Høyre tar ansvar for en bedre fremtid


Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap. 

Høyres alternative statsbudsjett 2024

Vi befinner vi oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Krig og usikkerhet rammer oss alle gjennom økte boligkostnader, dyrere matvarer og høyere strømpriser. Mange opplever at egen økonomi blir strammere, og flere trenger hjelp. Vi kan ikke vente på at problemene skal gå over av seg selv. Vi må ta ansvar for å skape en bedre fremtid.

Bedre privatøkonomi, lavere skatt for bedriftene, et sterkere forsvar, flere politifolk og en bedre helsetjeneste er løsningene Norge trenger. Slik tar vi ansvar for dagens store utfordringer samtidig som vi skaper en bedre fremtid. 

Nøkkeltall

Høyre tar ned utgifter på budsjettet med til sammen 21,1 milliarder kroner, og vi øker inntektene utenom skatt med 10,2 milliarder kroner. Av dette bruker vi 8,4 milliarder kroner på lavere skatt og 12,3 milliarder kroner på nye utgifter. Høyre foreslår å bruke mindre oljepenger enn regjeringen og SV, vi foreslår å redusere oljepengebruken med omtrent 10 milliarder kroner.

HovedtallTusen kroner
Reduserte utgifter-21 051 743
Netto økte inntekter (utenom skatt)-10 188 325
Nye utgifter12 303 325
Netto skattelette8 427 000
Sum (endring i oljepengebruk)-61 243
Lånetransaksjoner (90-poster)400 000

Høyres tre hovedprioriteringer

1. Bedre privatøkonomi og flere i jobb

I en tid der folk har fått dårligere råd, prioriterer Høyre at flere skal sitte igjen med mer. Høyre tar et krafttak for privatøkonomien og for å inkludere flere i arbeidslivet.

En familie på handletur i butikken sammen med et lite barn

Slik skal vi bedre økonomien og inkludere flere

Høyre prioriterer folks privatøkonomi

Økende priser og renter påvirker folks økonomi. Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale, og foreslår derfor skattelettelser på lave og vanlige inntekter, og økt barnetrygd for alle. Barnetrygd virker målrettet mot barnefattigdom, og er en viktig hjelp i en tid hvor mange barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Med Høyres krafttak for privatøkonomien vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kroner i skattelette og 11 500 kroner mer i barnetrygd. 

Selv om forskjellene i Norge er små, er det for mange barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Da er det viktig at fellesskapet stiller opp og hjelper dem som trenger det mest. Høyre foreslår derfor å øke inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid i barnehagen. Dette vil gi 13 500 flere barn med tilhørende familier gratis kjernetid i barnehagen. 

Familiens inntekt skal ikke avgjøre om barna får delta i fritidsaktiviteter. Høyre vil sørge for at alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok, funksjonsevne, eller hvor de bor.  

Høyre vil arbeide for å dempe veksten i matprisene. Vi er opptatt av bedre konkurranse i mat- og dagligvarebransjen, slik at forbrukerne møter lavere priser og bedre utvalg i butikkene. Høyre mener det kan være grunn til å gjøre endringer i importvernet for enkelte varer slik at hylleprisen blir rimeligere – det sier regjeringen nei til.  

Inkludere flere i arbeidslivet

Den største forskjellen i Norge er mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Høyre vil at alle som kan jobbe, skal få jobbe, og at det skal lønne seg å jobbe. Vi må også sørge for at det finnes flere veier inn i arbeidslivet og god tilrettelegging for de som trenger litt ekstra hjelp for å komme i jobb. Derfor foreslår vi en egen jobbpakke for å inkludere flere. 

Vi vil at folk på uføretrygd som jobber, skal få beholde mer av egen inntekt. Vi foreslår en ny avkortingsmodell hvor vi halverer avkortingen av trygden opp til 1,2 G, samtidig som vi beholder fribeløpet. På den måten vil det lønne seg mer for uføre å jobbe noe ved siden av. Vi foreslår også 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, slik at flere som vil jobbe, får jobbe.  

I en tid hvor alt har blitt dyrere, er det særlig vanskelig å være i en situasjon hvor man ikke kan gå på jobb fordi man ikke får barnehageplass. Da Høyre satt i regjering, utvidet vi retten til barnehageplass slik at barn født i september, oktober og november fikk rett på plass fra måneden barnet fylte ett år. Nå fortsetter vi arbeidet og vil gi desember-barna den samme retten til barnehageplass. Det vil gjøre at færre må ta ut ulønnet permisjon for å være hjemme med barn.  

Hjelpe flere på veien til boligdrømmen

Med høyere renter er veien til boligdrømmen blitt vanskeligere. Høyre vil hjelpe unge på veien, og derfor prioriterer vi tusen kroner mer i skattelette til dem som sparer til bolig i BSU. Vi foreslår også en prøveordning der Husbanken matcher startkapital for lavinntektsfamilier. Dette vil bidra til at flere raskere får mulighet til å kjøpe egen bolig, og at flere faktisk kommer seg inn på boligmarkedet.

2. Vi må sikre Norge mer å leve av i fremtiden

Et bærekraftig og levedyktig næringsliv er nødvendig for fremtidig velferd.

The Semi-submersible drilling rig Transocean Leader with tugboat BB Server towing inside the fjord of Norway

Slik skal vi sikre Norge mer å leve av

Et bærekraftig og levedyktig næringsliv

Høyre ønsker et levedyktig næringsliv som bidrar med nye lønnsomme jobber og skatteinntekter til fellesskapet. Vi vil legge til rette for en digital og grønn omstilling og at Norge når klimamålene. Det forutsetter at vi utdanner og tiltrekker oss mennesker med kompetansen Norge trenger, nå og i fremtiden.  

Norge skal gjennom en stor omstilling, og utslippene skal halveres innen 2030. Det blir krevende, men vi har alle forutsetninger for å lykkes. Høyre vil legge til rette for mer fornybar energi og satse mer på å kutte de største enkeltutslippene av klimagasser.  

Digitalisering er nødvendig for mer bærekraftig utvikling, og gjør det mulig å effektivisere ressursbruk og prosesser. Vi prioriterer mer til innovasjon og digitalisering som gir bedre tjenester i offentlig sektor og et mer effektivt næringsliv. Det gir oss mer å leve av i fremtiden. 

Forutsigbarhet for næringslivet og et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå

Det viktigste for norsk næringsliv er forutsigbarhet og et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå. Høyre er bekymret for usikkerheten og skattebelastningen den nåværende regjeringen har påført næringslivet. Derfor fjerner vi hele økningen av arbeidsgiveravgiften og øker verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, noe som vil redusere formuesskatten som særskilt rammer norsk eierskap. Det vil gjøre det enklere å ansette personer med rett kompetanse, og gjøre det attraktivt å investere mer i nye jobber og teknologi som vil komme hele næringslivet og samfunnet til gode. 

Krafttak for utdanning og forskning

Utdanning og forskning er nøkkelen til å håndtere de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Derfor foreslår Høyre et krafttak for å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi skal omstille oss og sørge for den kompetansen vi trenger for det grønne og digitale skiftet. Høyre styrker satsingen på næringsrettet forskning, og prioriterer korte og fleksible utdanningsprogrammer tilpasset voksne i jobb og videreføring av program for maritim kompetanse.  

3. Mer trygghet og bedre beredskap

Det viktigste for Høyre er å holde Norge trygt. Med krig i Europa og et skjerpet trusselbilde trenger Norge et sterkt og moderne forsvar. Vi har et nytt sikkerhetspolitisk alvor, og må styrke vår egen forsvarsevne. Høyre vil satse på personell, ammunisjon, forsyninger og luftvern.   

Politi i gaten

Slik vil vi styrke tryggheten og beredskapen

Høyre vil satse på personell, ammunisjon og luftvern

Høyre har prioritert Forsvaret over flere år, og økte forsvarsbudsjettene hvert eneste år i regjering, fra 43 milliarder kroner til nesten 70 milliarder kroner. De to langtidsplanene vi fikk på plass i regjering, var de første siden den kalde krigen som la opp til vesentlig vekst og fornyelse i Forsvaret. Høyre vil intensivere arbeidet med å ruste opp. Krigen i Ukraina har vist at vi må kunne stå i en konflikt over tid, og at vi trenger betydelig mer luftvern for å kunne forsvare oss. Men først og fremst trenger vi mer personell. Høyre vil derfor satse på en rekke tiltak for å øke forsvarsevnen raskt. Vi vil ansette flere, utdanne flere og beholde mer personell. Vi vil investere mer i Nammo for å øke ammunisjonsproduksjonen, og foreslår mer til å fylle opp Forsvarets forsyningslagre. Høyre vil også fremskynde viktige anskaffelser av luftvern for å beskytte Norge bedre. 

Flere politifolk, ikke flere kontorer

Politiet preges av uro og nedbemanning. Regjeringens politikk forsterker den negative utviklingen. Høyre vil derfor bevilge penger til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Vi vil også opprette et hurtigspor for fengsling av ungdoms- og gjengkriminelle. Høyre vil innføre omvendt voldsalarm for gjengkriminelle. Det er gjerningspersonene som skal bære byrden ved at de utgjør en trussel for samfunnet, ikke ofrene. Høyre vil dessuten bevilge mer penger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Bedre sykehusøkonomi og kortere ventetider

I en urolig tid må vi skape trygghet for at folk får helsehjelpen de trenger hvis man blir syk, og at kvaliteten i behandlingen er god og ventetiden kort. Høyre vil sikre rask og god helsehjelp til pasienter når de trenger det. Vi vil derfor styrke sykehusøkonomien slik at sykehusene kan gi flere behandlinger til pasienter som trenger helsehjelp. Samtidig vil vi ta i bruk ledig kapasitet hos private for å redusere ventetidene. Det viktigste er ikke om noe er offentlig, privat eller ideelt drevet, men at kvaliteten er god, at det offentlige tar regningen og at man kommer seg raskt tilbake til hverdagen. 

Mer om Høyres alternative statsbudsjett

En god skole gir muligheter for alle

Det viktigste vi kan gi barn og unge er en god og trygg barnehage og en skole hvor elevene trives, opplever mestring og lærer det de skal.

En god skole er avgjørende for et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Gode lærere er avgjørende for en god skole. Høyre vil fortsette å investere i lærerne for å sikre at alle elever møter en kvalifisert lærer i klasserommet.

En barnehage for alle

 • Høyre vil utvide retten til barnehageplass, slik at barn født i desember får starte i barnehagen den måneden barnet fyller ett år
 • Vi vil øke barnetrygden for barn opp til seks år med 1000 kroner i måneden fra 1. august
 • Øke inntektsgrensen til 800 000 for å få gratis kjernetid i barnehagen

Flere kvalifiserte lærere og høyere kvalitet i skolen

 • Høyre vil inkludere flere lærere i barnehagen og videregående i veiledningsordningen for nyutdannede
 • Gjeninnføre lærerspesialistordningen
 • Vi vil fjerne regjeringens faste tilskudd per skolebygg, og lar kommunene beholde pengene uavhengig av antall skolebygg
 • Fjerner regjeringens kutt i friskolene, for å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser

Ungdomsskolereform og realfagsløft

 • Innføre en ekstra naturfagstime i uken på ungdomsskolen
 • Videreføre Lektor 2-ordningen slik at skoler kan hente fagpersoner fra arbeidslivet inn i realfagsundervisningen
 • Sette av mer penger til praktisk og variert undervisning
 • Sette av mer penger til oppfølging av elever som står i fare for å falle fra i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående

Lære hele livet

 • Høyre vil styrke satsingen på fleksible utdanningsprogrammer rettet mot voksne, som bransjeprogrammene og videreføring av programmet for maritim kompetanse

Høyere utdanning og forskning

 • Høyre vil omprioritere over 650 millioner kroner til et stort forskningsløft og videreføre sentre for fremragende utdanning som sikrer prestisje til innovativ og god undervisning i høyere utdanning
 • Styrke studentøkonomien med et frivillig studielån
 • Styrke innsatsen for studenters psykiske helse
 • Innføre studentombud for fagskolestudentene

Høyre vil sikre gode helsetjenester

Høyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste, hvor ingen beslutninger om pasienten tas uten pasienten. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og kortere ventetid. 

Styrket sykehusøkonomi og kortere ventetider

 • Høyre foreslår å styrke sykehusøkonomien med 1 milliard kroner i 2024
 • Høyre vil gjøre den offentlige helsetjenesten bedre, samtidig som vi vil ta i bruk ledig kapasitet hos private for å redusere ventetidene

Hjelp som hjelper for bedre psykisk helse

 • Høyre vil gi flere som sliter med psykisk uhelse hjelp som faktisk hjelper. Det gjelder både lavterskelhjelp for psykiske plager og helsehjelp for psykiske lidelser.
  • Vi foreslår blant annet å opprette Rask psykisk helsehjelp i 20 flere kommuner, og øke behandlingskapasiteten på sykehusene
 • Høyre foreslår 18 millioner kroner for å sikre tilskudd til mobilisering mot ensomhet, som er en egen tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan få midler til å forebygge og redusere ensomhet

En god familie- og kulturpolitikk

Høyre ønsker et kulturliv preget av nyskaping, kvalitet og talentutvikling. Vi legger til rette for størst mulig frivillig engasjement i både idrett og kulturliv. 

Høyre mener at det offentlige og private sammen styrker tilbudet og rammevilkårene for kulturen, idretten og frivilligheten. Vi fortsetter jobben vi startet i regjering med å styrke private bidrag gjennom skattefradrag for gaver til frivilligheten.

Alle barn skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter

 • Høyre styrker tilskuddsordningen for å inkludere flere barn og unge
 • Satse mer på dataspill og e-sport

Forhindre barnefattigdom

 • Høyre vil prisjustere barnetrygden for alle fra 1. januar og øke den for barn under 6 år med 1000kr mer i måneden fra 1. august
 • Styrke Matsentralen Norge for å støtte deres arbeid

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Høyres mål er å skape nye arbeidsplasser og samtidig bidra til store kutt i klimagassutslippene. Vi foreslår derfor en rekke grep i vårt alternative budsjett for å øke tempoet i den grønne omstillingen.

Norge trenger grønn kraft til grønn omstilling

 • Høyre vil legge til rette for økt havvindproduksjon, gi mer støtte til energieffektivisering, og øke støtten til forskningsprogrammer for blått hydrogen

Norsk olje og gass er en del av løsningen

 • Høyre mener forutsetningen for å utvikle norsk sokkel er at det skjer innenfor rammen av klimamålene i Norge og Europa

Grønne skatter er grønn omstilling

 • Høyre vil reversere regjeringens kutt i veibruksavgiften for å unngå å svekke den økonomiske fordelen med elbil
 • Øke CO2-avgiften for mineralske produkter (mineralolje, bensin, gass, naturgass og LPG)

Grønn industri gir Norge og verden nye arbeidsplasser

 • Høyre foreslår å opprette et punktutslippsprogram for industrien med en ramme på 1,5mrd kr, hvor industriaktører kan søke om støtte til større utslippskutt
 • Vi vil doble regjeringens foreslåtte ramme til garantiordningen for investeringer i fornybar energi i utviklingsland fra fem til ti mrd. kroner

Utslippene skal videre ned med Høyre

 • Summen av tiltak i Høyres alternative budsjett vil kutte utslippene med 255 000 tonn mer enn regjeringen. I tillegg kommer effekten av tiltak som skal fases inn over tid, som punktutslippsprogrammet. 

Et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv

Høyre legger til rette for et konkurransedyktig og nytenkende næringsliv som bidrar til flere lønnsomme jobber og gir mer skatteinntekter til fellesskapet. Derfor fjerner vi hele den ekstra arbeidsgiveravgiften og legger til rette for bærekraftig innovasjon for bedriftene. 

Grønn og digital omstilling

 • Høyre vil prioritere nye Katapult-testsentre som muliggjør økt industriell verdiskapning i Norge
 • Prioritere å etablere en medfinansieringsordning for norske virksomheter til EU-programmet for digital omstilling og utvikling (DIGITAL Europe)
 • Prioritere midler til NSM, slik at de kan koordinere cyberopplæring til små- og mellomstore virksomheter sammen med eksisterende initiativ

Et fremtidsrettet og bærekraftig landbruk

Bærekraftig og lønnsomt landbruk er viktig for matproduksjon, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og for det grønne skiftet. Høyre vrir landbruket i en mer moderne retning og gjør det mer lønnsomt for bonden å produsere plantebasert mat. 

 • Høyre vil bedre inntektsmulighetene innen frukt- og grøntproduksjon
 • Innføre en moderat avgift på CO2-utslipp tilsvarende 100 kr per tonn CO2-ekvivalenter i landbruket
 • Høyre mener jordbruket må bli mer markeds- og forbrukertilpasset, og mener det er feil å øke overføringene til landbruket så mye som regjeringen legger opp til

Bedre lokalsamfunn med muligheter for alle

Høyre vil at det skal være godt å bo i hele landet. Vi sikrer kommunene en forutsigbar økonomi, slik at de kan tilby innbyggerne gode tjenester og sterke fagmiljøer. 

 • Høyre satser på tiltak som legger til rette for innovasjon, nye ideer og løsninger som setter brukeren i sentrum
 • Vi satser på to viktige ordninger: Stimulad og Startoff. Disse støtter prosjekter som tenker nytt, gir innbyggerne bedre tjenester, samt kobler det offentlige og private sammen for å finne nye løsninger på dagens utfordringer
 • Vi prioriterer også å støtte Buildingsmart, for å effektivisere og digitalisere bygg- og anleggsbransjen

Flere inn på boligmarkedet og lavere bokostnader 

 • Høyre foreslår å innføre et prøveprosjekt i Husbanken for å matche oppspart egenkapital
 • Styrke BSU-ordningen (boligsparing for ungdom)
 • Vi foreslår en ny støtteordning som vil gi kommunene insentiver for samarbeid innenfor vann- og avløpssektoren, som kan bidra til å senke bokostnadene

Innvandring og integrering

Høyre vil sørge for at innvandrere blir raskere og bedre integrert.

 • Høyre vil styrke norskopplæringen, fordi vi mener det er det viktigste tiltaket for å sikre rask og god integrering og at flere kommer raskere i jobb.
 • Styrke jobbsjansen med 150 plasser, fordi det er viktig å få flere kvinner inn i jobb
 • Ha flere minoritetsrådgivere som jobber med å forebygge og avverge negativ sosial kontroll, tvang og æresrelatert vold
 • Øke tilskuddet til utleieboliger som blant annet vil hjelpe kommunene med å bosette flere.

Bedre vedlikehold av vei og løft for tungtransporten

Samferdsel er en hjertesak for Høyre, og vi er stolte over det store løftet vi fikk til i regjering for å knytte Norge bedre sammen og redusere avstandene. Fortsatt gjenstår mange utfordringer. 

 • Høyre vil fortsette satsingen på infrastruktur i Norge og holde aktiviteten oppe i viktige riksveiprosjekter, samtidig som vi våger å tenke nytt
 • Gi Statens vegvesen mer fleksibilitet i sin budsjettering
 • Gi Nye Veier mer ansvar for drift og vedlikehold, som rv. 13 og E18/E39 mellom Langangen og Ålgård
 • Sette av mer penger til planlegging og mindre investeringstiltak på riksvei
 • Satse på en egen klimapakke spesielt rettet mot tungtransporten: Mer penger til Enova for å bygge ut ladere langs riksveinettet, etablere flere døgnhvileplasser, og øke bevilgningen til Grønt landtransportprogram

Høyre vil ha flere politifolk i gatene

Det skal være trygt å bo i Norge, og kriminalitet skal bekjempes. Høyre vil ha et moderne politi med god bemanning og tilstedeværelse i hele landet, og som kan sette inn ressursene der det virkelig teller.  

 • Høyre vil sette av 400 millioner kroner for å kunne ansette samtlige 462 nyutdannede i løpet av 2024
 • Omprioritere ressursene fra regjeringens nylige opprettelse av 20 nye politikontorer, hvor de fleste ligger i områder med lite kriminalitet
 • Satse på omvendt voldsalarm for gjengkriminelle
 • Opprette et eget hurtigsport for straffeforfølgning av ungdoms- og gjengskriminelle
 • Styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
 • Fjerne økningen i passgebyrene

Internasjonalt ansvar i urolige tider

Høyre vil styrke grunnutdanningen i utviklingsland. Vi vil gi mer humanitær nødhjelp til dem som trenger det mest, og vi vil sette FN bedre i stand til å gjøre jobben sin med å hjelpe mennesker i nød. 

La barna lære

 • Høyre vil styrke grunnutdanningen i utviklingsland

Lindre nød

 • Høyre vil øke bidraget til de norske humanitære organisasjonene og til Verdens matvareprogram (WFP) for at de selv skal kunne rette innsatsen dit den trengs mest

Et sterkere FN

 • Styrke kjernefinansieringen av FNs barnefond (UNICEF), FNs befolkningsfond (UNFPA) og FNs stedlige koordinatorer

Et sterkere forsvar

Med krig i Europa og et skjerpet trusselbilde trenger Norge et sterkt og moderne forsvar. Vi ser at Russland er villig til å bruke militær makt for nå politiske mål. Det betyr at vi må styrke Forsvaret både for å øke egen forsvarsevne, og for å kunne støtte opp om andre demokratier og innfri våre forpliktelser i NATO. 

Høyre vil satse på personellet i Forsvaret

 • Høyre vil beholde, utdanne og ansette flere i Forsvaret. Vi vil særlig prioritere mer personell til Sjøforsvaret og Luftforsvaret
 • Øke opptaket til Forsvarets krigsskoler og befalsutdanning
 • Vi vil også beholde mer personell lengre, da mange i dag slutter ved fylte 35 år

Høyre vil øke ammunisjonsproduksjonen

 • Investere i Nammo for å øke produksjonen av ammunisjon, samt bevilge mer til å fylle opp Forsvarets forsyningslagre

Høyre vil ha på plass nytt luftvern raskere

 • Bevilge penger til å fremskynde planlagte anskaffelser av nytt luftvern allerede i 2024

I tillegg vil Høyre gi mer i støtte til forskning og utvikling i forsvarsindustrien, og støtte til et eget pilotprosjekt for et nytt standardfartøy i Sjøforsvaret.

Mindre skatt med Høyre

Høyre vil gi folk og bedrifter bedre økonomi og lavere skatt. Det gir frihet, bedre velferd i dag og mer å leve av i fremtiden.

Høyres budsjett vil gi en vanlig familie om lag 5000 kroner i skattelette. Vi tar ned skattene for næringslivet, fordi vi trenger mer å leve av i fremtiden. Vi strammer også inn CO2-avgiftene for å kutte utslippene raskere og bruker disse inntektene på å ta ned andre skatter og avgifter. 

Mindre skatt på vanlige inntekter

 • Personer med inntekt under 827.600 kroner vil få lavere skatt på lønn, trygd og pensjon. Personer med inntekt over grensen vil få uendret skatt.
 • Gi en målrettet skattelette til de laveste inntektene ved å øke satsen i minstefradraget med 20 prosent. Personer som får letten, får i snitt 2400 kroner mindre skatt på en inntekt på 200-250.000 kroner
 • Høyre gir 1000kr i skattelette til ungdom som sparer i BSU
 • Gjeninnføre et forsøk hvor 10.000 unge mellom 19-30 år får jobbfradrag

Mindre skatt på norske arbeidsplasser og investeringer

 • Redusere formueskatten ved å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler (“arbeidende kapital”) fra 20 til 30 prosent
 • Avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften som regjeringen har innført
 • I påvente av en grundig evaluering av ulike modeller for havbruksbeskatning vil vi legge til grunn en økt produksjonsavgift til staten, som vil gi om lag 3,8 mrd. kroner i inntekter. Dette erstatter regjeringens grunnrenteskatt.

Det blir dyrere å forurense

 • Høyre vil trappe opp CO2-avgiftene på mineralske produkter med 20 prosent mer enn regjeringens forslag
 • Vi vil ikke redusere veibruksavgiftene på bensin og diesel
 • Innføre en lav klimagassavgift på landbruket på 100kr per tonn CO2-ekvivalent.
 • Avvikle fritaket for miljøavgift på engangsemballasje for melk og kakaosprodukter

Innsparinger og inntektsøkninger

Med inndekning på 21,8 milliarder kroner prioriterer Høyre det viktigste først og tar ansvar for en bedre fremtid. 

Utgiftene i statsbudsjettet må holdes innenfor bærekraftige rammer på lang sikt, uten å sette renter og priser under press på kort sikt. Skattenivået må være moderat og forutsigbart og gi norske bedrifter gode vilkår for investeringer. Omprioritering og reduserte utgifter legger grunnlaget for økt satsing på trygghet og beredskap, helse, kunnskap og det vi skal leve av i fremtiden. 

En ansvarlig økonomisk politikk er nødvendig for at den norske økonomien skal fungere godt over tid. Hvis økonomien ikke fungerer, rammer det innbyggernes mulighet til å ha en trygg jobb og leve gode liv. Det rammer også statens evne til å gjennomføre viktige fellesoppgaver som forsvar, helsetjenester, utdanning og å redusere klimautslipp. 

Videreføre ABE-reformen

 • Høyre vil videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsrefomen (ABE)

Kompensasjon til offentlig sektor for økt arbeidsgiveravgift 

 • Avvikle kompensasjonen for økt arbeidsgiveravgift i offentlig sektor ettersom Høyre vil avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften

Andre inndekninger

 • Regjeringen har foreslått flere tiltak Høyre ikke prioriterer.
  • Vi prioriterer blant annet ikkeikke deling av fylkeskommuner, bygdevekstavtaler eller gratis ferge
  • Vi avvikler også driftskreditt fra staten til Bane NOR, fordi de har vesentlige reserver og ordningen har vært lite brukt
  • Vi foreslår salg av Bankplassen 4 som står tom uten leietakere

Last ned Høyres alternative statsbudsjett for 2024

Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.