Samferdsel

Høyre binder landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt frem og trygt frem.  

Høyre vil

Bygge vei og bane, raskere og billigere

Dette vil vi gjøre

Vårt viktigste mål med samferdselspolitikken er å binde landet sammen. God infrastruktur gjør at næringslivet får varene sine raskere frem og at flere kommer seg trygt dit de skal. Vi vil samtidig sikre at vi får mest mulig ut av hver investerte krone.

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha en klimapolitikk som bidrar til å kutte utslipp, og skape utvikling. Dette gjør vi gjennom å gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye grønne næringer, sånn som; hydrogen, havvind og batterifabrikker.   

Dette er problemet

Selv om vi leverte en historisk satsing på samferdsel i perioden vi styrte, gjenstår det fortsatt mange utfordringer. Høyres mål er å binde Norge sammen. Skal vi klare det trenger vi økonomiske muskler, men vi må også klare å tenke annerledes.

Høyre moderniserte hele samferdselssektoren sist vi satt i regjering. Flere reformer har bidratt til mer konkurranse, nytenking og økt effektivitet. Reformene har også gitt økonomisk handlingsrom. På veisiden har Nye Veier vist at mer penger ikke alltid må være svaret på utfordringene vi står i. Selskapet regner med 23,3 mrd. kroner i reduserte kostnader på sin prosjektportefølje. På jernbanen var konkurranse ventet å spare staten for milliarder.

Dette er Høyres løsning

Det er en styrke for Norge at vi har bosetting i hele landet. Det krever samtidig at vi bygger infrastruktur for å knytte landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt frem og trygt hjem. Derfor ruster vi opp vei, jernbane, havner og flyplasser, samtidig som vi også bygger mer nytt.

Høyre vil fortsette den store satsingen på samferdsel og samtidig ferdigstille arbeidet med å modernisere samferdselssektoren. Det sikrer at vi får mer samferdsel ut av hver krone vi investerer.

Riksrevisjonen har vist at økte bevilgninger til drift og vedlikehold ikke har gitt gode nok resultater. Høyres svar er at vi må fortsette utviklingen av sektoren for å møte utfordringene framover. Høyre tar derfor to grep på drift og vedlikehold i 2024. For det første gir vi Statens vegvesen mer fleksibilitet i sin budsjettering, slik de selv har etterspurt. Posten for drift og vedlikehold kan overskrides med inntil ti prosent, mot at det tas igjen året etter. 

Mer fleksibilitet i budsjetteringen vil bidra til jevnere ressursbruk og mindre start og stopp i vedlikeholdsarbeidet. Det gir mer effektiv ressursbruk og mer vedlikehold for pengene. For det andre gir vi Nye Veier mer ansvar for drift og vedlikehold. Høyre etablerte Nye Veier, som har vært en suksess. Det ga oss to miljøer som konkurrerer om å bygge vei raskest og billigst mulig. Resultatet er at vi får mer igjen for pengene. På utbyggingsprosjektene sine har Nye Veier mål om 20 prosent kostnadsreduksjon. Nå vil vi bygge videre på suksessen ved å skape konkurranse også på drift og vedlikehold. Der har Nye Veier beregnet at de kan kutte kostnadene med tolv prosent sammenlignet med Statens vegvesen. Høyre overfører derfor ansvaret for drift og vedlikehold på rv. 13 og hele E18/E39 mellom Langangen og Ålgård til Nye Veier. 

I tillegg til å ta vare på det vi har, må vi fortsatt bygge nytt. Høyre setter derfor også av mer penger til planlegging og investeringstiltak på riksvei.

Transportsektoren har store klimautslipp, derfor haster det med å omstille tungtransporten. Høyre mener regjeringen her gjør for lite, og for 2024 har vi derfor etablert en klimapakke spesielt rettet mot tungtransporten. Vi foreslår 100 millioner kroner til Enova for å bygge ut ladere langs riksveinettet, 50 millioner kronet til å etablere flere døgnhvileplasser, og vi øker bevilgningen til Grønt langtransportprogram, et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til utslippskutt i tungtransporten.

Slik skiller vi oss fra regjeringen

Veibygging

Høyre

I Høyres alternative budsjett holder vi aktiviteten oppe i viktige riksveiprosjekter. Vi sikrer blant annet anleggsstart på E134 Oslofjordtunnelen, midler til forberedende arbeid på E134 Røldal-Seljestad og E6 Mørsvikbotn-Megården, og midler til planlegging og mindre investeringstiltak.

Regjeringen

Med regjeringens budsjett er det full brems i samferdselssektoren. Ingen veiprosjekter startes i 2023. Fremdriften på de store fellesprosjektene med vei og jernbane stanses og planleggingsmidlene tas ned.

Jernbanereform

Høyre

For Høyre er det viktigste at du og jeg får det beste togtilbudet.

Privatisering av togdriften og konkurranse gir bedre togtilbud og sparer statskassen for milliarder. Reformen gir bedre vedlikehold, lavere kostnader og nye skinner.

Regjeringen

For venstresiden er statsmonopolet det viktigste. Ap vil sammen med resten av venstresiden reversere jernbanereformen.

Det vil sende en enorm regning tilbake til fellesskapet og gi et dårligere togtilbud.

Dette har vi gjort

Historisk satsing på samferdsel

Høyre har i årene vi styrte gjennomført en historisk satsing på samferdsel i alle deler av sektoren. I perioden 2013-2021 ble samferdselsbudsjettet doblet. Det har gitt til kortere reisetid på jernbane og vei, flere togavganger, mer effektiv sjøtransport, økt trafikksikkerhet, bedre tilrettelegging for kollektivtransport og positiv byutvikling.

Opprettet Nye veier AS

Vi opprettet Nye Veier som har vært en suksess. Nytenking gjør at Nye Veier forventer 23,3 mrd. i reduserte kostnader og 10,2 mrd. i økt nytte på sin nåværende portefølje. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

Konkurranse på skinner gjør at vi byggere raskere, bedre og billigere

Jernbanereformen utgjør, sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. Målet er bedre togtilbud og mer jernbane for pengene. Åpningen av togene for konkurranse vil spare fellesskapet for milliarder i anbudsperioden.

Ny ordning for fylkesvei

I NTP 2022-2033 tar vi et nasjonalt krafttak for å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. Vi laget et nytt øremerket tilskudd til fylkesveiene, som kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom inntektssystemet. Midlene fordeles med utgangspunkt i hvor det er størst behov og etterslep.

Satset på byene

Bevilgningene til kollektiv, sykkel og gange i storbyene ble mer enn femdoblet i perioden vi styrte. Vi økte den statlige andelen i store kollektivprosjekter fra 50 til 66 %, og økte tilskuddet for å redusere bompengebelastningen.

Bidratt til en elbilrevolusjon

I dag er én av fem personbiler på norske veier elbiler. Det er den høyeste elbilandelen i Europa. For nye biler er elbilandelen på nesten 80 prosent. Vi er dermed godt å rute til å nå 2025-målet om alle nye biler skal være nullutslipp. Vår satsning har bidratt til at det er billigere og mer attraktivt å kjøpe, utvikle og produsere elbiler og batteriteknologi globalt.