Høyre i regjering: 18 milliarder kroner ekstra til å bedre fylkesveier

– Denne satsingen vil være svært positivt for næringsutvikling og stedsutvikling i Distrikts-Norge, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Bilde av vei i vinterlandskap.
Veinettet er grunnleggende viktig for verdiskapningen som skjer i distriktene. Foto: Canva

Det er første gang det gjøres et nasjonalt krafttak for å utbedre fylkesveiene, etter at ansvaret for de under den rødgrønne regjeringen ble overført til fylkeskommunene.

Satsningen er en del av Nasjonal transportplan – NTP. Nasjonal transportplan for 2022–2033 legges fram 19. mars 2021 og presenterer regjeringens transportpolitikk.

Gode og trygge veier er en forutsetning for at næringslivet raskt skal nå ut til markedene og sikre verdiskaping. De er viktige for å frakte folk til og fra jobb, og for å skape gode bo- og arbeidsregioner der folk ønsker å leve og bo, sier Hofstad Helleland.

Pengene kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom fylkeskommunenes vanlige inntektssystem. Det vil være med å ta ned det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, men det vil også sørge for mer oppgradering og utbedring av fylkesveier som er viktig for næringslivet.

Fylkesveiløft gjennom todelt satsning

Satsningen er todelt: Styrking av kompensasjon for tunnelsikkerhetsforskriften og en ny tilskuddsordning til vedlikehold, utbedring og fornyingstiltak.

Tilskuddsordningen kommer i tillegg til midlene fylkeskommunen selv bruker på sine veier, og regjeringen vil bevilge 775 millioner i gjennomsnitt per år i første seksårsperiode. Regjeringen legger også opp til en opptrappingsplan.

Den andre delen av løftet for fylkesveier går på oppfølging av tunnessikkerhetsforskiften og styrking av eksisterende ordning med 225 millioner kroner per år.

Midlene skal fordeles med utgangspunkt i hvor det er størst behov og etterslep.

Hvis norsk næringsliv skal nå sitt vekstpotensial, må vi rett og slett ruste opp veinettet. Det er grunnleggende viktig for verdiskapingen som skjer i distriktene, avslutter Hofstad Helleland.

Høyre bygger hele Norge, slik at by og bygd kommer tettere sammen. Les mer om vår samferdselspolitikk her.