Ungdoms- og gjengkriminalitet

Høyre vil føre en politikk med mål om å bryte opp gjengstrukturene og hindre gjengdannelser.

Politi i gaten

Høyre vil

Styrke politiets forebyggende arbeid

Gjengkriminalitet begått av ungdomsgjenger er et problem, spesielt i storbyene. Derfor vil Høyre styrke politiets tilstedeværelse i særlig kriminalitetsutsatte områder, og utvikle bedre samarbeid mellom politi-, helse-, oppvekst og kulturfunksjoner i kommunene. 

Sørge for bedre oppfølging av unge kriminelle

Vi skal sørge for raskere og mer effektive reaksjoner for unge som begår kriminalitet gjennom å fjerne samtykkekravet til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Samtidig skal det rehabiliterende tilbudet styrkes gjennom et mer forpliktende samarbeid mellom politi-, helse-, oppvekst og frivilligheten i kommunene

Opprette et eget ungdomsløp

Statens viktigste oppgave er å beskytte og hjelpe innbyggerne i Norge. Derfor vil Høyre utvikle et eget ungdomsløp i samarbeid med politiet, barnevernet og NAV for å hjelpe dem som ønsker seg ut av kriminelle miljøer. 

Det er fortsatt mange spørsmål knyttet til unge som rekrutteres inn i kriminelle gjenger. Derfor vil Høyre kartlegge årsakene, og sette inn forebyggende tiltak basert på disse funnene.

Inndra mer kriminelt utbytte

Høyre vil at det skal bli lettere å inndra utbytte som kommer fra kriminalitet, både i straffesporet og gjennom såkalt sivil inndragning, altså tilfeller der kriminelle ikke kan gjøre rede for hvordan de har finansiert dyre eiendeler.

Dette er problemet

Barne- og ungdomskriminaliteten er lav i Norge og har gått ned de siste 10–15 årene. De fleste ungdommer begår ikke lovbrudd. Det er likevel utfordringer med en liten gruppe ungdommer som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet og som står i fare for å bli rekruttert til gjengmiljøer.

Ungdomskriminalitet i deler av Oslo utgjør et betydelig større problem enn tidligere. Det har vært en økning i registrert selvrapportert kriminalitet blant unge under 18 år siden 2016, og økningen omfatter primært lovbruddstypene vold, mishandling og seksuallovbrudd. Hver fjerde siktelse mot unge i aldersgruppen 15 til 17 år i 2019 omhandler disse lovbruddstypene. Antall saker om vold og mishandling begått av barn mellom 5-14 år har økt med 200 % fra 2015 til 2021. Unge gjengangere står for en betydelig andel av lovbruddene. Høyre mener denne utviklingen må stanses.

Problemet med barne- og ungdomskriminalitet er størst i storbyene og i bydeler med integreringsutfordringer, barnefattigdom og sosiale problemer. Ungdom som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet har ofte store og sammensatte utfordringer og kommer ofte fra hjem preget av levekårsproblemer.

Dette er Høyres løsning

Høyre mener at tidlig innsats, forebygging og god dialog med skolen, barnevern og foreldre er det viktigste for å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet. Høyre vil føre en politikk som i større grad ser, følger opp og ansvarliggjør den enkelte, med mål om å bryte opp gjengstrukturene og forebygge nye gjengdannelser.

Dette krever kontinuerlig og langsiktig innsats. Det må jobbes internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Samfunnet må reagere tydelig og raskt overfor de som bryter loven, men også hjelpe de som ønsker seg ut av gjengmiljøene. Høyre ønsker å gjøre det så lite attraktivt som mulig å være i en kriminell gjeng. Derfor har Høyre vært opptatt av å få på plass tydelige hjemler for å frata kriminelle utbytte av kriminelle handlinger.

Høyre ønsker en bedre ordning med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og å utvide ungdomsenhetene i fengslene. Vi vil etablere institusjoner i barnevernet med bevegelsesrestriksjoner for barn under 15 år som begår gjentatt alvorlig kriminalitet, og utvide ungdomsenhetene i fengslene. 

Høyre vil innføre omvendt voldsalarm for gjengkriminelle, og innføre hurtigspor for fengsling av ungdoms- og gjengkriminelle. Prosessbyrden må snus, ved å utvide politiets og påtalemyndighetens mulighet til å ilegge multikriminelle gjengmedlemmer oppholdsforbud i utsatte områder i Oslo. Høyre vil sikre at nye midler til politiet blir benyttet til mannskap og forebygging framfor gjenoppretting av nedlagte kontorlokaler. Høyre ønsker å innføre en permanent områdebevæpning i utsatte områder av Oslo. Høyre vil også etablere en digital samhandlingsplattform for politiet og kommunene, hvor de kan dele informasjon for å sikre god oppfølging og forebygging overfor ungdom.

Dette har vi gjort

Gjennomført en reform av norsk politi

Høyre i regjering har i tiden 2016-2020 gjennomført en reform av norsk politi. Politiet er inndelt i større politidistrikt for å kunne tilby likere tjenester og bygge større fagmiljøer, samtidig som ressursene til politiet blir fordelt mer rettferdig i distriktene fremfor å gå til sentrale særorganer.

Teknologisk løft for politiet

Etterforskningsmetodene til politiet har fått et teknologisk løft, og mye jobb kan gjøres fra bilen. Politiet har fått nye biler og nytt utstyr.

Innført forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger

Høyre i regjering har fått gjennomslag for å forby deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger. Dette gjør det enklere å straffe kriminelle gjengmedlemmer, og vil gjøre rekruttering vanskeligere.

Innført macheteforbud

Macheter har vært hyppig brukt i kriminelle miljøer, og Høyre i regjering har derfor innført forbud mot kjøp og oppbevaring av macheter.

Innført forbud mot deling av voldsfilmer

Kriminell ungdom deler hyppig voldsfilmer, og for å unngå at dette bidrar til økt vold i ungdomsmiljøene, har Høyre i regjering fått gjennomslag for et forbud mot å dele voldsfilmer.