Regjeringen innfører koronalov

Regjeringen fremmer forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

KORONA: Justisminister Monica Mæland har ansvaret for ledelsen av koronakrisen. Nå fremmer regjeringen ny koronalov.

– Så langt har vi innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Denne hjemmelen kan vi ikke benytte oss av for å håndtere utfordringer som ikke er direkte knyttet til smitte eller helsevesen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Formålet med lovforslaget er å sikre at samfunnet fungerer og at de negative konsekvensene ikke blir større enn nødvendig for enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Den nye loven gir myndighetene mulighet til å vedta nødvendige regler der det i dag ikke finnes gode nok grunnlag for å gi slike regler. Det er for eksempel behov for å gjøre endringer for å sikre at folk ikke mister velferdsytelser, at domstolene skal kunne opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon, at ikke frister og saksbehandlingsregler står i veien for de nødvendige tilpasninger til krisen.

Statsminister Solberg understreker at samfunnsmaskineriet må fortsette å virke.

– Personer og næringsliv må ikke miste ytelser eller inntekt fordi man ikke greier å oppfylle slike krav. Da må vi heller fastsette midlertidige ordninger tilpasset de utfordringene vi møter, sier Solberg.

Loven gir fullmakt til å vedta nødvendige bestemmelser, også om de fraviker lover. Loven gjelder bare i seks måneder. Heller ikke forskrifter gitt etter loven, kan vare lenger enn dette.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) understreker at Stortinget skal meddeles alle forskrifter som gis.

– I tillegg kan Stortinget med én tredel av stemmene velge å oppheve en forskrift gitt etter loven. Jeg mener det gir en god avveining av behovet for raske og effektive beslutninger og Stortingets rolle som landets lovgiver, avslutter Mæland.