Pensjon

Høyre vil sikre økonomisk trygghet i alderdommen, også for fremtidige generasjoner. 

Høyre vil

At alle eldre skal ha en god og trygg alderdom

Dette vil vi gjøre

Med Høyre i regjering får pensjonistene mer i pensjon og betaler mindre skatt. Til sammen har pensjonistene fått en skattelettelse på rundt fem milliarder kroner, og enslige minstepensjonister har fått 21 000 kroner mer i året.

Sikre pensjon fra første krone

Dette vil vi gjøre

Rundt én million arbeidstakere har tidligere ikke hatt rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det.  

Pensjon fra første krone vil være særlig positivt for unge, studenter, kvinner og andre med små stillinger. Spesielt innenfor bransjene reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange nå få økt sin pensjonsopptjening. Det er rimelig og rettferdig.  

Fjerne ettårsregelen

Dette vil vi gjøre

Ettårsregelen gikk ut på at opptjent tjenestepensjon fra private arbeidsgivere gikk tilbake til arbeidsgiver dersom ansettelsen varte i mindre enn ett år. Arbeidstakerne tapte flere hundre millioner kroner i året på dette regelverket. 

Innføringen av en egen pensjonskonto medførte at man selv slipper å holde oversikt over pensjonskapitalbevis og fripoliser. Alle pensjonsbevis samles nå hos tjenestepensjonsleverandøren til arbeidsgiver. Det sparer arbeidstakerne for store forvaltningskostnader og mye administrasjon. I tillegg sikrer det enklere og mer enhetlig forvaltning og oversikt over hver pensjon til hver enkelt. 

Dette er problemet

Vi blir flere eldre, samtidig som vi føder færre barn og inntektene til staten fra olje og gass går ned. Pensjonsreformen fra 2011 er derfor også en bærekraftsreform. Pensjonsreglene berører oss alle og må være langsiktige og bærekraftige. Hvis ikke vil dagens unge og fremtidige generasjoner få en urimelig stor regning.

Dette er Høyres løsning

Det har de siste årene vært mye debatt om pensjonsreformen. Regjeringen har derfor satt ned et pensjonsutvalg, som skal se videre på pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal også se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. 

Høyre har levert flere tiltak som er kommet alderspensjonister til gode. Blant annet har pensjonistene samlet fått en skattelettelse på om lag fem milliarder kroner, og enslige minstepensjonister har i fem omganger fått økt pensjon. Siden Høyre kom i regjering, har minstepensjonen blitt økt med 21 000 kroner.  

Gifte og samboende der begge er minstepensjonister, har dessuten fått økt pensjonen med 1 000 kroner per person, og i budsjettforliket med Frp for 2021 ble det enighet om å øke minstenivået for enslige med 5 000 kroner fra 1. juli 2021. 

Tall fra SSB viser at den eldre befolkningen de ti siste årene har hatt en sterkere økning i kjøpekraften enn den yngre befolkningen. 

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre vil ha en pensjon som sikrer gode vilkår for pensjonistene, både for dagens pensjonister og de som kommer etterpå.

Opposisjonen

Pensjonistene vil tape på sikt med Arbeiderpartiets forslag til ny pensjonsordning, hvor de ser på gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, sammenlignet med dagens modell.

Dette har vi gjort

Økt minstepensjonen

Regjeringen har også økt minstepensjonene fem ganger, slik at total økning er på 21 000 kroner. Dette utgjør rundt 1750 kroner ekstra per måned. I tillegg slipper minstepensjonister fortsatt å betale skatt, og betaler heller ikke NRK-lisens.

Økt pensjonen for både gifte og enslige pensjonister

Gifte og samboende pensjonister har fått en økning på 8 000 kroner per par, mens enslige alderspensjonister har fått økt pensjonen med 8 000 kroner hver.

Gjennomført store skattelettelser for pensjonistene   

Med Høyre i regjering betaler pensjonister mindre i formuesskatt og eiendomsskatt. Til sammen har pensjonistene fått en skattelette på fem milliarder kroner.  

Sikret pensjon fra første krone 

Rundt én million arbeidstakere har tidligere ikke hatt rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det.  

Pensjon fra første krone vil være særlig positivt for unge, studenter, kvinner og andre med små stillinger. Spesielt innenfor bransjene reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange nå få økt sin pensjonsopptjening. Det er rimelig og rettferdig. 

Fjernet ettårsregelen 

Ettårsregelen gikk ut på at opptjent tjenestepensjon fra private arbeidsgivere gikk tilbake til arbeidsgiver dersom ansettelsen varte i mindre enn ett år. Arbeidstakerne tapte flere hundre millioner kroner i året på dette regelverket. 

Innføringen av en egen pensjonskonto medførte at man selv slipper å holde oversikt over pensjonskapitalbevis og fripoliser. Alle pensjonsbevis samles nå hos tjenestepensjonsleverandøren til arbeidsgiver. Det sparer arbeidstakerne for store forvaltningskostnader og mye administrasjon. I tillegg sikrer det enklere og mer enhetlig forvaltning og oversikt over hver pensjon til hver enkelt.