Vold og overgrep

Alle skal føle seg trygge, både på gaten, på arbeidsplassen og hjemme. Politiet må ha de virkemidlene de trenger for å kunne slå ned på vold og overgrep.

Høyre vil

Bekjempe vold og overgrep

Vold og overgrep er noe av det verste som kan skje et menneske. Innsatsen mot denne typen kriminalitet ble vesentlig styrket med Høyre i regjering. Vi skal fortsette denne innsatsen, og intensivere arbeidet for å holde innbyggerne trygge. Høyre ønsker økt bruk av omvendt voldsalarm, bedre ivaretakelse av ofre og etterlatte under straffegjennomføring.  

Styrke innsatsen på nett

Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Antall ofre for anmeldt seksuallovbrudd under 18 år har økt med over 60 prosent fra 2010 til 2020. Veldig mye av dette foregår på nett, og når vi samtidig ser at tradisjonell vinningskriminalitet har falt med om lag 40 prosent, vil Høyre gjøre politiet bedre rustet for å møte nye utfordringer og trusler på internett og i sosiale medier. 

Intensivere arbeidet mot vold i nære relasjoner

Å bli offer for vold og overgrep er alltid grusomt, men kanskje enda verre når gjerningspersonen er noen som står nær deg. Derfor vil Høyre styrke arbeidet gjennom bedre samarbeid mellom politi, helsevesen og barnevernet. 

Sikre spesialkompetanse for barn

Barna våre er samfunnets svakeste, og krever ekstra beskyttelse av politiet. Derfor vil Høyre at sikre at norsk politi har spesialkompetanse om vold mot barn, og bidra til at ansatte på skoler og i barnehage får mer kunnskap om vold i nære relasjoner. Dette er et viktig forebyggende tiltak, og helt avgjørende for å avdekke mange overgrep. 

Omvendt voldsalarm

Dette vil vi gjøre

I dag er det altfor mange ofre for kriminalitet som bærer en dobbel byrde ved at de først utsettes for kriminalitet, og så må bære en voldsalarm og leve i frykt for voldsutøveren. Dette er en utvikling som Høyre har vært opptatt av å snu, og etter mange år med stillstand har vi de siste to årene sett en dobling i antallet omvendte voldsalarmer. I 2024 foreslår Høyre en satsning på omvendt voldsalarm for gjengkriminelle, fordi det er gjerningspersonene som skal bære byrden ved at de utgjør en trussel for samfunnet, og ikke ofrene.   

Dette er problemet

Seksuallovbrudd er ett av saksfeltene som øker mest hos politiet, særlig overgrepssaker mot barn. Overgrepsnettverk strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter og gjør sakene vanskelige å avdekke. Eksempelvis har antall etterforskede saker om voldtekt av barn under 14 år har økt med 44 % fra 2020 til 2021. Vi ser også en økning i antall ID-tyverier og grenseoverskridende kriminalitet. 

På grunn av svakheter ved politiets oversikt, bruk og oppfølging av beskyttelsestiltak til voldsofre, lever mange i frykt for nye overgrep og voldshendelser. Ordinær voldsalarm gir ofre liten eller ingen trygghet, siden det allerede kan være for sent når politiet når frem. Svakheter ved Kriminalomsorgens rutiner for varsling av ofre og etterlatte om når domfelte løslates fra fengsel, fører til at mange lever i frykt for å bli oppsøkt av gjerningspersonen eller møte vedkommende tilfeldig på gata. 

Saksbehandlingstiden i saker med vold og overgrep er for lang, og oppklaringsprosenten er for lav. Selv om kvaliteten på etterforskningen er styrket med Høyre i regjering, er det fortsatt svakheter i etterforskningskapasiteten i politiet.   

Dette er Høyres løsning

Høyre vil styrke hensynet til ofrene for kriminalitet. Innsatsen mot vold i nære relasjoner har blitt styrket de senere årene, og innsatsen skal videreføres. Å oppleve utrygghet eller vold i hjemmet fra nærstående er noe av det vanskeligste og mest integritetskrenkende et menneske kan oppleve. Samfunnets reaksjon skal være klar og tydelig overfor den som utøver slik vold. 

Høyre vil ha en betydelig økning i bruken av omvendt voldsalarm, både ved kontaktforbud og besøksforbud. Ansvaret for at besøks- og kontaktforbud overholdes bør ligge hos gjerningspersonen, ikke offeret. I tillegg ønsker Høyre å senke terskelen for å idømme evigvarende kontaktforbud. 

Høyre mener at kommunene og politiet er særlig viktige i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep i hjemmene. Derfor bør alle kommuner ha en strategi mot vold i nære relasjoner, og det lokale politiet må prioritere dette særskilt. Høyre vil oppfordre kommunene til å etablere voldsforebyggende koordinator i kommunene for å samordne kommunens hjelpetilbud til den voldsutsatte. Flere kommuner bør vurdere å etablere et voldsforebyggende team i kommunene, der ansatte kan drøfte saker ved mistanke om vold og overgrep. Arbeidet med å forbedre etterforskningskapasiteten i politiet må styrkes. 

I forkant av 7 av 10 partnerdrap har politiet og helsevesenet registrert flere gjentatte voldshendelser. Høyre i regjering satte i gang arbeidet med å opprette en permanent partnerdrapskommisjon. Det er viktig å undersøke omstendighetene rundt partnerdrap grundig, slik at vi kan lære mer om hvordan partnervold- og drap kan forebygges og bekjempes. Høyre har tidligere fremmet flere tiltak for å styrke arbeidet med å forebygge og bekjempe partnerdrap

Høyre mener politiet må bli bedre rustet til å avdekke og etterforske overgrep på internett. Politimestrene må få handlingsrom til å prioritere etterforskning av alvorlig kriminalitet. I stedet for å opprette nye tjenestesteder, bør etterforskningsmiljøer som jobber med internettrelaterte overgrep mot barn styrkes. 

Dette har vi gjort

Flere politifolk

Da Høyre kom i regjering var det norske politiet overanalysert og underprioritert. Derfor har Høyre vært opptatt av å ansette flere i politiet for å sikre bedre responstid, etterforskning og saksbehandling. Det har blitt 3 500 flere ansatte i politietaten siden 2013. Av disse er over 2 400 operative politifolk. I 2020 nådde vi også målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere.  Dette er historisk.

Lagre IP-adresser

Høyre i regjering har fått gjennomslag for å utvide tiden nettleverandørene er pålagt å lagre folks IP-adresser fra dagens 21 dager til ett år, slik at politiet mer effektivt kan avdekke og bekjempe overgrep på nett.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Oppdaterte strategier med moderne kunnskap og innsikt er grunnlaget for godt forebyggende arbeid. Derfor legger regjeringen i august frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, hvor særlig ofre for kriminalitet vold i nære relasjoner i samiske samfunn får særlig oppmerksomhet.

Omvendt voldsalarm

Høyre har fått gjennomslag for å innføre en ordning med elektronisk kontroll (såkalt omvendt voldsalarm) ved brudd på besøksforbud. Høyre vil flytte ansvaret for at besøksforbud overholdes fra offeret til gjerningsmannen.

Meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale

Høyre ønsker å innføre en plikt for norske tjenesteleverandører til å melde fra dersom de oppdager at deres tjenester brukes til straffbar oppbevaring eller distribusjon av overgrepsmateriale. I mai 2022 fikk Høyre gjennomslag for å be regjeringen utrede forslaget.

Varsling av ofre og etterlatte ved løslatelse

Høyre ønsker at ofre og etterlatte skal varsles dersom gjerningspersonen løslates fra fengsel. Vi har fått gjennomslag for å be regjeringen gjennomføre et regelverksarbeid om varsling fra kriminalomsorgen, der hensynet til fornærmede og etterlatte skal vektlegges sterkere enn i dag.