Samferdsel

Høyre binder landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt frem og trygt frem.  

Høyre vil

Bygge vei og bane, raskere og billigere

Dette vil vi gjøre

Vårt viktigste samferdselsprosjekt er at varer og mennesker skal komme trygt og raskt frem. Enten det er på skinner, til havs eller på veiene. Infrastruktur knytter Norge sammen, gjør avstander kortere, redder liv og bygger næringslivet. Derfor har vi siden Den borgerlige regjeringen doblet samferdselsbudsjettet, og vi ønsker ¨å fortsette med satsingen på vei og bane.

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha en klimapolitikk som bidrar til å kutte utslipp, og skape utvikling. Dette gjør vi gjennom å gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye grønne næringer, sånn som; hydrogen, havvind og batterifabrikker.   

Dette er problemet

Vi har doblet bevilgningene til samferdsel i løpet av de årene vi har styrt, men Norge er fortsatt et langstrakt land der det tar tid å reise. Høyres mål er å binde Norge sammen. Skal vi klare det trenger vi økonomiske muskler, men vi må også klare å tenke annerledes.

Dette er Høyres løsning

Det er en styrke for Norge at vi har bosetting i hele landet. Det krever samtidig at vi bygger infrastruktur for å knytte landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt frem og trygt hjem. Derfor ruster vi opp vei, jernbane, havner og flyplasser, samtidig som vi også bygger mer nytt.

Høyre vil fortsette den store satsingen på samferdsel og samtidig ferdigstille arbeidet med å modernisere samferdselssektoren. Det sikrer at vi får mer samferdsel ut av hver krone vi investerer.

Slik skiller vi oss fra regjeringen

Veibygging

Høyre

Den borgerlige regjeringen har startet Nye Veier, som bygger vei raskere over hele landet. Nytenking gjør at Nye Veier forventer 25 mrd. i reduserte kostnader og 34 mrd. i økt nytte på sin nåværende portefølje. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

Regjeringen

Ap og SP stemte mot opprettelsen av Nye veier, og sier de nå skal evaluere hele selskapet. Det skaper stor usikkerhet om mange prosjekter, og kan skape forsinkelser og utsettelser.

Jernbanereform

Høyre

For Høyre er det viktigste at du og jeg får det beste togtilbudet.

Privatisering av togdriften og konkurranse gir bedre togtilbud og sparer statskassen for milliarder. Reformen gir bedre vedlikehold, lavere kostnader og nye skinner.

Regjeringen

For venstresiden er statsmonopolet det viktigste. Ap vil sammen med resten av venstresiden reversere jernbanereformen.

Det vil sende en enorm regning tilbake til fellesskapet og gi et dårligere togtilbud.

Modernisering av sektoren

Dette har vi gjort i regjering

Bidratt til en elbilrevolusjon

I dag er rundt annenhver nye personbil en nullutslippsbil og Høyre har som mål at Norge skal nå 100 prosent innen 2025. Det er vi godt i rute til å nå, siden 2016 har andelen elbiler steget med omtrent 10 prosent hvert år. Vår satsning har bidratt til at det er billigere og mer attraktivt å kjøpe, utvikle og produsere elbiler og batteriteknologi globalt.

Færre døde og skadde i trafikken

Mens 50 mennesker dør hver dag i trafikken i EU, I 2021 omkom 87 på norske veier.  Antall hardt skadde er også redusert. Fremkommelighet i Norge skal være trygt for alle, og vi er ikke førnøyde før vi har nådd null visjonen om dødsfall i trafikken.

Konkurranse på skinner gjør at vi byggere raskere, bedre og billigere

Jernbanereformen utgjør, sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. Målet er bedre togtilbud og mer jernbane for pengene. Åpningen av togene for konkurranse vil så langt spare fellesskapet for 12 mrd. i anbudsperioden.

Opprettet Nye veier AS

Regjeringen har startet Nye Veier som bygger vei raskere. Nytenking gjør at Nye Veier forventer 25 mrd. i reduserte kostnader og 34 mrd. i økt nytte på sin nåværende portefølje. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

1200 milliarder i Nasjonal Transportplan

Siden regjeringen overtok samferdselsbudsjettet i 2013 har det økt med 97 %. De neste 12 årene skal vi bruke 1200 mrd. på vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport.

Kollektivtransport i de store byene

I byvekstavtalene skal staten bidra med midler til kollektiv-, sykkel- og gange og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen). Etter bompengeavtalen utgjør delfinansieringen 66%.

Ny ordning for fylkesvei

Vi tar et nasjonalt krafttak for å få ned vedlikeholdsetterslepet. I ny NTP ligger det et øremerket tilskudd til fylkesveiene, som kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom inntektssystemet. Midlene fordeles med utgangspunkt i hvor det er størst behov og etterslep.