Arbeidsliv og velferd

Høyre ønsker et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv der alle som ønsker å jobbe, skal få muligheten til det.

Høyre vil

Hjelpe flere i jobb

Dette vil vi gjøre

Høyre vil hjelpe flere ut i jobb gjennom en inkluderingsdugnad, en bedre skole, kortere helsekøer og med en politikk som legger til rette for økonomisk vekst for bedriftene våre.

Jobbe for et trygt og organisert arbeidsliv

Dette vil vi gjøre

Det norske arbeidslivet er i hovedsak trygt, godt og velorganisert. 9 av 10 trives på jobb. Slik må det også være i fremtiden. Likevel ser vi at arbeidskriminaliteten blir grovere og de kriminelle mer kreative.

Høyre vil jobbe for at ingen kriminelle får plass i norsk arbeidsliv. A-krim er et ran av fellesskapet og utnyttelse av sårbare personer som vi ikke aksepterer.

Sikre en bærekraftig og god pensjon

Dette vil vi gjøre

Eldre skal ha det bra i Norge. Derfor har Høyre sørget for at pensjonistene har fått økt pensjon og at færre eldre betaler formuesskatt.

Vi blir flere eldre i tiden som kommer, samtidig som vi føder færre barn og oljeinntektene blir mindre. Høyre vil jobbe for en pensjon som sikrer gode vilkår for pensjonistene, både for dagens pensjonister og de som kommer etterpå.

Dette er problemet

Det norske arbeidslivet er i hovedsak trygt, godt og velorganisert. 9 av 10 trives på jobb. Slik må det også være i fremtiden.    

Samtidig ser vi grunner til bekymring. Til tross for at de fleste trives på jobb, har Norge verdens høyeste sykefravær og en av ti nordmenn i arbeidsfør alder er uføretrygdet. Blant ungdom øker andelen på uføretrygd.

I tillegg blir arbeidslivskriminaliteten mer omfattende og grovere. De kriminelle finner stadig nye måter å omgå lover og regler, og arbeidslivskriminaliteten har blitt mer profesjonell og organisert. Til tross for at a-krim blir mer omfattende, viser flere nye rapporter fra Arbeidstilsynet at denne typen kriminalitet er redusert siden 2015. Flere betaler hvitt, færre kjøper svarte tjenester og flere utenlandske arbeidere er bevisst på rettighetene sine.    

Til tross for at det er færre kvinner som jobber deltid nå enn tidligere, er ufrivillig deltid fortsatt et problem. Dette gjelder spesielt i helse- og omsorgsektoren. Da vi tok over makten i 2013 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid. Nå er tallet 35 prosent. Det tilsvarer 90 000 flere kvinner i heltidsstillinger. Den langsiktige trenden er at antall ufrivillig deltidsarbeidende går ned.   

Dette er Høyres løsning

Høyre vil ha et arbeidsliv som har plass til alle. Vi satt derfor i gang inkluderingsdugnaden, hvor målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.  

Vi har også tatt opp kampen mot a-krim. Da Høyre satt i regjering, opprettet vi åtte ulike a-krimsentre over hele Norge, og vi lanserte en strategi mot a-krim som ble oppdatert og fornyet tre ganger – senest i 2021. Arbeidet har fått resultater, i Arbeidstilsynets årsrapport fra 2019, kommer det frem at a-krim er noe redusert siden 2015.   

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil sikre et trygt, fleksibelt og godt arbeidsliv for alle gjennom oppdaterte lover og regler for arbeidslivet.

Venstresiden

Ap og SV vil stramme inn på bruken av innleie og begrense bemanningsbyråenes rolle. Dette vil gjøre hverdagen vanskeligere, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Høyre

Høyre mener det å stille krav, er å bry seg. Det viser vi gjennom for eksempel aktivitetsplikt for sosialhjelp og fraværsgrensen.

VENSTRESIDEN

SV kaller aktivitetsplikten for sosialhjelp for “innholdsløst tvangsarbeid” og vil vrake fraværsgrensen, til tross for at elevene får bedre karakterer og er mer på skolen med en fraværsgrense.

Høyre

Høyre har gjennom årene i regjering arbeidsrettet sosiale ytelser og fått på plass en inkluderingsdugnad for å hjelpe mennesker tilbake i arbeid.

VENSTRESIDEN

Arbeiderpartiet ønsker å utvide og uthule sosiale ordninger, og dermed skape fattigdomsfeller i trygdesystemet. Den varige veien ut av fattigdom er gjennom arbeid.

Dette har vi gjort

Lansert Norges første strategi mot arbeidslivskriminalitet sammen med partene i arbeidslivet

Strategien har siden den ble lagt frem i 2015, blitt revidert og fornyet tre ganger med enda tøffere virkemidler, og senest i 2021.    

Opprettet åtte ulike a-krimsentre over hele Norge.

Gjennom å samle ulike etater på samme sted, blir det lettere å avsløre alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri. Ved a-krimsentrene sitter representanter fra NAV, politiet, skatt, kemner og arbeidstilsynet side om side.

Strammet inn på innleie og gjort usosiale nulltimerskontrakter forbudt.

Regjeringen har også skjerpet kravene til faste ansettelser. Hele og faste stillinger er, og skal alltid være, hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Flere kvinner jobber heltid

Da vi tok over makten i 2013 jobbet 40 prosent av kvinnene deltid. Nå er tallet 35 prosent. Det tilsvarer 90 000 flere kvinner i heltidsstillinger. Den langsiktige trenden er at antall ufrivillig deltidsarbeidende er går ned.

Lansert inkluderingsdugnaden, som skal hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse og hull i CV-en ut i jobb.

Målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.