Kunnskap og kompetanse skal inkludere flere i arbeidslivet

Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og mange permitteringer. På Norges vei ut av krisen skal vi sørge for at flere kommer i jobb, og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.

UTDANNINGSLØFTET: Satsing på utdanning er en av veiene ut av koronakrisen. Regjeringen foreslår til sammen 2,2 milliarder kroner til tiltak for å gjennomføre “Utdanningsløftet 2020”. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Først i permitteringskøen stod de med lite eller ingen formell utdanning. Disse menneskene blir ekstra sårbare i møte med store endringer. Derfor gir vi nå flere utdanning slik at folk står bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utdanningsløftet 2020

Regjeringen har allerede foreslått til sammen over 1,2 milliarder kroner til «Utdanningsløftet 2020», som skal sørge for at unge får fullført videregående opplæring, at flere voksne får den utdanningen de trenger, flere studieplasser og desentraliserte utdanningstilbud. Nå forsterkes satsingen ytterligere med om lag 1 milliard kroner.

Pengene som skal blant annet bidra til at permitterte som ikke har fullført videregående opplæring, kan få fullføre. En annen pott går til tiltak for lærlinger, blant annet å rekruttere lærebedrifter og øke lærlingtilskuddet.

– Regjeringen har satt inn flere tiltak til permitterte denne våren. Nå vil vi også putte enda mer penger inn i bransjeprogram, nettbasert opplæring og modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen. Dette skal bidra til at flere permitterte og arbeidsledige kan bruke den ledige tiden til kompetanseheving, sier Asheim.

Kan kombinere utdanning med dagpenger

20. april kom det på plass en midlertidig ordning som ga adgang til at arbeidsledige og permitterte i større grad enn tidligere kunne kombinere dagpenger med utdanning. Denne midlertidige endringen forlenger regjeringen ut året 2020.

– For at permitterte og arbeidsledige faktisk skal kunne benytte seg av de ordningene som regjeringen nå etablerer og oppskalerer, forlenger vi perioden ledige og permitterte kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæringstilbud. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg faglig påfyll og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Permitterte får utdanning

– Arbeidslivet er i rask endring, helt uavhengig av koronakrisen. Mange kommer til å oppleve at de må fylle på med utdanning i løpet av karrière- og yrkesliv, sier Høyres kompetansepolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde.

Med regjerings forslag kan anslagsvis 5000 personer som nå er permitterte og ikke har fullført videregående opplæring, få mulighet til å fullføre i høst. Av årets avgangskull som ikke fullfører på grunn av koronakrisen, vil om lag 2500 få tilbud om å fullføre til høsten i stedet for.

– Det er særlig viktig å heve kompetansen blant personer uten eller med lite formell utdanning. Kompetansekravene i arbeidslivet øker. Derfor vil det være nyttig både for den enkelte og for samfunnet om personer som står uten jobb kan bruke tiden til å fylle på med mer kompetanse, sier Tybring-Gjedde.

Tiltak:

 • Økt satsing på fag- og yrkesopplæring (396 mill. kr til fylkeskommunene):
  – 46 mill. kroner til ordningen Fagbrev på jobb
  – 170 mill. kroner til økt lærlingtilskudd.
  – 180 mill. kroner som fylkeskommunene kan bruke på:
  stimuleringsmidler til godkjente lærebedrifter/opplæringskontorer som kan overta lærlinger fra andre
  tiltak som kan stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontorer til å senke terskelen for å ta inn lærlinger
  tiltak knyttet til arbeidet med å formidle elever til læreplass og rekruttere lærebedrifter
 • Utvidelse av modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen (7,5 mill. kr)
 • Utvidet antall plasser i bransjeprogram og nettbasert opplæring for personer i utsatte næringer som ønsker å skifte bransje (70 mill. kr)
 • Økte ressurser til prosjektet «Menn i helse» som tilbyr et komprimert utdanningsløp til fagbrev som helsefagarbeider (20 mill. kr)
 • Desentraliserte studieplasser for ansatte i omsorgstjenesten (20 mill. kr)
 • Kompetansetiltak innen tradisjonell muring for murere (2 mill. kr)
 • Økt satsing slik at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring (300 mill. kr til fylkeskommunene fordelt etter antall som ikke har fullført utdanning utover grunnskolen).
 • Tilbud om videregående opplæring for de i avgangskullet 2020 som ikke fullfører (150 mill. kr)