Ny langtidsplan for forsvarssektoren: – Regjeringen styrker Forsvaret

Regjeringen har lagt frem ny langtidsplan for forsvarssektoren med mer utdypende informasjon. – Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen prioriterer den fortsatte styrkingen av Forsvaret.

Høyre i regjering prioriterer Forsvaret

Selv med det begrensede økonomiske handlingsrommet i norsk økonomi fremover, prioriterer regjeringen den fortsatte styrkingen av Forsvaret. I 2021 legger vi på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige forpliktelsene fra inneværende langtidsplan og nye satsinger som ligger i den kommende planen. I 2024 skal vi bruke 8,3 milliarder kroner, og i 2028 16,5 milliarder kroner, mer på forsvar enn i dag.

– Vi iverksetter en lang rekke tiltak for å styrke forsvarsevnen, dette inkluderer både økt bemanning, en ny rekruttskole, betydelige materielloppgraderinger og materiellanskaffelser, sier Bakke-Jensen.

– Med denne planen gir regjeringen en detaljert beskrivelse av utviklingen mot 2024 og har en økonomisk forpliktelse til 2028. Det tar tid å bygge Forsvar og regjeringen forplikter seg tydelig med en opptrapping som begynner allerede neste år, legger han til.

Les mer om innholdet i den nye langtidsplanen for Forsvaret her.

Bakgrunnen er at regjeringen 17. april 2020 la frem ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). I den anledning ba Stortinget før sommeren regjeringen om å komme tilbake med en ny proposisjon med utdypning innen åtte områder. Det nye forslaget imøtekommer dette, og det ble lagt frem sammen med den nye samfunnssikkerhetsmeldingen. – Vi bedrer reaksjonsevne og utholdenhet, som styrker den operative evnen. Vi ser statssikkerheten og samfunnssikkerheten i sammenheng og vi bedrer den samlede nasjonale evnen, sier Bakke-Jensen.

– Jeg mener denne planen er et godt utgangspunkt for å skape et bredt flertall på Stortinget for den videre utviklingen av forsvarssektoren, avslutter Bakke-Jensen.

Regjeringen vil:

 • Styrke Forsvaret til et nivå på 16,5 milliarder over i dag og fortsette effektiviseringsarbeidet.
 • Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor.
 • Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger.
 • Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene til Madla og Terningmoen.
 • Styrke Brigade Nord med en bataljon og økt ildkraft, og anskaffe nye stridsvogner.
 • Videreutvikle hærens 2. Bn til en stående avdeling.
 • Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar.
 • Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker.
 • Etablere en ny innsatsskvadron til spesialstyrkene.
 • Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022.
 • Videreføre korvettene av Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs.
 • Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene.
 • Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024.
 • Fortsette moderniseringen av Heimevernet.

Les mer detaljert om den nye langtidsplanen for Forsvaret her.