Morgendagens politi må møte morgendagens kriminalitet

Uansett hvor i landet man bor, så skal man være trygg. Politiet skal rykke ut tidsnok og oppklare saker raskt. –Vi kan likevel ikke late som om kriminaliteten er den samme som for tjue år siden, forteller justisminister Monica Mæland.

–Vi trenger et politi som er rustet til å forhindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner

Regjeringen legger nå frem en ny stortingsmelding om politiet. Meldingen om politiet handler om hvordan vi skal forhindre og bekjempe morgendagens kriminalitet. Politiet skal være på plass når man trenger dem, men de skal også kunne løse den kriminalitet nordmenn faktisk møter.

Helt siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi vært opptatt av å styrke politiet og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikter er mye på riktig vei. Med politimeldingen peker regjeringen ut kursen for hvordan politiet skal møte morgendagens kriminalitet, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Endret kriminalitetsbilde

Kriminalitetsbildet i Norge er i dag svært ulikt slik det var for bare få år siden. En av sakene som øker mest hos politiet, er overgrepssaker mot barn over nett. Nettverkene strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter. Det gjør sakene vanskelige å avdekke. Eksempelvis har antall seksuelle overgrep økt med over 160 prosent. Kriminaliteten er mer organisert, og skjer i stadig større grad på internett.

–Vi trenger et politi som er rustet til å forhindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner. Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg, og politimeldingen viser at politiet står bedre rustet nå enn tidligere, forteller justisminister Monica Mæland.

Tiltakene har hatt effekt

Resultatene viser at beredskapstroppen og utrykningsenhetene i politidistriktene er kraftig styrket, samtidig som det øves mer. I tillegg er en ny bistandsinstruks for Forsvarets bistand til politiet på plass, og nye politihelikoptre er kjøpt. Det nasjonale beredskapssenteret åpnes i høst.

–Ressursene er blitt økt. Kvaliteten på arbeidet er blitt bedre. Og norsk politi etterforsker i dag i langt større grad enn før saker som bare få år siden gjerne gikk under radaren, sier Mæland.

Hun forteller videre at resultatene viser at regjeringens politikk funker. Hun presiserer også viktigheten av at det videre arbeidet skjer ute i politidistriktene

–Når reformen sluttføres i 2020, er politiet bedre rustet enn noen gang til å forebygge og håndtere moderne kriminalitet. Dette er viktige endringer for tryggheten i Norge, avslutter Mæland.

Hva foreslår regjeringen?

 • Regjeringen vil satse mer på den mest alvorlige kriminaliteten, som drap, seksuallovbrudd og vold i nære relasjoner.
 • Regjeringen foreslår lengre lagring av IP-adresser for å bekjempe overgrep på nett
 • Regjeringen foreslår en særordning som sikrer politiansatte rett til full erstatning for skader som oppstår under pålagt trening
 • Vi fastholder målet om en grunnbemanning nasjonalt på 2 politifolk mer 1000 innbygger
 • All videre styrking av politiet skal skje ute i distriktene
 • Vi vil utvikle det forebyggende arbeidet og satse mer på politikontaktordningen og politirådene for å styrke samarbeidet mellom politiet og kommunene.
 • Vi vil få på plass flere publikumstjenester på nett der folk er
 • Vi vil ha mer fleksible løsninger for tjenestestedene, eksempelvis i form av mobile kontorer og samlokalisering med andre offentlige virksomheter i distriktene
 • Vi gjør ingen endringer i antall tjenestesteder med mindre man lokalt ønsker noe annet. Nå skal politiet få arbeidsro og tilpasse seg de strukturendringene som allerede er gjort.
 • Vi vil beholde politiutdanningen som grunnstammen i norsk politi. Men vi vil i tillegg utvikle en egen strategi for å rekruttere andre yrkesgrupper som eksempelvis økonomer, ingeniører og psykologer. Vi trenger flere ansatte med annen fagekspertise i politiet.
 • Vi vil satse på etter- og videreutdanning både i regi av Politihøgskolen, universiteter og høyskoler. Og vi vil gi ansatte med sivile utdanninger tilbud om et kortere studie ved Politihøgskolen
 • Regjeringen vil legge frem en revidert handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Og vi vil styrke samarbeidet mellom politi, barnevern og skole.
 • Vi ønsker å gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene for å kartlegge hvorfor det kreves flere årsverk for å bemanne en patrulje i Norge kontra Sverige og Finland.
 • Vi vil gjøre en vurdering av utrykningspolitiets oppgaver for å kartlegge om politidistriktene kan håndtere dette oppdraget på egenhånd
 • Åpne for at andre etater eller private aktører kan bistå politiet i større grad enn i dag med fangetransport. Dette for å frigjøre mer tid i politiet.
 • Regjeringen ønsker å videreføre muligheten for å gi punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Vi ønsker å videreføre forsøk i utvalgte politidistrikter med elektrosjokkvåpen

Her kan du lese mer om innholdet i politimeldingen