Arbeidslivskriminalitet

Høyre vil ha useriøse og kriminelle ut av norsk arbeidsliv og trappe opp kampen mot arbeidslivskriminalitet.

en heisekran

Høyre vil

Jobbe for et seriøst og sikkert arbeidsliv

Dette vil vi gjøre

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Høyre vil ha alle useriøse aktører ut av norsk arbeidsliv.

Straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanter

Dette vil vi gjøre

Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. Høyre i regjering fikk innført straff for lønnstyveri i straffeloven med opptil 6 års fengsel.

Dette er problemet

Arbeidslivskriminaliteten (a-krim) blir mer omfattende og grovere. De kriminelle finner stadig nye måter å omgå lover og regler, og større deler av a-krim har blitt mer profesjonell og organisert. Høyre går derfor til kamp for å få bukt med a-krim. A-krim er en utnyttelse av sårbare mennesker vi ikke tolererer, men også et ran av fellesskapet.  

Dette er Høyres løsning

Høyre vil slå hardere ned på kriminell virksomhet, ved at det skal bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester.

Derfor opprettet vi i regjering åtte A-krimsentre, hvor etatene gjennomfører felles kontroller og sanksjoner. Høyre mener a-krimsentrene må bruke mer tid ute på arbeidsplassene. Vi vil gjeninnføre A-krimstrategien, hjemlene for informasjonsdeling skal oppdateres raskere og A-krimsentrene skal mer ut på kontroller. Det kommer en tydelig føring om å prioritere arrest, utlegg og sanksjoner som svir.  

Politiet, som de senere årene har trukket seg mer tilbake, skal få de oppdaterte hjemlene som trengs for å vende tilbake til frontlinjen av kontrollarbeidet. Samarbeidet med de ikke-statlige aktørene som Fair Play bygg skal struktureres, slik at man bedre får benyttet den omfattende kunnskapen de sitter på. 

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil sikre et trygt, fleksibelt og godt arbeidsliv for alle gjennom oppdaterte lover og regler for arbeidslivet. Høyre mener bemanningsbyrå er en viktig inngangsport til arbeidslivet. Bare i 2021 hjalp bemanningsbransjen 75 000 mennesker inn i jobb.

For bedrifter er det også avgjørende å kunne leie inn ansatte til kortere oppdrag, eller for å få lande et prosjekt innen fristen. Særlig små og mellomstore bedrifter rammes hardt av regjeringens innstramminger på innleie fra 1. april 2023.

Venstresiden

Regjeringen har strammet kraftig inn på bruken av innleie og begrenset bemanningsbyråenes rolle. I byggebransjen på Østlandet er det fra 1. april 2023 totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå.

Der Høyre mener de som bryter loven er de som skal straffes, velger regjeringen kollektiv avstraffelse av en hel bransje. Et forbud mot innleie vil stoppe en rekke prosjekter og føre til at svært mange personer mister jobben.

Høyre

Den norske modellens suksess hviler på at partene finner sammen for å finne gode løsninger på større utfordringer. Høyre vil sikre et godt samarbeid mellom alle tre partene i arbeidslivet.

venstresiden

Arbeiderpartiet og resten av venstresiden hevder de ønsker et trepartssamarbeid, men vil i realiteten kun se til LO.  

Dette har vi gjort

Lansert Norges første strategi mot arbeidslivskriminalitet sammen med partene i arbeidslivet

Strategien har siden den ble lagt frem i 2015 blitt revidert og fornyet tre ganger med enda tøffere virkemidler, senest i 2021.   

Opprettet åtte ulike a-krimsentre over hele Norge

Gjennom å samle ulike etater på samme sted, blir det lettere å avsløre alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri. Ved a-krimsentrene sitter representanter fra NAV, politiet, skatt, kemner og arbeidstilsynet side om side.

Strammet inn på innleie og gjort usosiale nulltimerskontrakter forbudt.

Regjeringen har også skjerpet kravene til faste ansettelser. Hele og faste stillinger er, og skal alltid være, hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Innført strengere straffer, innstramninger i arbeidsmiljøloven og innført et eget register, kalt eBevis

eBevis er et register hvor offentlige oppdragsgivere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Nye tall viser at 9 av 10 nordmenn nå kjøper hvite tjenester.

Innført ny straffebestemmelse om lønnstyveri i arbeidsmiljøloven 

Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på slik uredelig oppførsel. 

Sendt forslag om godkjenningsordning for bilbransjen på høring 

Tilstanden i bilbransjen gjør at det er gode grunner til å innføre en godkjenningsordning. Forslaget vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene