Partiprogram

Høyre er Norges viktigste politiske verksted. Det forplikter! På denne siden kan du lese vårt partiprogram.

Hva er et partiprogram?

Partiprogrammet er det vi vil satse på de neste fire årene. Det er en liste over enkeltsaker som Høyre vil jobbe for å gjennomføre.

Nytt partiprogram

Vi tror på Norge: Høyres program 2017-21

Vi som bor i dette landet, skaper mulighetene sammen.

Gjennom generasjoner har vi skapt et samfunn med økonomisk velstand og god velferd, et samfunn hvor vi har tillit til hverandre og kan jobbe sammen om felles mål, og et land hvor vi gir muligheter til alle uavhengig av bakgrunn.

Som samfunn skal vi sikre den grunnleggende tryggheten for deg og dine, samtidig som vi skal gi enkeltmennesker og familier frihet til å velge, rom til å satse og mulighet til å skape sin egen fremtid.

Vi tror på Norge fordi vi tror på alle oss som bor her: på enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn og på den enkeltes initiativ i næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, ikke svekker det. Vi tror på Norge fordi landet vårt har store muligheter som vi kan utnytte sammen.

Vår jobb er å ta vare på det beste i Norge og bringe det videre til kommende generasjoner.

For å sikre tryggheten og utnytte mulighetene må vi tilpasse oss en ny virkelighet. Verden endrer seg, samfunnet endrer seg, og nye oppgaver må løses. Da er ikke alltid gårsdagens løsninger tilstrekkelige. Å bygge Norge for fremtiden betyr derfor gradvis endring og skrittvise reformer. Ikke fordi endring er et mål i seg selv, men fordi vi som samfunn må håndtere endringene.

Ny utrygghet:
Verden er mer ustabil enn på mange år. Nye trusler fra autoritære krefter, terrorangrep mot uskyldige og flere ustabile stater påvirker oss her hjemme. Ingen kan lenger tro at Norge er isolert fra det som skjer ute i verden. I en slik situasjon er det avgjørende at Norge har et sterkt forsvar, et politi som sikrer trygghet i hverdagen, og at vi fører en stabil og forutsigbar utenrikspolitikk.

Den store omstillingen:
Olje- og gassnæringen vil være viktig i mange tiår fremover, men Norge trenger flere økonomiske ben å stå på. Vi skal igjennom et grønt skifte for å sikre en mer miljøvennlig og bærekraftig verdiskaping, og vi skal håndtere et arbeidsliv hvor teknologien vil sprenge stadig flere grenser. Velferden vår avhenger av at vi legger til rette for at eksisterende arbeidsplasser ikke går tapt, samtidig som det skapes nye. Hvis bedriftene våre går dårlig, blir det også færre jobber. Hvis det er vanskelig å skape nye arbeidsplasser, eller færre bidrar til fellesskapet, vil velferden på sikt bli truet. Hvis vi ikke utnytter mulighetene som ny teknologi gir, vil vi sakke akterut. Vi må oppmuntre til innsats og initiativ for å trygge og skape jobber i privat sektor.

Bærekraftig velferd:
Norge vil få lavere inntekter fra oljen i årene fremover. Samtidig står vi overfor uløste oppgaver på en rekke områder: Barn skal få en god start i livet, vi skal ta hånd om og integrere flyktninger og asylsøkere, bekjempe sosiale forskjeller og sikre en god og verdig eldreomsorg for stadig flere eldre. Hvis vi ikke klarer å prioritere de viktigste oppgavene, vil velferden for oss alle bli svekket. Vi må prioritere det offentliges kjerneoppgaver, og vi må bruke oljeinntektene våre til beste også for kommende generasjoner.
Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Politikk er viktig, men et godt samfunn kan ikke skapes av politikere. Et godt samfunn bygger på frihet og mangfold, og gir rom for innsats og initiativ fra enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, frivillige og næringsliv.

I neste fireårsperiode vil landet vårt stå overfor store utfordringer, og valgene vi tar, spiller en rolle for tryggheten og mulighetene til neste generasjon.

Mulighet til å delta og bli inkludert

Erna Solberg på besøk hos Emily, ansatt på Scandic

Høyre vil sørge for at alle som kan og vil, får delta i samfunnet. Personer som står utenfor av ulike årsaker, må sikres tilrettelegging og hjelp. Høyre vil bidra til at alle kan delta på fellesarenaer som barnehage, skole, arbeidsplass og i frivillige organisasjoner.

Høyre vil

 • Ha en rask og målrettet innsats for å gi nyankomne asylsøkere opplæring i norsk språk og kultur og bistand til å komme i arbeid.
 • Styrke de sosiale entreprenørenes muligheter til å delta i velferdsarbeidet i samfunnet.
 • Sørge for at alle barn kan norsk før de begynner på skolen.
 • Sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og på sosiale og faglige arenaer.

Trygghet i hverdagen

Politimotorsykler oppstilt på gate
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Høyre vil sikre den grunnleggende tryggheten gjennom et sterkt forsvar. Som en del av utenrikspolitikken ønsker Høyre å verne om europeiske grunnverdier, som ytringsfrihet, likebehandling og demokrati. Vi vil ha et synlig og tilstedeværende politi, og vi vil føre en streng og forutsigbar asylpolitikk.

Høyre vil

 • Ha et synlig og effektivt politi som bidrar til å forebygge, bekjempe og oppklare kriminalitet, og som forhindrer terror og radikalisering.
 • Føre en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk.
 • Fornye og styrke Forsvaret for å verne landet og trygge innbyggerne.
 • Føre en utenrikspolitikk som forsvarer norske interesser, demokratiet og
  menneskerettighetene.

Les videre på side 7-17 i partiprogrammet

En jobb å leve av og mulighet til å satse

Den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til. Vi må både trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye. Vi må oppmuntre entreprenørskap og gründere og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse. Høyre vil ha et inkluderende arbeidsliv der flere enn i dag deltar.

Høyre vil

 • Sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedriftene.
 • Oppmuntre og legge til rette for at flere starter nye bedrifter.
 • Videreføre den store satsingen på forskning og utvikling.
 • Fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp vei, kollektivtrafikk og jernbane.
 • Fortsette arbeidet med forenkling og reduksjon av unødvendig byråkrati.

Les videre på side 18-30 i partiprogrammet

En god start i livet

Høyre vil gi alle mulighet til en god oppvekst og en god utdannelse. Den norske barnehagen og skolen skal gi den enkelte trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å klare seg gjennom resten av livet.

Høyre vil

 • Satse på læring gjennom lek i barnehagen for å stimulere til barns sosiale utvikling og sørge for at de har gode språkferdigheter når de begynner på skolen.
 • Forsterke tidlig innsats i skolen, slik at alle barn lærer seg grunnleggende ferdigheter og opplever mestring i skolen.
 • Fortsette løftet for yrkesfagene og for flere lærlingplasser.
 • Styrke hjelpetilbudet til utsatte barn og unge.

Les videre på side 35-46 i partiprogrammet

Trygghet til hjelp og omsorg når du trenger det

Lege som triller pasient i rullestol

Høyre vil ha et velferdssystem som gir hjelp når du trenger det. Vi vil skape pasientens helsetjeneste og fortsette arbeidet med å redusere helsekøer og ventetider. Vi må bekjempe sosiale forskjeller gjennom et bedre utdannelsessystem og gi mer målrettet hjelp til dem som trenger det mest. Velferdssystemet må gi folk en ny sjanse, ikke låse dem ute fra arbeidsmarkedet.

Høyre vil

 • Fortsette arbeidet med å redusere køer og ventetider i helsetjenesten.
 • Utvide pakkeforløpene som er innført i kreftbehandlingen, til å inkludere flere folkesykdommer.
 • Bygge ut det psykiske helsevernet.
 • Sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov og ta i bruk velferdsteknologi for å øke kvaliteten på tjenestene.
 • Reformere velferdssystemet for å sikre den grunnleggende tryggheten og gi flere en sjanse i arbeidslivet.

Les videre på side 46-59 i partiprogrammet

Det grønne skiftet

Høyres ideologiske utgangspunkt er forvalteransvaret. Vi må etterlate kloden vi overtok fra våre forfedre, i minst like god stand til våre etterkommere. Det grønne skiftet gir oss muligheter til å utvikle ny teknologi og skape nye jobber. Høyre mener at Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til at Paris-avtalen oppfylles.

Høyre vil

 • Legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber gjennom å stille miljøkrav og ved å bruke skatte- og avgiftssystemet.
 • Bidra til rask innfasing av null- og lavutslippsløsninger, slik at transportsektoren blir utslippsfri.
 • Styrke statlige virkemidler som reduserer den økonomiske risikoen bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi.
 • Stille krav og innføre tiltak som bidrar til miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunene.

Les videre på side 60-67 i partiprogrammet

Høyres formålsparagraf

”Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.”

(Vedtatt på landsmøtet i Stavanger i 1971).

Om programarbeidet

Daværende kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, ledet programkomiteen. Partiprogrammet ble vedtatt på Høyres landsmøte 9.-12. mars 2017. Før det var det en rekke innspillsrunder, med innspill fra alt fra eksterne organisasjoner og privatpersoner til lokalforeninger og fylkesorganisasjoner.

Til nedlasting

Her kan du laste ned partiprogrammet på norsk, nynorsk og engelsk, samt sametingsprogrammet for 2017-2021 og vårt prinsipprogram.

Tidligere programmer

Se tidligere partiprogrammer her.