Partiprogram 2021-2025

Høyre er Norges viktigste politiske verksted. Det forplikter! På denne siden kan du lese vårt partiprogram.

Høyre tror at hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell i samfunnet.

Norge er et lite land hvor vi stoler på hverandre. Vår felles tiltro til hverandre er fundamentet som vi har bygget samfunnet på. Sammen har vi skapt et samfunn med økonomisk velstand og god velferd. Gjennom pandemien har tilliten vi har til hverandre, vist seg å være livsviktig.

Vi står overfor flere utfordringer i årene som kommer. På kort sikt skal økonomien gjenreises. Vi må skape jobber for å erstatte dem vi har mistet i pandemien. På lang sikt må vi sikre bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Da må vi satse på kunnskap og kompetanse. Vi må skape mer og inkludere flere.

bilde av kvinne med arbeidsklær

Høyre tror på frihet under ansvar. Vi tror at du selv vet best hva som passer best for deg. Derfor vil Høyre ha et helsevesen som setter pasienten i sentrum. Når det offentlige samarbeider med private aktører, spiller de hverandre bedre. Vi må bruke alle de gode kreftene i samfunnet. For at ikke private tilbud kun skal være tilgjengelig for dem med stor lommebok, mener Høyre at det offentlige skal kjøpe ledige plasser hos private aktører og tilby dem til de som trenger det. Dersom folk trenger en barnehageplass, en sykehjemsplass, en operasjon eller hjelp med å komme ut av et liv med rus, er det viktigste for dem at de får et tilbud av høy kvalitet raskt, på det offentliges regning. Ikke hvem som driver tilbudet. Høyre vil ha et samfunn som setter menneskene foran systemet.

Skal vi bygge fremtidens Norge, trenger vi kunnskap. Høyre vil satse på kompetanseheving for elever, studenter og folk i jobb. Vi tror at alle ønsker å bidra i samfunnet. Da må vi ha gode ordninger som gjør det mulig. Ingen i Norge skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse, og færre skal falle fra i skolen. En god skole er nøkkelen til god integrering og god inkludering.

At folk har en jobb å gå til, er viktig både for samfunnet og for hver enkelt av oss. Høyre tror på den skaperkraften som ligger i oss alle og ute i norske bedrifter. For at det skal skapes arbeidsplasser, må næringslivet få friheten til å skape mer. Det får de med et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, færre reguleringer og mer digitalisering. Samtidig må vi gi de som står utenfor arbeidslivet, bedre muligheter til å komme inn. Vi tror at hver enkelt av oss ønsker å bidra. Da er det samfunnets oppgave å legge til rette for det. Ingen ønsker å være den som ikke blir inkludert. Man ønsker å være den som bidrar.

Vi tror på Norge fordi vi tror på alle oss som bor her: på enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og på den enkeltes initiativ i næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Vi tror på Norge fordi vi tror at hver enkelt av oss som bor her, vil bidra til å skape et bedre samfunn for alle. Vi tror på Norge fordi vi tror på deg.

Her kan du se noen utvalgte punkter fra hvert kapittel:

Kapittel: Skape mer og inkludere flere

Høyre vil:

 • Utrede gründerpermisjon for heltidsansatte med fast stilling.
 • Oppheve kravet for private bedrifter om å ta imot kontanter.
 • Etablere et eget forenklingspanel etter dansk modell, med omvendt bevisbyrde.
 • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt.
 • Gjøre det enklere å etablere ny industri i Norge.
 • Gi fiskeri- og havbruksnæringen gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser.
 • Videreføre den historiske satsingen på vei og samferdsel for å knytte landet sammen.
 • Sikre petroleumsnæringen stabile og forutsigbare rammevilkår som gir aktivitet i hele landet.

Kapittel: Arbeid og inkludering

Høyre vil:

 • Vurdere moderate justeringer og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet.
 • Åpne for delvis uavhengige stillinger med sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger.
 • Innføre en forsøksordning hvor trygdebudsjettet, med unntak av pensjon, overføres til enkelte kommuner for å gi bedre og mer helhetlig oppfølging av brukerne.
 • Gjennomføre forsøk med helsejustert lønn for personer på gradert uføretrygd og på arbeidsavklaringspenger.  
 • Gjennomgå alle inntektssikringsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe for de som kombinerer sosiale ytelser med arbeidsinntekt – både ved at ytelsene ikke er urimelig høye sammenlignet med arbeidsinntekt, og at det blir enklere å kombinere ytelser med arbeid og lønn.  
 • Innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone innen 2023 og ha midlertidige kompensasjonsordninger for næringslivet.  
 • Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere så den omfatter alle, i første steg alle opp til fylte 40 år, og sikre at norskopplæring er en del av aktivitetsplikten i alle kommuner. 

Kapittel: Økonomi

Høyre vil:

 • Opprettholde Tax-free ordningen.
 • Gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt.
 • Sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt.
 • Stimulere til arbeid gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.

Kapittel: Samferdsel

Høyre vil:

 • Gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang på de dyreste elbilene, men sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler.
 • Redusere forskuddsbeløpet på Autopass fergkort.
 • La Nye Veier AS bygge flere veier raskere og billigere ved å øke rammene og gi dem ansvar for flere prosjekter.
 • Tilpasse fartsgrensene til veienes kvalitet og være åpen for å øke farten der det ligger til rette for det.
 • Gjøre det enklere å ta førerkort ved å la private kjøreskoler gjennomføre hele kjøreopplæringsløpet, herunder teori, praktisk kjøring og sensur av kandidatene, og sørge for best mulig kvalitet i kjøreopplæringen ved å gjennomgå og vurdere godkjenningsordningen for kjøreskoler.
 • Fortsette konkurranseutsettingen av togdriften for å sikre et best mulig tilbud til de reisende.
 • Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter.
 • Dimensjonere nye jernbanestrekninger for 250 km/t der det ligger til rette for det. 
 • Ha som mål at det første elektriske passasjerflyet skal være i luften i 2025.
 • Prioritere å sette i gang prosjekter som gir høy nytte.
 • Nå målet om at den nasjonale reiseplanleggeren Entur kan tilby både reiseinformasjon og billetter for all kollektivtransport.
 • Fjerne fordelsbeskatningen på kollektivkort betalt av arbeidsgiver.

Kapittel: Verdiskapingen skal opp, utslippene ned

Høyre vil:

 • Støtte etableringen av flere gjenvinningsanlegg for plast i Norge.
 • Støtte og påvirke EUs arbeid for at import fra land uten tilsvarende karbonprising skal betale karbonavgift. 
 • Utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land. 
 • Dreie hoveddelen av norsk bistand mot klimatiltak i utviklingsland.
 • Øke tilgangen på hurtig- og lynlading for elbiler i hele landet.
 • Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030. 
 • Utrede en CO2-merkeordning på alle varer, slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg.
 • Legge til rette for mer utvinning av blå og grønn hydrogen og satse mer på utbygging av hydrogeninfrastruktur.
 • Følge opp havvind som en industrisatsing og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger.
 • Halvere matsvinnet i Norge innen 2030 og styrke samarbeidet med næringslivet om reduksjon av matsvinn.

Kapittel: Justis, sikkerhet og beredskap

Høyre vil:

 • Å̊pne opp for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport. 
 • Utarbeide «pakkeforløp for seksuallovbrudd», etter modell fra helsevesenet, hvor anmelder får en tettere oppfølging fra anmeldelse til straff er gjennomført.
 • Tilrettelegge for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år.
 • Øke maksstraffen for flere straffbare handlinger begått samtidig.
 • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse.
 • Definere doping i toppidretten som svindel, slik at sakene straffeforfølges deretter.
 • Innføre nye regler for sivilrettslig inndragning slik at verdigjenstander som kan spores tilbake til kriminelle handlinger, lettere kan tas fra de kriminelle.
 • Gjennomføre en omfattende kartlegging av materielle behov ved ulike krisesituasjoner og vurdere innkjøp og lagring, eventuelt økt produksjonskapasitet, av ulike varer som anses som spesielt kritiske.
 • Fjerne foreldelsesfristen for vold og flere typer seksuallovbrudd mot barn under 16 år.
 • Høyre vil oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester for å bedre sexarbeidernes situasjon.
 • Etablere en egen lov for barnehusene som tydeliggjør barnehusenes mandat.

Kapittel: Innvandring og integrering

Høyre vil:

 • Føre en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk.
 • Sikre at flere raskere får godkjent sin utdannelse fra universiteter i utlandet.
 • Innføre nasjonale prøver på norskopplæringen for å kvalitetssikre opplæringen.
 • Primært hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene.
 • Returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge.
 • Jobbe for at flyktninginnvandring til Norge i hovedsak skal skje gjennom uttak av kvoteflyktninger, der vi skal prioritere seksuelle minoriteter, hele familier uten behov for familiegjenforening og personer med høy sannsynlighet for god integrering.

Kapittel: Helse

Høyre vil:

 • Utvikle flere pakkeforløp.
 • Gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester.
 • Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.
 • Raskere psykisk helsehjelp ved å innføre rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker ved henvisning til BUP eller DPS.
 • Innføre screening av prostata for menn på lik linje med mammografi for kvinner.
 • Gjennomføre en rusreform som går fra straff til hjelp.
 • Opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan settes inn i en pandemi eller helsekrise.
 • Sikre trygge blodleveranser gjennom objektive giverkriterier basert på livsførsel ikke legning og funksjonsnedsettelse.
 • Sørge for tilstrekkelig produksjonskapasitet eller lager av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.

Kapittel: Kultur, idrett og frivillighet

Høyre vil:

 • Vurdere et skattefradrag for private bidrag til kulturinstitusjoner.
 • Forby utenlandsk finansiering av trossamfunn i Norge. 
 • Innføre forbud mot konverteringsterapi.
 • Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.
 • Bevare enerettsmodellen.

Kapittel: Utenriks og forsvar

Høyre vil:

 • Aktivt motarbeide fremmede makters innflytelse blant annet gjennom styrking av sikkerhetsloven og samarbeid med våre allierte.
 • Inngå flere frihandelsavtaler med tredjeland.
 • Opprette en mekanisme for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer.
 • Meldeplikt for utenlandsk eierskap skal følge like strenge regler som i EU.
 • Etablere et innovasjonssenter for gründerbedrifter innen romindustri.
 • Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden.
 • Gjennomgå norske utviklingsmidler for å sikre mer målbare resultater og sørge for åpenhet om bruk av bistanden.
 • Øke bevilgningene til forsvaret.

Kapittel: Skole

Høyre vil:

 • Videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert betaling for familier med lav inntekt.
 • Avskaffe foreldrebetaling fra det tredje barnet en familie har i barnehage samtidig.
 • Styrke skolenes plikt til å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse.
 • Foresatte skal få automatisk beskjed ved alle typer fravær.
 • Gjennomføre en ungdomsskolereform for å øke læring, trivsel og motivasjon.
 • Redusere antall norskkarakterer.
 • Innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse.
 • Tillate forsøk med filming av muntlig eksamen for å sikre elevene en mer reell klagemulighet.
 • Legge til rette for flere profilskoler, for eksempel yrkesfaglige ungdomsskoler og realfagsungdomsskoler.
 • Innføre studieavgift for elever som kommer utenfra EØS-området og Sveits.
 • Høyere utdanningsinstitusjoner skal i større grad skal kunne stille egne opptakskrav.
 • Øke lånekassens lånetid for studenter med barn til inntil 10 år.
 • La den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk.

Kapittel: Familie, mangfold og likestilling

Høyre vil:

 • Øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger.
 • Alle kommuner skal ha døgnberedskap med barnevernsfaglig kompetanse.
 • Krav til interkommunalt samarbeid om barnevern for kommuner som har fem eller færre ansatte i barnevernstjenesten.
 • Forby søskenbarnekteskap for å forhindre negativ sosial kontroll.
 • Utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin.
 • Utarbeide en ny strategi for bærekraftige utmarksnæringer i samiske områder i samarbeid med sametinget.
 • Likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på drivstoff til bruk i næringen.
 • Fjerne kontantstøtten.

Kapittel: En god offentlig sektor

Høyre vil:

 • Liberalisere plan- og bygningsloven.
 • Øke makssparebeløpet i BSU-ordningen.
 • Sette et tak på hvor mye politikere kan få i samlet godtgjørelse.
 • Sette ned en kommisjon for å vurdere prinsipper og virkemidler for god by- og stedsutvikling, herunder arkitektur, estetikk og nabolagsutforming. 
 • Innbyggere og bedrifter skal ikke trenge å sende inn samme informasjon til det offentlige mer enn én gang.
 • Saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres.
 • Oppheve statlige skjenketidsbegrensninger.
 • Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner med større fagmiljøer som er bedre i stand til å løse oppgavene de har i dag, og til å overta flere oppgaver fra staten og regionene.
 • Ha to forvaltningsnivåer i Norge, og derfor avvikle fylkeskommunen.

Les partiprogrammet på nett

Høyres partiprogram 2021-2025

Last ned Høyres partiprogram her:

Hva er et partiprogram?

Høyres partiprogram er våre ambisjoner, prioriteringer og tiltak for Norge. Det er samlingen med saker som Høyre vil gjennomføre i perioden 2021-2025.

Erna SOlberg smiler på talerstolen

Høyres landsmøte 2021

Dette partiprogrammet ble vedtatt av Høyres landsmøte 14.-16. mai 2021.

Tidligere partiprogrammer

Alle våre tidligere partiprogrammer fra 1993 til 2021 er tilgjengelig for nedlasting.

Høyres prinsipprogram

Høyres prinsipprogram

Les Høyres prinsipprogram (vedtatt 2019)