Ungdoms- og gjengkriminalitet

Høyre vil føre en politikk med mål om å bryte opp gjengstrukturene og hindre gjengdannelser.

Høyre vil

Styrke politiets forebyggende arbeid

Gjengkriminalitet begått av ungdomsgjenger er et problem, spesielt i storbyene. Derfor vil Høyre styrke politiets tilstedeværelse i særlig kriminalitetsutsatte områder, og utvikle bedre samarbeid mellom politi-, helse-, oppvekst og kulturfunksjoner i kommunene. 

Sørge for bedre oppfølging av unge kriminelle

Vi skal sørge for raskere og mer effektive reaksjoner for unge som begår kriminalitet gjennom å fjerne samtykkekravet til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Samtidig skal det rehabiliterende tilbudet styrkes gjennom et mer forpliktende samarbeid mellom politi-, helse-, oppvekst og frivilligheten i kommunene

Opprette et eget ungdomsløp

Statens viktigste oppgave er å beskytte og hjelpe innbyggerne i Norge. Derfor vil Høyre utvikle et eget ungdomsløp i samarbeid med politiet, barnevernet og NAV for å hjelpe dem som ønsker seg ut av kriminelle miljøer. 

Det er fortsatt mange spørsmål knyttet til unge som rekrutteres inn i kriminelle gjenger. Derfor vil Høyre kartlegge årsakene, og sette inn forebyggende tiltak basert på disse funnene.

Inndra mer kriminelt utbytte

Høyre vil at det skal bli lettere å inndra utbytte som kommer fra kriminalitet, både i straffesporet og gjennom såkalt sivil inndragning, altså tilfeller der kriminelle ikke kan gjøre rede for hvordan de har finansiert dyre eiendeler.

Dette er problemet

Ungdommer som begår gjentatt kriminalitet er et økende problem, spesielt i storbyene og i bydeler med integreringsutfordringer, barnefattigdom og sosiale problemer. Høyre mener denne utviklingen må stanses. Ungdommer som begår kriminalitet, starter ofte i det små. Det kan dreie seg om nasking, hærverk eller små voldsepisoder.

Dette er Høyres løsning

Høyre mener at tidlig innsats, forebygging og god dialog med skolen, barnevern og foreldre er det viktigste for å snu en negativ utvikling innen gjengkriminalitet. Høyre vil føre en politikk som i større grad ser, følger opp og ansvarliggjør den enkelte, med mål om å bryte opp gjengstrukturene og forebygge nye gjengdannelser.

Dette krever kontinuerlig og langsiktig innsats. Det må jobbes internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Samfunnet må reagere tydelig og raskt overfor de som bryter loven, men også hjelpe de som ønsker seg ut av gjengmiljøene.

Det er avgjørende å stanse den økende ungdoms- og gjengkriminaliteten. Ungdommene må få bedre hjelp, vi må beskytte samfunnet og vi må ha virkemidler som virker. Derfor har Høyre vært opptatt av at vi må innføre en lov som gjør det mulig å frata ulovlige verdier fra kriminelle, bedre ordning med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging og utvide ungdomsenhetene i fengslene.

Vi vil etablere institusjoner i barnevernet med bevegelsesrestriksjoner for barn under 15 år som begår gjentatt alvorlig kriminalitet, og utvide ungdomsenhetene i fengslene. 

Dette har vi gjort

Gjennomført en reform av norsk politi

Høyre i regjering har i tiden 2016-2020 gjennomført en reform av norsk politi. Politiet er inndelt i større politidistrikt for å kunne tilby likere tjenester og bygge større fagmiljøer, samtidig som ressursene til politiet blir fordelt mer rettferdig i distriktene fremfor å gå til sentrale særorganer.

Teknologisk løft for politiet

Etterforskningsmetodene til politiet har fått et teknologisk løft, og mye jobb kan gjøres fra bilen. Politiet har fått nye biler og nytt utstyr.

Innført forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger

Høyre i regjering har fått gjennomslag for å forby deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger. Dette gjør det enklere å straffe kriminelle gjengmedlemmer, og vil gjøre rekruttering vanskeligere.

Innført macheteforbud

Macheter har vært hyppig brukt i kriminelle miljøer, og Høyre i regjering har derfor innført forbud mot kjøp og oppbevaring av macheter.

Innført forbud mot deling av voldsfilmer

Kriminell ungdom deler hyppig voldsfilmer, og for å unngå at dette bidrar til økt vold i ungdomsmiljøene, har Høyre i regjering fått gjennomslag for et forbud mot å dele voldsfilmer.