Politi

Når kriminaliteten endrer seg, må politiet gjøre det samme. Høyre vil ha et moderne politi som er rustet til å løse morgendagens kriminalitet.

Høyre vil

Sikre at politiet har god bemanning

Synlig tilstedeværelse lokalt og god bemanning i hele landet er et viktig forebyggende tiltak, og ikke minst viktig for å håndtere kriminaliteten når den faktisk skjer.  

Ha et mobilt politi som er der kriminaliteten skjer

For å håndtere moderne kriminalitet, må politiet tilbys moderne løsninger. Høyre ha politiet ut av kontorene, får å håndtere kriminaliteten der den faktisk skjer. 

Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter

Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Nettkriminalitet er dessverre blitt en del av den nye hverdagskriminaliteten. Vi vet blant annet at overgrep på nett øker kraftig, mens den tradisjonelle vinningskriminaliteten går ned. Derfor vil Høyre gjøre Politiet bedre rustet for å møte nye utfordringer og trusler på internett og i sosiale medier. 

Styrke det internasjonale politisamarbeidet

Moderne kriminalitet strekker seg ofte over landegrenser. Lovløse organisasjoner og grupperinger som begår kriminelle handlinger i Norge, opererer ofte også utenfor våre landegrenser. Derfor vil Høyre styrke Norges samarbeid med internasjonale organisasjoner som Europol, Interpol og Eurojust, for å forebygge blant annet gjengkriminalitet og narkotikahandel.  

Åpne for at private kan avlaste politiet med logistikk og andre praktiske oppgaver

Politiet skal bruke tiden sin på å løse oppgaver som kun politiet kan løse. Deres hovedoppdrag er å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet. Derfor vil Høyre at private aktører kan avlaste politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport.

Dette er problemet

Norsk politi har lenge vært utdatert. Det var store variasjoner i kvalitet mellom politidistriktene og lensmannskontorene. Tryggheten ute i distriktene var ikke god nok, og politiet hadde ikke utstyret de trengte til å håndtere kriminalitet i endring.

Den registrerte kriminaliteten går ned, men inntar nye former i den globale og digitale tiden. Mer av politiarbeidet vil i fremtiden foregå digitalt. Det norske politiet har høy tillit blant befolkningen. Skal tilliten opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbilde, enten det dreier seg om nye former for organisert kriminalitet, terrorisme eller overgrep på nett.

Politiet må tilføres ressurser, kompetanse, utstyr og metoder som holder tritt med utviklingen innenfor rammen av vår rettstat og innbyggernes personvern.

Dette er Høyres løsning

Politiet bidrar til å skape trygghet og god beredskap i Norge. For å møte den nye kriminaliteten mener Høyre at vi både må ha et tilstedeværende politi ute i kommunene og et tilstedeværende politi på nett.

Et nært politi er også til stede på digitale plattformer der barn, folk og kriminelle tilbringer mye tid. Vi vil videreføre, og kontinuerlig forbedre politireformen, for å sørge for at vi hele tiden får et moderne politi, som til enhver tid har de beste og mest effektive metodene for å bekjempe ny kriminalitet.

Dette har vi gjort

Ansatt flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling

Det norske politiet var ikke godt nok. Derfor har Høyre vært opptatt av å ansette flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling. Det har blitt 3000 flere ansatte i politietaten siden 2013. Av disse er over 2000 operative politifolk.

I 2020 når vi også om 2 politifolk per 1000 innbyggere.  Dette er historisk.

Bygger nytt beredskapssenter for å samle politiets nasjonale beredskapsressurser.

Vårt utgangspunkt har hele tiden vært å gjøre Norge tryggere. Etter 22. juli fant man ut at beredskapen i Norge ikke var godt nok. Vi bygger et nytt beredskapssenter for å samle politiets nasjonale beredskapsressurser (beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, bombegruppen og helikoptertjenesten).  

Vi har gjort det lettere for politiet å be Forsvaret om hjelp under akutte hendelser. 

Vi har utvidet beredskapstroppen med 50 prosent og flere kan utføre skarpe oppdrag.  

Gjort det enklere for politiet å bevæpne seg

Vi har gjort det lettere for politiet å bevæpne seg, og vi har sørget for fast bevæpning på særlig sårbare steder som Oslo Lufthavn.