Arbeidsliv og velferd

Høyre ønsker et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv der alle som ønsker å jobbe, skal få muligheten til det.

Høyre vil

Hjelpe flere i jobb

Dette vil vi gjøre

Høyre vil hjelpe flere ut i jobb ved å sørge for at flere fullfører videregående, et mer fleksibelt og inkluderende arbeidsliv, og med en politikk som legger til rette for økonomisk vekst for bedriftene våre. 

Jobbe for et trygt og organisert arbeidsliv

Dette vil vi gjøre

Det norske arbeidslivet er i hovedsak trygt, godt og velorganisert. 9 av 10 trives på jobb. Slik må det også være i fremtiden. Likevel ser vi at arbeidslivskriminaliteten blir stadig mer organisert, systematisk og grovere, og går i økende grad på tvers av bransjer. 

Høyre vil jobbe for at ingen kriminelle får plass i norsk arbeidsliv. Arbeidslivskriminalitet er et ran av fellesskapet og utnyttelse av sårbare personer som vi ikke aksepterer. 

Sikre en bærekraftig og god pensjon

Dette vil vi gjøre

Eldre skal ha det bra i Norge. Derfor sørget Høyre i regjering for at pensjonistene fikk økt pensjon og at færre eldre betaler formuesskatt. 

Vi blir flere eldre i tiden som kommer, samtidig som vi føder færre barn og oljeinntektene blir mindre. Høyre vil jobbe for en pensjon som sikrer gode vilkår for pensjonistene, både for dagens pensjonister og de som kommer etterpå. 

Arbeidsinkludering

Dette vil vi gjøre

Den største forskjellen er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor vil Høyre legge til rette for at flere får mulighet til å arbeide. En arbeidsplass er ikke bare et sted hvor man hever lønn, men og en viktig arena for inkludering og sosialisering. Kampen mot utenforskap går gjennom arbeid.

Dette er problemet

I Norge står mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Det er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger sammen, og manglende deltagelse i arbeidslivet hindrer fellesskap, deltakelse og inkludering.

Én av ti nordmenn i arbeidsfør alder, er uføretrygdet. Norge har det høyeste sykefraværet i verden. Vår evne til å skape gode og lønnsomme jobber og få flere i arbeid, vil være avgjørende for hvilke velferdsordninger vi vil ha råd til i fremtiden. Men utenforskap er ikke først og fremst en krise for bunnlinjen på statsbudsjettet, men en krise for de det gjelder.

I en tid hvor arbeidsledigheten er lav og bedriftene mangler folk bør vi smi mens jernet er varmt. Gjennom klok bruk av arbeidsmarkedstiltak kan vi bidra til at de som i dag står utenfor kan få en fot innenfor.

Dette er Høyres løsning

 Den største forskjellen er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor vil Høyre ha en jobbpakke som gir flere muligheten til å komme i arbeid. kal vi lykkes med å få flere i jobb er vi avhengige av at flere åpner dørene for mennesker som kan og vil jobbe, men som opplever å ikke engang å bli kalt inn på intervju. Og vi trenger flere arbeidsgivere som forplikter seg til å gi folk fast jobb. 

Inkluderingsdugnaden er et av Høyres viktigste prosjekter. Vi gikk foran da vi satt i regjering, og forpliktet oss til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».  Nå ønsker vi en styrket inkluderingsdugnad med flere tiltaks- og VTA-plasser for å gi folk en mulighet de kanskje ellers ikke ville hatt.

Henrik Asheim avbildet i profil.

Høyre vil la uføre beholde mer

Les hvorfor Henrik Asheim mener at uføre burde få beholde mer av egen inntekt uten å miste trygd i denne saken 👇

Se Høyres forslag til statsbudsjett i 2024

Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil sikre et trygt, fleksibelt og godt arbeidsliv for alle gjennom oppdaterte lover og regler for arbeidslivet.

Venstresiden

Ap og SV vil stramme inn på bruken av innleie og begrense bemanningsbyråenes rolle. Dette vil gjøre hverdagen vanskeligere, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Høyre

Høyre mener det å stille krav, er å bry seg. Det viser vi gjennom for eksempel aktivitetsplikt for sosialhjelp og fraværsgrensen.

VENSTRESIDEN

SV kaller aktivitetsplikten for sosialhjelp for “innholdsløst tvangsarbeid” og vil vrake fraværsgrensen, til tross for at elevene får bedre karakterer og er mer på skolen med en fraværsgrense.

Høyre

Høyre mener den største forskjellen går mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Den beste måten å løfte noen ut av fattigdom på er ved å hjelpe dem ut i jobb. Derfor må de sosiale ordningene innrettes på en måte som sikrer at folk så raskt som mulig kan komme ut i arbeid.

VENSTRESIDEN

Regjeringen uthuler flere sosiale ordninger og reverserer krav innført av Høyre for å sikre at folk raskt kommer tilbake til jobb. Det skaper fattigdomsfeller i trygdesystemet. Den varige veien ut av fattigdom er gjennom arbeid.

Dette har vi gjort

Lansert Norges første strategi mot arbeidslivskriminalitet sammen med partene i arbeidslivet

Strategien har siden den ble lagt frem i 2015, blitt revidert og fornyet tre ganger med enda tøffere virkemidler, og senest i 2021.    

Opprettet åtte ulike a-krimsentre over hele Norge.

Gjennom å samle ulike etater på samme sted, blir det lettere å avsløre alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri. Ved a-krimsentrene sitter representanter fra NAV, politiet, skatt, kemner og arbeidstilsynet side om side.

Strammet inn på innleie og gjort usosiale nulltimerskontrakter forbudt.

I regjering skjerpet Høyre kravene til faste ansettelser. Hele og faste stillinger er, og skal alltid være, hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Flere kvinner jobber heltid

Gjennom Høyres regjeringstid sanke andelen kvinner som jobber deltid. Det var 90 000 flere kvinner i heltidsstillinger da Høyre gikk ut av regjeringskontorene enn da vi vant valget i 2013. Den langsiktige trenden er at antall ufrivillig deltidsarbeidende er går ned.

Lansert inkluderingsdugnaden, som skal hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse og hull i CV-en ut i jobb.

Målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.