Vera Vendsbo

  • BF 11 Stovner
  • Varamedlem - BF 11 Stovner - Bydelsutvalg
  • Sekretær - BF 11 Stovner - Bydelsforening
  • 91163373
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2015 2019
Varamedlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2011 2015
Medlem Bydelsforening BF 11 Stovner 2006 2007
Medlem Bydelsforening BF 11 Stovner 2011 2015
Sekretær Bydelsforening BF 11 Stovner 2007 2011
Kampanjeleder Bydelsforening BF 11 Stovner 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Kvinnherad Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2007 2007
Varamedlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2007 2011