Pensjon

Høyre vil sikre økonomisk trygghet i alderdommen, også for fremtidige generasjoner. 

Høyre vil

At alle eldre skal ha en god og trygg alderdom

Dette vil vi gjøre

Da Høyre satt i regjering fikk pensjonistene mer i pensjon og betaler mindre skatt. Til sammen fikk pensjonistene en skattelettelse på rundt fem milliarder kroner, og enslige minstepensjonister fikk 21 000 kroner mer i året. 

Sikre pensjon fra første krone

Dette vil vi gjøre

Rundt én million arbeidstakere har tidligere ikke hatt rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det.  

Pensjon fra første krone vil være særlig positivt for unge, studenter, kvinner og andre med små stillinger. Spesielt innenfor bransjene reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange nå få økt sin pensjonsopptjening. Det er rimelig og rettferdig.  

Fjerne ettårsregelen

Dette vil vi gjøre

Ettårsregelen gikk ut på at opptjent tjenestepensjon fra private arbeidsgivere gikk tilbake til arbeidsgiver dersom ansettelsen varte i mindre enn ett år. Arbeidstakerne tapte flere hundre millioner kroner i året på dette regelverket. 

Innføringen av en egen pensjonskonto medførte at man selv slipper å holde oversikt over pensjonskapitalbevis og fripoliser. Alle pensjonsbevis samles nå hos tjenestepensjonsleverandøren til arbeidsgiver. Det sparer arbeidstakerne for store forvaltningskostnader og mye administrasjon. I tillegg sikrer det enklere og mer enhetlig forvaltning og oversikt over hver pensjon til hver enkelt. 

Dette er problemet

Vi blir flere eldre, samtidig som vi føder færre barn og inntektene til staten fra olje og gass går ned. Pensjonsreformen fra 2011 er derfor også en bærekraftsreform. Høyre mener vi må sikres økonomisk trygghet når vi blir for gamle til å fortsatt stå i arbeid. Pensjonsreglene berører oss alle og må være langsiktige og bærekraftige. Hvis ikke vil dagens unge og fremtidige generasjoner få en urimelig stor regning. 

Dette er Høyres løsning

Det har de siste årene vært mye debatt om pensjonsreformen. Derfor satt Høyre ned et pensjonsutvalg, for å se videre på pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget vurderte mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.  

I regjering leverte Høyre flere tiltak som er kommet alderspensjonister til gode. Blant annet fikk pensjonistene samlet fått en skattelettelse på om lag fem milliarder kroner, og enslige minstepensjonister fikk økt sin pensjon i fem omganger. Gjennom Høyres regjeringstid økte minstepensjonen med 21 000 kroner.   

Gifte og samboende der begge er minstepensjonister, fikk dessuten økt pensjonen med 1 000 kroner per person, og i budsjettforliket med Frp for 2021 ble det enighet om å øke minstenivået for enslige med 5000 kroner.  

Tall fra SSB viser at den eldre befolkningen de ti siste årene har hatt en sterkere økning i kjøpekraften enn den yngre befolkningen.  

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil ha en pensjon som sikrer gode vilkår for pensjonistene, både for dagens pensjonister og de som kommer etterpå. 

venstresiden

Pensjonistene vil tape på sikt med Arbeiderpartiets forslag til ny pensjonsordning, hvor de ser på gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, sammenlignet med dagens modell. 

Dette har vi gjort

Økt minstepensjonen

Høyre økte minstepensjonene fem ganger, og den totale økningen da Høyre satt i regjering, er 21 000 kroner. Dette utgjør rundt 1750 kroner ekstra per måned. I tillegg slipper minstepensjonister fortsatt å betale skatt, og betaler heller ikke NRK-lisens.

Økt pensjonen for både gifte og enslige pensjonister

Gifte og samboende pensjonister har fått en økning på 8 000 kroner per par, mens enslige alderspensjonister har fått økt pensjonen med 8 000 kroner hver.

Gjennomført store skattelettelser for pensjonistene   

Med Høyre i regjering betalte pensjonister mindre i formuesskatt og eiendomsskatt. Til sammen fikk pensjonistene skattelette på fem milliarder kroner i Høyres regjeringstid.  

Sikret pensjon fra første krone 

Rundt én million arbeidstakere har tidligere ikke hatt rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det.  

Pensjon fra første krone vil være særlig positivt for unge, studenter, kvinner og andre med små stillinger. Spesielt innenfor bransjene reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange nå få økt sin pensjonsopptjening. Det er rimelig og rettferdig. 

Fjernet ettårsregelen 

Ettårsregelen gikk ut på at opptjent tjenestepensjon fra private arbeidsgivere gikk tilbake til arbeidsgiver dersom ansettelsen varte i mindre enn ett år. Arbeidstakerne tapte flere hundre millioner kroner i året på dette regelverket. 

Innføringen av en egen pensjonskonto medførte at man selv slipper å holde oversikt over pensjonskapitalbevis og fripoliser. Alle pensjonsbevis samles nå hos tjenestepensjonsleverandøren til arbeidsgiver. Det sparer arbeidstakerne for store forvaltningskostnader og mye administrasjon. I tillegg sikrer det enklere og mer enhetlig forvaltning og oversikt over hver pensjon til hver enkelt.