Politi

Når kriminaliteten endrer seg, må politiet gjøre det samme. Høyre vil ha et moderne politi som er rustet til å løse morgendagens kriminalitet.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Høyre vil

Sikre at politiet har god bemanning

Vi trenger et politi med god bemanning og tilstedeværelse i hele landet, og vil derfor videreføre målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbygger – et mål som ble nådd med Høyre i regjering. Nå er politibemanningen på vei ned, og slik kan vi ikke ha det. 

Politiet er bærebjelken i vår nasjonale beredskap. Norge har over 450 nylig utdannede politifolk som ikke er ansatt i politiet. Høyre setter av 400 millioner kroner til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Flere politifolk gir mer tilstedeværende politi, mer forebygging, bedre kriminalitetsbekjempelse og tryggere lokalsamfunn. 

På sikt ønsker Høyre også at det utformes en langtidsplan for politiet, som gir dem mer forutsigbarhet og skjermer dem fra populistisk detaljstyring.  

Ha et mobilt politi som er der kriminaliteten skjer

For å håndtere moderne kriminalitet, må politiet tilbys moderne løsninger. Høyre vil ha politiet ut av kontorene for å håndtere kriminaliteten der den faktisk skjer. Høyre vil ha flere synlige politifolk i gatene, fremfor å åpne nye politikontorer, som politiet ikke ønsker seg. 

Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter

Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Nettkriminalitet er dessverre blitt en del av den nye hverdagskriminaliteten. Vi vet blant annet at overgrep på nett øker kraftig, mens den tradisjonelle vinningskriminaliteten går ned. Derfor vil Høyre gjøre Politiet bedre rustet for å møte nye utfordringer og trusler på internett og i sosiale medier. 

Styrke det internasjonale politisamarbeidet

Moderne kriminalitet strekker seg ofte over landegrenser. Lovløse organisasjoner og grupperinger som begår kriminelle handlinger i Norge, opererer ofte også utenfor våre landegrenser. Derfor vil Høyre styrke Norges samarbeid med internasjonale organisasjoner som Europol, Interpol og Eurojust, for å forebygge blant annet gjengkriminalitet og narkotikahandel.  

Styrke omsorgen for ofre av kriminalitet

Der hvor kriminelle er frie mennesker etter endt soning, lever ofre for kriminalitet med hendelsen i lang tid. Derfor vil Høyre blant annet utvide bruken av omvendt voldsalarm og lage nye varslingsrutiner for når kriminelle er ute av fengsel.

Dette er problemet

Norsk politi har lenge vært overanalysert og underprioritert. Det var store variasjoner i kvalitet mellom politidistriktene og lensmannskontorene. Tryggheten ute i distriktene var ikke god nok, og politiet hadde ikke utstyret de trengte til å håndtere kriminalitet i endring.  Høyre fikk i løpet av vår regjeringstid snudd utviklingen. Dessverre, er vi på tilbake til gamle tilstander under de rødgrønne.  

Politiet har høy tillit blant befolkningen. Skal tilliten opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbilde, enten det dreier seg om nye former for organisert kriminalitet, terrorisme eller overgrep på nett. Samtidig som den registrerte kriminaliteten går ned, inntar den nye former i den globale og digitale tiden. Mer av politiarbeidet vil i fremtiden foregå digitalt. 

DFØ la i desember 2022 frem den siste evalueringsrapporten om politireformen. Evalueringen viser at politireformen har vært vellykket og at politiet er bedre rustet til å håndtere kriminalitet nå enn før reformen. Reformen har gitt mer enhetlige og likere polititjenester, bedre kompetanse og sterkere fagmiljøer, styrket samarbeid mellom kommunene og politiet, og bedre etterforskning. 

Selv om Høyre i regjering gjennomførte en politireform og en historisk satsning på politiet, er det fortsatt utfordringer og forbedringspotensial. I flere alvorlige kriminalitetstyper som vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd er oppklaringsprosenten for lav og saksbehandlingstiden for lang. Det er alvorlig, og krever en videre satsning på etterforskning og økt bemanning. 

Regjeringen har på tross av advarsler fra politiet besluttet å åpne flere nye tjenestesteder for politiet denne regjeringsperioden. Det mener Høyre er feil prioritering. Det er ikke politikontorer som gjør folk trygge, det er det politifolk som gjør. 

Dette er Høyres løsning

Politiet bidrar til å skape trygghet og god beredskap i Norge. For å møte den nye kriminaliteten mener Høyre at vi både må ha et politi som er til stede både på gata og på data. Høyre prioriterer flere synlige politifolk fremfor å åpne nye politikontorer. 

Et nært politi er også til stede på digitale plattformer der barn, folk og kriminelle tilbringer mye tid. Høyre tar kampen for et moderne politi, som til enhver tid har de beste og mest effektive metodene for å bekjempe ny kriminalitet. Politiet må gis flere verktøy for å forebygge, avdekke og etterforske overgrep på internett. Politiet må tilføres ressurser, kompetanse, utstyr og metoder som holder tritt med utviklingen innenfor rammen av vår rettstat og innbyggernes personvern. 

Høyre vil ha en nullvisjon for antall henlagte saker med kjent gjerningsperson. Kvalitetstiltakene i politireformen har gitt likere behandling av alvorlige lovbrudd, og ført til mer og bedre kompetanse på etterforskningssiden. Vi må fortsette arbeidet med å styrke etterforskningen, slik at lovbrudd kan oppklares og iretteføres hurtig. 

Dette har vi gjort

Ansatt flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling

Da Høyre kom i regjering var det norske politiet overanalysert og underprioritert. Derfor har Høyre vært opptatt av å ansette flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling. Det har blitt 3 500 flere ansatte i politietaten siden 2013. Av disse er over 2 500 operative politifolk. I 2020 nådde vi også målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere.  Dette er historisk.

Bygger nytt beredskapssenter for å samle politiets nasjonale beredskapsressurser.

Gjørv-kommisjonen og Politianalysen slo fast at vi hadde behov for å styrke politiets skarpe beredskap. I 2020 stod et nytt beredskapssenter klart, som samler politiets nasjonale beredskapsressurser (beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, bombegruppen og helikoptertjenesten).  Gjennom å arbeide og trene sammen, kan de rykke ut mer effektivt enn før, og med etableringen av tre nye politihelikoptre vil responstiden reduseres. Vi har også det lettere for politiet å be Forsvaret om hjelp under akutte hendelser, og beredskapstroppen har vokst med 60 prosent etter å ha stått stille i perioden 2005-2013.

Gjort det enklere for politiet å bevæpne seg

Vi har gjort det lettere for politiet å bevæpne seg, og vi har sørget for fast bevæpning på særlig sårbare steder som Oslo Lufthavn.  Å bruke våpen er absolutt siste utvei for politiet, men når det smeller er det viktig at politiet kan reagere raskt – både for samfunnets og sin egen trygghet i møte med væpnede kriminelle.