kvalitet i skolen, videreutdanning av lærere og tiltak for å følge opp elever som står i fare for, eller har droppet ut av skolen.

Lære hele livet

 • Vi vil gi penger til flere bransjeprogrammer slik at flere kan ta utdanning samtidig som de står i jobb. I tillegg ønsker vi å styrke opplæringen for voksne som ønsker å fullføre videregående.

Kunnskap for omstilling og bærekraft

 • Høyre vil bevare 500 studieplasser innen IKT, gi studenter mulighet til å ta opp mer lån i Lånekassen, og sette av penger til en forskningspakke for grønn omstilling og økt konkurransekraft i næringslivet.
Hjelpepleier med eldre kvinne

Pasientenes helsetjeneste

Høyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet.

De viktigste tiltakene

Hjelp når du trenger det

 • Høyre vil ta i bruk den ledige kapasiteten som finnes for å sikre kortere ventetider.
 • Vi vil sikre utbygging av flere heldøgns omsorgsplasser.
 • Prioritere flere fastleger i årene fremover.
 • Vi styrker tilskudd til møteplasser for mennesker med rusavhengighet og psykiske utfordringer.
Smilende arbeidskar

Inkludere flere i arbeidslivet

En jobb å gå til skaper trygghet og selvstendighet for den enkelte. Det bidrar til inkludering og bygger fellesskap.

De viktigste tiltakene

Høyres inkluderingsdugnad

 • 1000 nye plasser i varig tilrettelagte arbeidsplasser.
 • 1000 nye tiltaksplasser for folk med nedsatt arbeidsevne.

Vi må bekjempe arbeidslivskriminalitet

 • Høyre styrker Arbeidstilsynet slik at de kan gjennomføre flere tilsyn, være mer til stede og ta flere lovbrytere.
To arbeidende ungdommer

Skape flere lønnsomme jobber

Høyre legger til rette for et sterkt næringsliv som bidrar med flere lønnsomme jobber og skatteinntekter til fellesskapet.

De viktigste tiltakene

 • Si nei til regjeringen foreslåtte økning i formuesskatten.
 • Ikke øke arbeidsgiveravgiften.
 • Bruke mindre oljepenger for å bidra til å holde renta nede.
 • Den grønne omstillingen i skipsfarten må skyte fart. Høyre setter derfor av penger til å prøve ut “differansekontrakter” mellom staten og bedriftene, der staten dekker deler av merkostnaden mellom fossile og grønne løsninger.
 • Høyre vil gjenopprette Eksportstrategirådet i Ålesund, som skal bidra til å fremme norsk næringsliv i utlandet.
 • Vi setter av penger til deltakelse i ESAs rammeprogrammer på romteknologi.
En typisk norsk veistrekning

Tryggere veier og bedre kollektivtrafikk

Vi er stolte over det store løftet vi fikk til i regjering for å knytte Norge bedre sammen og redusere avstandene, men det gjenstår fortsatt mange utfordringer.

De viktigste tiltakene

 • Vi vil fortsette satsingen på infrastruktur i Norge og holde aktiviteten oppe i viktige riksveiprosjekter.
 • La Nye Veier beholde fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16.
 • Vi prioriterer fremdrift i riksveiprosjekter.
 • 20 millioner mer til blant annet byområder og kollektiv
El-bil som står på lading.

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Aldri før har samfunnet stått overfor en større omstilling på så kort tid. Utslippene skal mer enn halveres innen 2030 og være netto null i 2050.

De viktigste tiltakene

 • Vi støtter opptrapping av CO2-avgiften, men Høyre vil også inkludere landbruket i klimadugnaden og vil innføre en moderat CO2-avgift med en pris på 100 kroner/tonnet.
 • Høyre vil gi mer penger til Enova som et av flere tiltak for å håndtere energikrisen.
 • Si nei til den reduserte veibruksavgiften for bensin og diesel og grunnavgiften på mineralolje for å nulle ut virkningen av økt CO2-avgift.
 • Vi øker taket for merverdiavgift på elbil til 600 000 kroner.
 • Mer kraft bidrar til lavere strømpriser, bedre forsyningssikkerhet og gjør det mulig å nå klimamålene våre. Høyre vil derfor gjennomføre auksjon for havvind på Sørlige Nordsjø II.
 • Vi vil sette av penger til forskning og innovasjon for klimavennlig teknologi og energiomstilling.
To søsken på kjøkkenet

Bedre integrering

Høyre vil legge til rette for at innvandrere raskt blir integrert i det norske samfunnet.

De viktigste tiltakene

 • Høyre vil styrke Jobbsjansen med 400 plasser.
 • Inkludere flere i fritidsaktiviteter.
 • Det har kommet mange mennesker som flykter fra krig i Ukraina. Høyre setter av penger til flere ukrainske tolker.
 • Vi vil ha flere minoritetsrådgivere som jobber med å forebygge og avverge negativ sosial kontroll, tvang og æresrelatert vold.
 • Høyre setter av penger til å utvide norskopplæringen (“klippekortordningen”).
To små barn på tur i skogen

Et godt sted å bo

Høyre vil at det skal være like godt å bo i hele landet. Vi sikrer kommunene en forutsigbar økonomi, slik at de kan tilby innbyggerne gode tjenester.

De viktigste tiltakene

Ny teknologi gir bedre tjenester

 • Høyre prioriterer innovasjon av offentlig sektor og tiltak mot digitalt utenforskap.
 • Vi støtter prosjekter som skaper samarbeid mellom offentlig sektor, privat sektor og startups.

Flere skal kunne eie bolig

 • For å gi flere lavinntektsgrupper muligheten til å eie sin egen bolig setter vi av penger til et prøveprosjekt der Husbanken matcher egenkapitalen til den som skal kjøpe.
 • Høyre vil bygge trygghetsboliger for eldre i distriktene.
Blålys

Et moderne politi

De siste årene har kriminalitetsbildet endret seg, da må politiet gjøre det samme. Alle landets innbyggere skal være trygge uavhengig av hvor de kommer fra og hvor de bor.

De viktigste tiltakene

 • Høyre vil gi penger til mer synlig politi i gatene, og raskere straff mot unge kriminelle for å sikre en rask og følbar reaksjon, slik at de ikke begår nye lovbrudd.
 • Vi vil styrke politiets evne til å slå ned kriminalitet på internett.
 • For å øke den sivile beredskapen langs kysten vil Høyre gi Redningsselskapet mer penger. I tillegg vil vi styrke de nasjonale beredskapsressursene, PST og NSM.
 • Høyre vil gi politiet og PST flere verktøy til å forebygge og etterforske spionasje og annen alvorlig kriminalitet.
Gutt som ser på globus

Internasjonalt ansvar i urolige tider

Høyre vil sikre Norges trygghet, ivareta norske interesser internasjonalt og samarbeide med andre land om å løse grenseoverskridende utfordringer.

De viktigste tiltakene

 • Høyre vil støtte arbeidet med å identifisere savnede personer International Commission on Missing Persons (ICMP).
 • Øke støtten til utdanning i utviklingsland.
 • Vi vil gi mer penger til FNs utviklingsprogram og FNs barnefond.
Jagerfly

Et sterkere forsvar

Statens aller viktigste oppgave er å sikre at vi er trygge. Vi styrker Forsvarets beredskap og tilstedeværelse.

De viktigste tiltakene

 • Å styrke Forsvaret er et langsiktig arbeid, men Høyre prioriterer tiltak som gir økt forsvarsevne også på kort sikt.
 • Høyre øker aktiviteten i Forsvaret, fyller opp Forsvarets ammunisjonslagre og øker produksjonen av aluminium i Norge.
 • Vi setter av penger til å øke bemanningen i Forsvaret, fjerner regjeringens kutt i norsk forsvarsteknologi, og gir mer til Forsvarets høgskole.
Fotballag

En offensiv kultur- og fritidspolitikk

Høyre ønsker et kulturliv preget av nyskaping, kvalitet og talentutvikling. Vi legger til rette for størst mulig frivillig engasjement i både idrett og kulturliv.

De viktigste tiltakene

 • Høyre vil gjennomføre en kraftig økning i barnetrygden på 3 000 kroner for alle barn og unge.
 • Vi gir mer midler til innkjøpsordningen for bøker og innfører en søkbar ordning for scenekunstkompanier.
 • Vi styrker barne- og ungdomsorganisasjoner og tiltak for inkludering og mangfold.
Dame med rød sekk

Mindre skatt med Høyre

Høyres skattepolitikk er å gi folk bedre råd, sikre at det lønner seg å jobbe og bidra til at det skapes gode og trygge jobber.

De viktigste tiltakene

Bedre økonomi i hverdagen

 • Høyre senker skattene for folk med vanlige inntekter. En vanlig familie med to voksne og to barn vil få rundt 8000 kroner mer å rutte med i året.

Bedre skatt for næringslivet

 • Vi senker skattene for bedrifter som skal skape nye arbeidsplasser.
 • Høyre fjerner hele økningen regjeringen har innført på arbeidsgiveravgiften.
 • Vi reduserer formueskatten. Høyre ønsker at norskeide bedrifter skal ha større rom for å investere for fremtiden.

Grunnrenteskatt på havbruksnæring og kraft og høyprisbidrag på kraft

 • For å hindre negative konsekvenser for fremtidige investeringer i vannkraft må høyprisbidraget avvikles så raskt som mulig, og senest innen 2024.
 • Høyre vil ta endelig stilling til forslagene om grunnrenteskatt på vindkraft og havbruk når de skal behandles i Stortinget.

Nøkkeltall

Vi reduserer utgiftene og øker inntektene med til sammen 28 milliarder. Vi bruker 12 milliarder kroner på tiltak som blant annet skal sikre et tryggere Norge med gode lokalsamfunn, bedre økonomi til folk og bedrifter i en usikker tid, og sette fart på den grønne omstillingen med mer verdiskaping. Vi reduserer skatter og avgifter med over 10 milliarder. Vi har prioritert, ikke sendt regningen til folk og bedrifter. En forsvarlig økonomisk politikk demper presset på økonomien og renten. Høyre vil redusere oljepengebruken med over to milliarder, sammenlignet med regjeringens forslag. 

Slik prioriterte Høyre i 2023Mill. kroner
Reduserte utgifter og økte inntekter-28 478
Nye utgifter 12 858
Netto skattelette 10 119
Redusert oljepengebruk 5 501
Balanse 0

Last ned Høyres alternative statsbudsjett for 2023

Utfordringene Norge nå står overfor vil kreve mye av oss alle. Men også store utfordringer kan løses. Høyre er partiet med løsninger på de viktigste utfordringene – slik at hver og en av oss kan leve trygge, gode og selvstendige liv