Justis

Høyres mål er at alle landets innbyggere skal være trygge uavhengig av hvor de kommer fra og hvor de bor.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Høyre vil

Bekjempe vold og overgrep

Vold og overgrep er noe av det verste som kan skje et menneske. Innsatsen mot denne typen kriminalitet ble vesentlig styrket med Høyre i regjering. Vi skal fortsette denne innsatsen, og intensivere arbeidet for å holde innbyggerne trygge. Høyre ønsker økt bruk av omvendt voldsalarm, bedre ivaretakelse av ofre og etterlatte under straffegjennomføring.  

Styrke politiets forbyggende arbeid med ungdoms- og gjengkriminalitet

Ungdommer som begår gjentatt kriminalitet er et økende problem, spesielt i storbyene. Derfor vil Høyre styrke politiets tilstedeværelse i særlig kriminalitetsutsatte områder, sikre raskere og mer effektive reaksjoner og utvikle et mer forpliktende samarbeid mellom politi-, helse-, oppvekst og frivilligheten i kommunene. 

Høyre vil ha et hurtigspor i domstolene og setter i 2024 av 5 millioner kroner til etableringen av dette. Raskere straffeforfølgning vil kunne bidra til å raskt snu negativ utvikling hos unge lovbrytere og hindre at de dras inn i kriminelle gjengmiljøer. Samtidig setter Høyre av 35 millioner kroner for å etablere et landsdekkende institusjonstilbud for barn under straffbar lavalder som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd. 

Sikre at politiet har god bemanning

Vi trenger et politi med god bemanning og tilstedeværelse i hele landet, og vil derfor videreføre målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbygger – et mål som ble nådd med Høyre i regjering. Nå er politibemanningen på vei ned, og slik kan vi ikke ha det. 

Politiet er bærebjelken i vår nasjonale beredskap. Norge har over 450 nylig utdannede politifolk som ikke er ansatt i politiet. Høyre setter av 400 millioner kroner til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Flere politifolk gir mer tilstedeværende politi, mer forebygging, bedre kriminalitetsbekjempelse og tryggere lokalsamfunn. 

På sikt ønsker Høyre også at det utformes en langtidsplan for politiet, som gir dem mer forutsigbarhet og skjermer dem fra populistisk detaljstyring.  

Styrke domstolene og bedre borgernes rettssikkerhet

Vi vil øke kapasiteten i domstolene for å redusere saksbehandlingstiden, styrke kompetansen og bedre ressursutnyttelsen. Høy kompetanse og hurtig saksgang er viktig for folks rettssikkerhet, særlig for barn og andre sårbare grupper. Høyre er imot reversering av domstolsreformen, og mener det vil føre til lengre saksbehandlingstid og at folks rettssikkerhet svekkes. Vi vil fortsette moderniseringen av domstolene.

Dette er problemet

Norsk politi, domstoler og kriminalomsorg nyter høy tillit i befolkningen. Sånn skal det fortsette å være. Samtidig vet vi at tilliten til landets institusjoner fra tid til annen settes på prøve. Noen kan oppleve at en anmeldelse blir henlagt uten god nok grunn, at politiet ikke kommer raskt nok på stedet eller at det tar lang tid å få avgjort saken sin i domstolen. 

I tillegg har kriminaliteten endret seg. Økt digitalisering av kriminaliteten gjør at kriminaliteten treffer oss uavhengig av tid og sted. Den foregår i mørke rom på internett, den er organisert, mer komplisert og alvorlig. På få år har antall overgrep mot barn på nett økt kraftig, flere utsettes for digital svindel, flere ungdommer blir tatt for gjentatte forbrytelser og internett har blitt en arena for kjøp og salg av narkotika. 

Sikkerhet er statens viktigste oppgave. Slik situasjonen har utviklet seg etter Russlands angrepskrig mot Ukraina i 2022, er det avgjørende at norske myndigheter øker beredskapen på alle områder. 

Det viktigste vi gjør for vår felles sikkerhet er å forebygge kriser, men også forberede oss på kriser som måtte true våre sentrale samfunnsinstitusjoner. God beredskap viser seg først når krisen inntreffer. En krise kan være utløst av hendelser fra naturens side, det kan være pandemier eller den kan komme av enkeltpersoners eller nasjonalstaters handlinger. Vi vet aldri når og hvordan neste krise rammer oss, men vi må være forberedt på den. 

Dette er Høyres løsning

Statens viktigste oppgave er å sikre borgernes trygghet og sikkerhet. Det krever blant annet et politi i stand til å drive effektiv kriminalitetsbekjempelse, en offeromsorg som ivaretar og sikrer tryggheten til de som har blitt utsatt for kriminalitet og god beredskap i hele landet.  

For å møte nye former for kriminalitet mener Høyre at vi både må ha et tilstedeværende politi ute i kommunene og et tilstedeværende politi på nett. Et nært politi er også tilstede på digitale plattformer der barn, folk og kriminelle tilbringer mye tid. Høyre ønsker et moderne politi, som til enhver tid har de beste og mest effektive metodene for å bekjempe ny kriminalitet. 

En god beredskap handler om å ha forståelse for hva en krise innebærer, ha en klar plan for hvordan en krise håndteres, god organisering og kommunikasjon, og godt gjennomtenkt planverk som gir myndighetene rom for å iverksette tiltak. For Høyre er det viktig å satse på den skarpe beredskapen slik at vi til enhver tid kan håndtere situasjonen dersom en krise skulle oppstå. 

PST er innenlands sikkerhets- og etterretningstjeneste i Norge og har det primære ansvaret for å innhente informasjon om trusselaktører i Norge. Det innebærer blant annet å følge med på og å kartlegge utviklingen i trusselbildet over tid, og å avdekke nye fenomener som kan utgjøre en trussel. Det er avgjørende at politiet og sikkerhetstjenestene gis verktøy for å drive effektiv forebygging og avdekking av fremmed etterretningsvirksomhet og spionasje. 

Høyre vil alltid jobbe for å opprettholde rettsstaten og ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Vi ønsker et effektivt domstolsapparat med gode fagmiljøer og rask saksbehandling. Vi ønsker en rettshjelpsordning som treffer riktig, og som gir innbyggerne som trenger det tilgang på fri rettshjelp. Kriminalomsorgen skal sørge for at kriminelle hjelpes tilbake til samfunnet og til et liv uten kriminalitet. Samtidig må også ofrene for alvorlig kriminalitet ivaretas, og oppleve at samfunnet tar dem på alvor. Vi ønsker å styrke hensynet til ofre for kriminalitet og bedre oppfølging av den enkelte. 

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil videreføre politireformen og fortsette å styrke politiet. Politireformen har sørget for at vi har 2400 flere politifolk i gatene. I tillegg får politiet nå flere verktøy til å løse morgendagens kriminalitet.

Politiet må endre seg i takt med samfunnet, og derfor har politireformen vært helt nødvendig for å sikre et godt og moderne politi.

venstresiden

Venstresiden har valgt å sette seg på bakbeina når det kommer til å utvikle fremtidens politi, og ønsker å bruke de store pengene på å bygge nye lensmannskontorer som ble lagt ned fordi de var for utilgjengelige for folk på grunn av korte åpningstider. Det bidrar ikke til å løse de utfordringene politiet står overfor.

Dette har vi gjort

Gjennomført en reform av norsk politi

Høyre i regjering har i tiden 2016-2020 gjennomført en reform av norsk politi. Politiet er inndelt i større politidistrikt for å kunne tilby likere tjenester og bygge større fagmiljøer, samtidig som ressursene til politiet blir fordelt mer rettferdig i distriktene fremfor å gå til sentrale særorganer. Reformen har løftet norsk politiberedskap til et historisk toppnivå, og ga Norge over 2500 flere operative politifolk i hele landet, tre splitter nye politihelikoptre, økte driftsbudsjetter, en 60 prosent større beredskapstropp, nettpatruljer og forebyggende enheter i hvert eneste politidistrikt.

Teknologisk løft for politiet

Etterforskningsmetodene til politiet har fått et teknologisk løft, og mye jobb kan gjøres fra bilen. Politiet har fått nye biler og nytt utstyr, slik at de kan effektivt kan gjøre mer politiarbeid ute i felt, fremfor å sitte med papirarbeid på et kontor.

Styrking av rikets sikkerhet

I november 2022 fremmet Høyre forslag om å styrke rikets sikkerhet og kontraetterretning. Vi foreslår blant annet å kriminalisere samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet, revidere straffelovens bestemmelser om vern av grunnleggende nasjonale interesser og Norges selvstendighet og lovfeste og tydeliggjøre PSTs oppdrag som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste.

Bedre fordeling av ressurser

Flere små lensmannskontorer med svært korte åpningstider er slått sammen for å bruke ressursene mer riktig. Vi har sørget for flere operative politifolk som er ute der kriminaliteten faktisk skjer, fremfor å være låst til å bemanne et kontor. Kontorer gjør ikke folk tryggere. Det er det politifolk som gjør.

Styrking av domstolene og bedre rettssikkerheten

Høyre har gjennomført en domstolsreform som sikrer bedre rettssikkerhet i hele landet. Antall tingretter er redusert, samtidig som alle rettsstedene er opprettholdt som tidligere. Reformen trådte i kraft våren 2021, og har allerede sikret sterkere fagmiljøer og mer effektiv ressursbruk i domstolene. I Høyres alternative statsbudsjett for 2023 foreslår vi å styrke domstolene med 50 millioner kroner.

Politiets nasjonale beredskapssenter

Vi har styrket den skarpe beredskapen ved å bygge et nasjonalt beredskapssenter der alle våre beredskapsressurser er samlet. Vi har utvidet beredskapstroppen med 60 prosent, anskaffet nye politi- og redningshelikoptre og økt antall treningstimer for politiet. I Høyres alternative statsbudsjett for 2023 foreslår vi å styrke antidronearbeidet med 15 millioner kroner.

Styrket hensynet til ofre for vold og overgrep

Høyre har fått gjennomslag for å øke bruken av omvendt voldsalarm og utforme bedre rutiner for varsling av ofre og etterlatte om at gjerningspersonen er løslatt fra fengsel. Høyre har også fremmet og fått gjennomslag for flere for flere tiltak for å styrke arbeidet med å forebygge og bekjempe partnerdrap.