Justis

Høyres mål er at alle landets innbyggere skal føle seg trygge uavhengig av hvor de kommer fra og hvor de bor.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Høyre vil

Bekjempe vold og overgrep

Vold og overgrep er noe av det verste som kan skje et menneske. Innsatsen mot denne typen kriminalitet er vesentlig styrket med Høyre i regjering. Vi skal fortsette denne innsatsen, og intensivere arbeidet for å holde innbyggerne trygge. 

Styrke politiets forbyggende arbeid med ungdoms- og gjengkriminalitet

Ungdommer som begår gjentatt kriminalitet er et økende problem, spesielt i storbyene. Derfor vil Høyre styrke politiets tilstedeværelse i særlig kriminalitetsutsatte områder, sikre raskere og mer effektive reaksjoner og utvikle et mer forpliktende samarbeid mellom politi-, helse-, oppvekst og frivilligheten i kommunene.

Sikre at politiet har god bemanning

Vi trenger et politi med god bemanning og tilstedeværelse i hele landet, og vil derfor videreføre målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbygger. I tillegg vil Høyre styrke politibemanningen på gata mer enn de funksjonelle driftsenhetene i årene som kommer.

Dette er problemet

Norsk politi, domstoler og kriminalomsorg nyter høy tillit i befolkningen. Sånn skal det fortsette å være. Samtidig vet vi at tilliten til landets institusjoner fra tid til annen settes på prøve. Noen kan oppleve at en anmeldelse blir henlagt uten god nok grunn, at politiet ikke kommer raskt nok på stedet eller at det tar lang tid å få avgjort saken sin i domstolen.

I tillegg har kriminaliteten endret seg. Økt digitalisering av kriminaliteten gjør at kriminaliteten treffer oss uavhengig av tid og sted. Den foregår i mørke rom på internett, den er organisert, mer komplisert og alvorlig. På få år har antall overgrep mot barn på nett økt kraftig, flere utsettes for digital svindel, flere ungdommer blir tatt for gjentatte forbrytelser og internett har blitt en arena for kjøp og salg av narkotika.

Det viktigste vi gjør for vår felles sikkerhet er å forebygge kriser, men også forberede oss på kriser som måtte true våre sentrale samfunnsinstitusjoner. God beredskap viser seg først når krisen inntreffer. En krise kan være utløst av hendelser fra naturens side, det kan være pandemier eller den kan komme av enkeltpersoners eller nasjonalstaters handlinger. Vi vet aldri når og hvordan neste krise rammer oss, men vi må være forberedt på den.

Dette er Høyres løsning

For å møte nye former for kriminalitet mener Høyre at vi både må ha et tilstedeværende politi ute i kommunene og et tilstedeværende politi på nett. Et nært politi er også tilstede på digitale plattformer der barn, folk og kriminelle tilbringer mye tid. Høyre ønsker et moderne politi, som til enhver tid har de beste og mest effektive metodene for å bekjempe ny kriminalitet.

En god beredskap handler om å ha forståelse for hva en krise innebærer, ha en klar plan for hvordan en krise håndteres, god organisering og kommunikasjon, og godt gjennomtenkt planverk som gir myndighetene rom for å iverksette tiltak. For Høyre er det viktig å satse på den skarpe beredskapen slik at vi til enhver tid kan håndtere situasjonen dersom en krise skulle oppstå.

Høyre vil alltid jobbe for å opprettholde rettsstaten og ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Vi ønsker et effektivt domstolsapparat med gode fagmiljøer og rask saksbehandling. Vi ønsker en rettshjelpsordning som treffer riktig, og som gir innbyggerne som trenger det tilgang på fri rettshjelp. Kriminalomsorgen skal sørge for at kriminelle hjelpes tilbake til samfunnet og til et liv uten kriminalitet. Samtidig må også ofrene for alvorlig kriminalitet ivaretas, og oppleve at samfunnet tar dem på alvor. Vi ønsker en god offeromsorg og oppfølging av den enkelte.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre vil videreføre politireformen og fortsette å styrke politiet. Politireformen har sørget for at vi har 2400 flere politifolk i gatene. I tillegg får politiet nå flere verktøy til å løse morgendagens kriminalitet.

Politiet må endre seg i takt med samfunnet, og derfor har politireformen vært helt nødvendig for å sikre et godt og moderne politi.

Opposisjonen

Opposisjonen har valgt å sette seg på bakbeina når det kommer til å utvikle fremtidens politi, og ønsker å bruke de store pengene på å bygge nye lensmannskontorer som ble lagt ned fordi de var for utilgjengelige for folk på grunn av korte åpningstider. Det bidrar ikke til å løse de utfordringene politiet står overfor.

Dette har vi gjort

Gjennomført en reform av norsk politi

Høyre i regjering har i tiden 2016-2020 gjennomført en reform av norsk politi. Politiet er inndelt i større politidistrikt for å kunne tilby likere tjenester og bygge større fagmiljøer, samtidig som ressursene til politiet blir fordelt mer rettferdig i distriktene fremfor å gå til sentrale særorganer.

Teknologisk løft for politiet

Etterforskningsmetodene til politiet har fått et teknologisk løft, og mye jobb kan gjøres fra bilen. Politiet har fått nye biler og nytt utstyr.

Bedre fordeling av ressurser

Flere små lensmannskontorer med svært korte åpningstider er slått sammen for å bruke ressursene mer riktig. Vi har sørget for flere operative politifolk som er ute der kriminaliteten faktisk skjer, fremfor å være låst til å bemanne et kontor. Kontorer gjør ikke folk tryggere. Det er det politifolk som gjør

Bygging av et nasjonalt beredskapssenter

Vi har styrket den skarpe beredskapen ved å bygge et nasjonalt beredskapssenter der alle våre beredskapsressurser er samlet. Vi har utvidet beredskapstroppen med 60 prosent, anskaffet nye politi- og redningshelikoptre og økt antall treningstimer for politiet.