Et program for fremtiden

Høyres partiprogram er våre ambisjoner, prioriteringer og tiltak for Norge. Det er samlingen med saker som Høyre vil gjennomføre i perioden 2021-2025.

eldre dame leser bok for barn

Følgende informasjon er hentet ut fra andreutkastet til stortingsvalgprogrammet for 2021-2025. Endelig partiprogram vedtas på Høyres landsmøte i mai 2021.

Seks hovedsatsinger

Norge er et land i forandring. De neste fire årene vil landet vårt måtte håndtere og løse flere forskjellige utfordringer. Derfor har programkomiteen definert seks hovedsatsinger for Høyre de neste fire årene.  

Skape mer og inkludere flere  

Verdiene må skapes før de kan deles. Velferden vår er avhengig av lønnsomme bedrifter som gir folk en jobb å gå til. Flere mennesker som i dag står uten en jobb må også få muligheten til å komme inn i arbeidslivet. Programkomiteen foreslår derfor flere tiltak for at bedriftene kan skape mer, og at flere skal ha en jobb å gå til.  

Noe av det vi foreslår er:  

 • Etablere et forenklingspanel etter dansk modell, med omvendt bevisbyrde.  
 • Redusere særavgifter på enkelte grensehandel-utsatte varer. 
 • Innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstagere under 30 år. 

Verdens beste skole

To tenåringsjenter som sitter på skolebenken

Høyre vil ha en skole som gir hver enkelt elev muligheten til å lykkes i livet. Mulighetene hver enkelt har skal ikke avgjøres av hvem foreldene er, hvor de bor eller hvilket kjønn de har. En god kunnskapsskole skal klare å løfte alle elever med ulike behov.  

Noe av det vi foreslår er:  

 • Gjennomføre en helhetlig ungdomsskolereform som tar sikte på å øke læring, trivsel og motivasjon i ungdomsskolen ved å: endre fagsammensettingen på ungdomsskolen, innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag og med fraværsgrense.   
 • Reformere opptakssystemet til høyere utdanning med sikte på å redusere antallet tilleggspoeng betraktelig og sikre at flere konkurrerer på likere vilkår. 
 • Heldigitalisere universiteter og høyskoler innen 2025, og innføre krav om at offentlige universiteter skal legge ut forelesninger gratis. 

Pasientens helsetjeneste

Høyre vil ha pasientens helsetjeneste. Det betyr at ingen beslutninger om deg skal tas uten deg i helsetjenesten. Høyre ønsker en helsetjeneste med valgfrihet til den enkelte, og hvor lommeboken ikke skal være til hinder for god behandling. 

Noe av det vi foreslår er:  

 • Gi pasientene mer valgfrihet gjennom å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg
 • Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling
 • Innføre en bytterett for eldre som bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelpstjenester, som de kan benytte seg av dersom de ikke er fornøyd med tilbudet de får

Verdiskapingen skal opp, utslippene skal ned 

Nærbilde av hav og bølger

Norge har som mål å halvere våre utslipp innen 2030. Vi er på god vei. Høyre ser mulighetene for nye, grønne næringer som vil bidra til at vi reduserer utslipp og samtidig bidrar til jobbskaping og inkludering.  

Noe av det vi foreslår er:  

 • Fortsette økingen av CO2-avgiften, men kompensere ved å redusere andre avgifter, slik at bedrifter som får ned sine utslipp tjener på klimavennlig omstilling.  
 • Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030.  
 • Rette hoveddelen av norsk bistand inn mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland.  

Forenkle og forbedre Norge  

Eneboliger i Trondheim

Gode velferdstjenester skal komme alle til gode. Systemet skal tilpasse seg deg, ikke omvendt. Offentlig sektor er til for innbyggerne. Det skal være lett tilgjengelig og av god kvalitet.  

Noe av det vi foreslår er:  

 • Kommunene må legge til rette for mer fleksibel åpningstid i barnehagen tilpasset folks ulike arbeidsmønster. 
 • Innføre standardiserte brukerundersøkelser om offentlige tjenester som leveres av kommunene, som alle kommuner pliktes til å gjennomføre årlig, og sikre åpenhet om resultatene av undersøkelsene. 
 • Gjøre det enklere for folk å ta førerkort ved å la private kjøreskoler gjennomføre hele kjøreopplæringsløpet, herunder teori, praktisk kjøring og sensur av kandidatene. For å en kjøreopplæring av best mulig kvalitet, vil vi også gjennomgå og vurdere godkjenningsordningen for kjøreskoler.     

Et trygt Norge  

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Tryggheten vår handler om enkeltmenneskers trygghet i hverdagen, og vår felles trygghet i en mer usikker verden. Høyre vil ha et effektivt og moderne politi som kan håndtere nye former for trusler, og et sterkt forsvar som sikrer vår frihet og uavhengighet.  

Noe av det vi foreslår:  

 • Opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi, og sørge for tilstrekkelig lager- og produksjonskapasitet av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.   
 • Hovedlinjen i straffeutmåling skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, men det skal tilrettelegges for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år.   
 • Sikre krisesentertilbud i hele landet med høy særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.  

Les hele andreutkastet: