Politi

Når kriminaliteten endrer seg, må politiet gjøre det samme. Høyre vil ha et moderne politi som er rustet til å løse morgendagens kriminalitet.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Høyre vil

Sikre at politiet har god bemanning

Vi trenger et politi med god bemanning og tilstedeværelse i hele landet, og vil derfor videreføre målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbygger. I tillegg vil Høyre styrke politibemanningen på gata mer enn de funksjonelle driftsenhetene i årene som kommer.

Ha et mobilt politi som er der kriminaliteten skjer

For å håndtere moderne kriminalitet, må politiet tilbys moderne løsninger. Høyre vil ha politiet ut av kontorene for å håndtere kriminaliteten der den faktisk skjer. 

Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter

Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Nettkriminalitet er dessverre blitt en del av den nye hverdagskriminaliteten. Vi vet blant annet at overgrep på nett øker kraftig, mens den tradisjonelle vinningskriminaliteten går ned. Derfor vil Høyre gjøre Politiet bedre rustet for å møte nye utfordringer og trusler på internett og i sosiale medier. 

Styrke det internasjonale politisamarbeidet

Moderne kriminalitet strekker seg ofte over landegrenser. Lovløse organisasjoner og grupperinger som begår kriminelle handlinger i Norge, opererer ofte også utenfor våre landegrenser. Derfor vil Høyre styrke Norges samarbeid med internasjonale organisasjoner som Europol, Interpol og Eurojust, for å forebygge blant annet gjengkriminalitet og narkotikahandel.  

Styrke omsorgen for ofre av kriminalitet

Der hvor kriminelle er frie mennesker etter endt soning, lever ofre for kriminalitet med hendelsen i lang tid. Derfor vil Høyre blant annet utvide bruken av omvendt voldsalarm og lage nye varslingsrutiner for når kriminelle er ute av fengsel.

Dette er problemet

Norsk politi har lenge vært overanalysert og underprioritert. Det var store variasjoner i kvalitet mellom politidistriktene og lensmannskontorene. Tryggheten ute i distriktene var ikke god nok, og politiet hadde ikke utstyret de trengte til å håndtere kriminalitet i endring.

Det norske politiet har høy tillit blant befolkningen. Skal tilliten opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbilde, enten det dreier seg om nye former for organisert kriminalitet, terrorisme eller overgrep på nett. Samtidig som den registrerte kriminaliteten går ned, inntar den nye former i den globale og digitale tiden. Mer av politiarbeidet vil i fremtiden foregå digitalt.

Politiet må tilføres ressurser, kompetanse, utstyr og metoder som holder tritt med utviklingen innenfor rammen av vår rettstat og innbyggernes personvern.

Dette er Høyres løsning

Politiet bidrar til å skape trygghet og god beredskap i Norge. For å møte den nye kriminaliteten mener Høyre at vi både må ha et politi som er tilstede både på gata og på data.

Et nært politi er også til stede på digitale plattformer der barn, folk og kriminelle tilbringer mye tid. Vi vil videreføre, og kontinuerlig forbedre politireformen, for å sørge for at vi hele tiden får et moderne politi, som til enhver tid har de beste og mest effektive metodene for å bekjempe ny kriminalitet.

Dette har vi gjort

Ansatt flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling

Da Høyre kom i regjering var det norske politiet overanalysert og underprioritert. Derfor har Høyre vært opptatt av å ansette flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling. Det har blitt 3 500 flere ansatte i politietaten siden 2013. Av disse er over 2 400 operative politifolk. I 2020 nådde vi også målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere.  Dette er historisk.

I 2020 når vi også om 2 politifolk per 1000 innbyggere.  Dette er historisk.

Bygger nytt beredskapssenter for å samle politiets nasjonale beredskapsressurser.

Gjørv-kommisjonen og Politianalysen slo fast at vi hadde behov for å styrke politiets skarpe beredskap. I 2020 stod et nytt beredskapssenter klart, som samler politiets nasjonale beredskapsressurser (beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, bombegruppen og helikoptertjenesten).  Gjennom å arbeide og trene sammen, kan de rykke ut mer effektivt enn før, og med etableringen av tre nye politihelikoptre vil responstiden reduseres. Vi har også det lettere for politiet å be Forsvaret om hjelp under akutte hendelser, og beredskapstroppen har vokst med 60 prosent etter å ha stått stille i perioden 2005-2013.

Gjort det enklere for politiet å bevæpne seg

Vi har gjort det lettere for politiet å bevæpne seg, og vi har sørget for fast bevæpning på særlig sårbare steder som Oslo Lufthavn.