Możliwości dla wszystkich

Høyre chce społeczeństwa, które stwarza możliwości dla wszystkich. Wspólnym mianownikiem wszystkich aspektów polityki Høyre jest wizja społeczeństwa zbudowanego na wolności i wolnym wyborze, nie szczegółowym i drobiazgowym zarzadzaniu na poziomie mikro. Aby osiągnąć wolność wyboru, potrzebujemy różnorodności. Aby zapewnić tę różnorodność, Høyre chce dobrych rozwiązań publicznych i dopuszczenia organizacji pozarządowych i prywatnych.

Wolność wyboru

Høyre chce budować społeczeństwo na zaufaniu do jednostki. Każdy powinien mieć jak na- jwiększą wolność i odpowiedzialność za formowanie własnego życia i przyszłości w poszanowa- niu innych i wspólnego dobra. Wolność wyboru jest naturalną częścią decydowania o własnym życiu. Høyre chce społeczeństwa,które stwarza możliwości dla wszystkich i daje wolność wyboru. Wolność osobista napotyka naturalne ograniczenie w postaci wolności innych

Równouprawnienie

Każdego człowieka należy szanować i traktować równo z innym, niezależnie od płci, wieku, wyzna- nia, przynależności etnicznej, sprawności lub orientacji seksualnej. Høyre chce pracować na rzecz pełnego równouprawnienia w życiu społecznym.

Wiedza

Høyre chce rozwiązywać wyzwania przyszłości poprzez politykę, która kładzie nacisk na wiedzę, jakość i podstawowe umiejętności. Stawiając na naukę i innowację i prowadząc długowzroczną i odpowiedzialną politykę gospodarczą, Høyre chce zabezpieczać miejsca pracy i tworzyć dobre warunki wzrostu dla nowych przedsiębiorstw. Uważamy, że dobrobyt zapewnia zróżnicowana gospodarka i rynek pracy ze zróżnicowanymi formami własności. Høyre chce prowadzić politykę wzmacniającą demokrację i własność prywatną i zapewniającą rozproszenie władzy w społec- zeństwie.