Samferdsel

Høyre binder landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt frem og trygt frem.  

Høyre vil

Bygge vei og bane, raskere og billigere

Dette vil vi gjøre

Vårt viktigste mål med samferdselspolitikken er å binde landet sammen. God infrastruktur gjør at næringslivet får varene sine raskere frem og at flere kommer seg trygt dit de skal. Vi vil samtidig sikre at vi får mest mulig ut av hver investerte krone.

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha en klimapolitikk som bidrar til å kutte utslipp, og skape utvikling. Dette gjør vi gjennom å gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye grønne næringer, sånn som; hydrogen, havvind og batterifabrikker.   

Dette er problemet

Selv om vi leverte en historisk satsing på samferdsel i perioden vi styrte, gjenstår det fortsatt mange utfordringer. Høyres mål er å binde Norge sammen. Skal vi klare det trenger vi økonomiske muskler, men vi må også klare å tenke annerledes.

Dette er Høyres løsning

Det er en styrke for Norge at vi har bosetting i hele landet. Det krever samtidig at vi bygger infrastruktur for å knytte landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt frem og trygt hjem. Derfor ruster vi opp vei, jernbane, havner og flyplasser, samtidig som vi også bygger mer nytt.

Høyre vil fortsette den store satsingen på samferdsel og samtidig ferdigstille arbeidet med å modernisere samferdselssektoren. Det sikrer at vi får mer samferdsel ut av hver krone vi investerer.

Slik skiller vi oss fra regjeringen

Veibygging

Høyre

I Høyres alternative budsjett holder vi aktiviteten oppe i viktige riksveiprosjekter. Vi sikrer blant annet anleggsstart på E134 Oslofjordtunnelen, midler til forberedende arbeid på E134 Røldal-Seljestad og E6 Mørsvikbotn-Megården, og midler til planlegging og mindre investeringstiltak.

Regjeringen

Med regjeringens budsjett er det full brems i samferdselssektoren. Ingen veiprosjekter startes i 2023. Fremdriften på de store fellesprosjektene med vei og jernbane stanses og planleggingsmidlene tas ned.

Jernbanereform

Høyre

For Høyre er det viktigste at du og jeg får det beste togtilbudet.

Privatisering av togdriften og konkurranse gir bedre togtilbud og sparer statskassen for milliarder. Reformen gir bedre vedlikehold, lavere kostnader og nye skinner.

Regjeringen

For venstresiden er statsmonopolet det viktigste. Ap vil sammen med resten av venstresiden reversere jernbanereformen.

Det vil sende en enorm regning tilbake til fellesskapet og gi et dårligere togtilbud.

Modernisering av sektoren

Høyre har i regjering modernisert hele samferdselssektoren. Flere reformer har bidratt til mer konkurranse, nytenking og økt effektivitet. Reformene har også gitt økonomisk handlingsrom. På veisiden har Nye Veier vist at mer penger ikke alltid må være svaret på utfordringene vi står i. Selskapet regner med 23,3 mrd. kroner i reduserte kostnader på sin prosjektportefølje. På jernbanen var konkurranse ventet å spare staten for milliarder.

Høyre beklager sterkt at arbeidet med å modernisere sektoren er stanset. I dagens situasjon, med behov for strammere pengebruk, er vi forundret over at regjeringen frivillig sier fra seg økonomisk handlingsrom ved å reversere flere av reformene og velge dyrere løsninger.

Dette har vi gjort

Historisk satsing på samferdsel

Høyre har i årene vi styrte gjennomført en historisk satsing på samferdsel i alle deler av sektoren. I perioden 2013-2021 ble samferdselsbudsjettet doblet. Det har gitt til kortere reisetid på jernbane og vei, flere togavganger, mer effektiv sjøtransport, økt trafikksikkerhet, bedre tilrettelegging for kollektivtransport og positiv byutvikling.

Opprettet Nye veier AS

Vi opprettet Nye Veier som har vært en suksess. Nytenking gjør at Nye Veier forventer 23,3 mrd. i reduserte kostnader og 10,2 mrd. i økt nytte på sin nåværende portefølje. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

Konkurranse på skinner gjør at vi byggere raskere, bedre og billigere

Jernbanereformen utgjør, sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. Målet er bedre togtilbud og mer jernbane for pengene. Åpningen av togene for konkurranse vil spare fellesskapet for milliarder i anbudsperioden.

Ny ordning for fylkesvei

I NTP 2022-2033 tar vi et nasjonalt krafttak for å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. Vi laget et nytt øremerket tilskudd til fylkesveiene, som kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom inntektssystemet. Midlene fordeles med utgangspunkt i hvor det er størst behov og etterslep.

Satset på byene

Bevilgningene til kollektiv, sykkel og gange i storbyene ble mer enn femdoblet i perioden vi styrte. Vi økte den statlige andelen i store kollektivprosjekter fra 50 til 66 %, og økte tilskuddet for å redusere bompengebelastningen.

Bidratt til en elbilrevolusjon

I dag er én av fem personbiler på norske veier elbiler. Det er den høyeste elbilandelen i Europa. For nye biler er elbilandelen på nesten 80 prosent. Vi er dermed godt å rute til å nå 2025-målet om alle nye biler skal være nullutslipp. Vår satsning har bidratt til at det er billigere og mer attraktivt å kjøpe, utvikle og produsere elbiler og batteriteknologi globalt.