Arbeidsliv og velferd

Høyre ønsker et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv der alle som ønsker å jobbe, skal få muligheten til det.

Høyre vil

Hjelpe flere i jobb

Dette vil vi gjøre

Høyre vil hjelpe flere ut i jobb gjennom en inkluderingsdugnad, en bedre skole, kortere helsekøer og med en politikk som legger til rette for økonomisk vekst for bedriftene våre.

Jobbe for et trygt og organisert arbeidsliv

Dette vil vi gjøre

Det norske arbeidslivet er i hovedsak trygt, godt og velorganisert. 9 av 10 trives på jobb. Slik må det også være i fremtiden. Likevel ser vi at arbeidskriminaliteten blir grovere og de kriminelle mer kreative.

Høyre vil jobbe for at ingen kriminelle får plass i norsk arbeidsliv. A-krim er et ran av fellesskapet og utnyttelse av sårbare personer som vi ikke aksepterer.

Sikre en bærekraftig og god pensjon

Dette vil vi gjøre

Eldre skal ha det bra i Norge. Derfor har Høyre sørget for at pensjonistene har fått økt pensjon og at færre eldre betaler formuesskatt.

Vi blir flere eldre i tiden som kommer, samtidig som vi føder færre barn og oljeinntektene blir mindre. Høyre vil jobbe for en pensjon som sikrer gode vilkår for pensjonistene, både for dagens pensjonister og de som kommer etterpå.

Dette er problemet

Det norske arbeidslivet er i hovedsak trygt, godt og velorganisert. 9 av 10 trives på jobb. Slik må det også være i fremtiden.    

Samtidig ser vi grunner til bekymring. Til tross for at de fleste trives på jobb, har Norge verdens høyeste sykefravær og en av ti nordmenn i arbeidsfør alder er uføretrygdet. Blant ungdom øker andelen på uføretrygd.

Den største utfordringen på kort sikt er mangelen på arbeidskraft. Tall fra Nav viser at vi mangler hele 70.000 mennesker til jobber. Norge hentet seg raskt inn igjen etter pandemien, men nå sliter bedrifter over hele landet og i mange ulike bransjer med å finne folk å ansette. Samtidig som bedriftene sliter med å få tak i arbeidskraft vil regjeringen med sine foreslåtte begrensninger for innleie gjøre det enda vanskeligere for bedriftene å finne arbeidskraften de trenger.

Samtidig som vi mangler 70.000 arbeidstakere står minst 250.000 nordmenn som kan jobbe utenfor arbeidsmarkedet. For mange kan det største hinderet for å komme ut i jobb være mangel på kompetanse. Også de vil påvirkes negativt av regjeringens foreslåtte innstramninger for innleie. I følge bemanningsbyrået Manpower kommer ca 40 % av de som får en jobb gjennom dem fra arbeidsledighet. Vi trenger et bredt spekter med virkemidler for å få flere ut i jobb og sikre tilgangen på arbeidskraft for bedriftene.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil ha et arbeidsliv som har plass til alle. Vi satt derfor i gang inkluderingsdugnaden, hvor målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.  

Høyre mener at faste, hele stillinger skal være hovedlinjen i det norske arbeidslivet. Faste og hele stillinger gir sikkerhet både til den enkelte ansatte, men også for bedriftene. Samtidig må det være rom for fleksibilitet. Det er bra når snekkere, servitører, rørleggere, sykepleiere og annen kompetent arbeidskraft fra land som Sverige, Polen, Danmark, Tyskland velger å komme til Norge for å jobbe i perioder. Regjeringens forslag om begrensninger i mulighetene for innleie vil gjøre Norge mindre attraktivt for særlig disse arbeidstakerne, og dermed øke risikoen for at mangelen på arbeidskraft blir enda større.

Vi har også tatt opp kampen mot a-krim. Da Høyre satt i regjering, opprettet vi åtte ulike a-krimsentre over hele Norge, og vi lanserte en strategi mot a-krim som ble oppdatert og fornyet tre ganger – senest i 2021. Arbeidet har fått resultater, i Arbeidstilsynets årsrapport fra 2019, kommer det frem at a-krim er noe redusert siden 2015.   

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil sikre et trygt, fleksibelt og godt arbeidsliv for alle gjennom oppdaterte lover og regler for arbeidslivet.

Venstresiden

Ap og SV vil stramme inn på bruken av innleie og begrense bemanningsbyråenes rolle. Dette vil gjøre hverdagen vanskeligere, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Høyre

Høyre mener det å stille krav, er å bry seg. Det viser vi gjennom for eksempel aktivitetsplikt for sosialhjelp og fraværsgrensen.

VENSTRESIDEN

SV kaller aktivitetsplikten for sosialhjelp for “innholdsløst tvangsarbeid” og vil vrake fraværsgrensen, til tross for at elevene får bedre karakterer og er mer på skolen med en fraværsgrense.

Høyre

Høyre mener den største forskjellen går mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Den beste måten å løfte noen ut av fattigdom på er ved å hjelpe dem ut i jobb. Derfor må de sosiale ordningene innrettes på en måte som sikrer at folk så raskt som mulig kan komme ut i arbeid.

VENSTRESIDEN

Regjeringen uthuler flere sosiale ordninger og reverserer krav innført av Høyre for å sikre at folk raskt kommer tilbake til jobb. Det skaper fattigdomsfeller i trygdesystemet. Den varige veien ut av fattigdom er gjennom arbeid.

Dette har vi gjort

Lansert Norges første strategi mot arbeidslivskriminalitet sammen med partene i arbeidslivet

Strategien har siden den ble lagt frem i 2015, blitt revidert og fornyet tre ganger med enda tøffere virkemidler, og senest i 2021.    

Opprettet åtte ulike a-krimsentre over hele Norge.

Gjennom å samle ulike etater på samme sted, blir det lettere å avsløre alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri. Ved a-krimsentrene sitter representanter fra NAV, politiet, skatt, kemner og arbeidstilsynet side om side.

Strammet inn på innleie og gjort usosiale nulltimerskontrakter forbudt.

I regjering skjerpet Høyre kravene til faste ansettelser. Hele og faste stillinger er, og skal alltid være, hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Flere kvinner jobber heltid

Gjennom Høyres regjeringstid sanke andelen kvinner som jobber deltid. Det var 90 000 flere kvinner i heltidsstillinger da Høyre gikk ut av regjeringskontorene enn da vi vant valget i 2013. Den langsiktige trenden er at antall ufrivillig deltidsarbeidende er går ned.

Lansert inkluderingsdugnaden, som skal hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse og hull i CV-en ut i jobb.

Målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.